| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2012r.

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2011 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z   wykonania budżetu miasta Katowice za 2011 rok  

1)   Dochody ogółem   budżetu Miasta zrealizowane   w wysokości   1.360.441.367,48 zł  

a)   dochody bieżące 1.305.959.045,21 zł                                                                                                                  
z czego:  

-   dotacje i   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   -   7.542.622,61 zł  

b)   dochody majątkowe           54.482.322,27 zł                                                                                                    
z czego:  

-   dotacje i   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   - 13.708.471,89 zł                                                                                      
zgodnie z   załącznikiem nr 1  

2)   Dochody   zadań własnych   w   wysokości 1.290.377.673,47 zł                                                                        
z czego:  

a)   dochody gminy 1.015.981.463,22 zł  

-   dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 1.531.717,83 zł  

-   dotacje i   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   -       7.829.287,30 zł                                                                        
W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły   592.116.780,15 zł                                                                                                    
zgodnie z   załącznikiem nr 1b  

b)   dochody powiatu                 274.396.210,25 zł  

-   dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 762.063,82 zł  

-   dotacje i   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   - 13.421.807,20 zł  

3)   Dotacje celowe   na finansowanie zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań  
zleconych Miastu   w wysokości           70.063.694,01 zł                                                                        
z czego:  

a)   zadania zlecone gminy                 46.290.270,68 zł  

b)   zadania zlecone powiatu                 23.680.423,33 zł  

c)   zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z   organami  
administracji   rządowej   93.000,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem nr 1a  

4)   Dochody   związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane   w wysokości 46.131.641,72 zł                                                                                      
w tym   : dochody przekazane:  

a)   budżetowi państwa                 34.694.735,35 zł  

b)   budżetowi miasta – w   części gminnej                 498.883,13 zł  

-   w części powiatu   10.938.023,24 zł                                                                                      
zgodnie z   załącznikiem nr 1c  

5)   Wydatki ogółem   budżetu Miasta zrealizowane   w wysokości 1.404.442.478,17 zł                                            
w tym:  

a)   wydatki bieżące   1.110.381.752,00 zł                                                                        
w tym na:                                                                                                                                

-   wydatki jednostek budżetowych   889.158.252,40 zł                                                                                      
w tym:                                                                                                                  
wynagrodzenia i   składki od nich naliczane   454.383.988,83 zł                                                                                      
wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań                 434.774.263,57 zł  

-   dotacje na zadania bieżące                 108.384.122,68 zł  

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych                 92.177.298,94 zł  

-   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań Miasta   9.692.178,78 zł                                                                        
z tego na:                                                                                                                                                            
wynagrodzenia i   składki od nich naliczane   2.769.346,54 zł                                                                                      
dotacje na zadania bieżące   145.485,03 zł                                                                                                                  
świadczenia na rzecz osób fizycznych                 320.566,41 zł  

-   wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w   danym roku budżetowym                 0,00 zł  

-   obsługę długu miasta Katowice                 10.969.899,20 zł  

b)   wydatki majątkowe   294.060.726,17 zł                                                                                      
w tym na:                                                                                                                                

-   inwestycje i   zakupy inwestycyjne   255.292.726,17 zł                                                          
z tego na:                                                          
programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań Miasta                 10.052.751,71 zł  

-   zakup i   objęcie akcji i   udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                 38.768.000,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem nr 2  

6)   Wydatki zadań własnych 1.334.378.784,16 zł                                                                                      
z czego:                                                                                                                                                            

a)   gminy   1.016.038.501,68 zł                                                                                                                                
w tym wydatki na finansowanie zadań:  

-   wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z   jednostkami samorządu  
terytorialnego   1.741.193,16 zł                                                                                      

-   realizowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii   Europejskiej nie podlegających zwrotowi   12.808.430,40 zł  

b)   powiatu   318.340.282,48 zł                                                                                                                                              
w tym wydatki na finansowanie zadań:                                                                                                                                

-   wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z   jednostkami samorządu  
terytorialnego   2.519.713,03 zł                                                                                                                  

-   realizowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii   Europejskiej nie podlegających zwrotowi   6.936.500,09 zł  

7)   Wydatki zadań zleconych zrealizowane w   ramach dotacji celowej z   budżetu państwa 70.063.694,01 zł  
z czego:  

a)   zadania zlecone gminy                 46.290.270,68 zł  

b)   zadania zlecone powiatu                 23.680.423,33 zł  

c)   zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z   organami administracji   rządowej   93.000,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem nr 2a  

8)   Deficyt budżetu w   wysokości   44.001.110,69 zł  

9)   Przychody ogółem   zrealizowane   w wysokości   491.742.009,55 zł                                                          
rozchody w   wysokości   214.623.100,70 zł                
zgodnie z   załącznikiem nr 3  

10)   Stan należności   oraz wybranych aktywów finansowych   wynoszący                                            
na dzień 31.12.2011 r.   kwotę 723.733.789,78 zł                                                                                                                                              
zgodnie z   załącznikiem nr 4  

11)   Stan środków   na rachunkach bankowych ogółem   w wysokości   480.474.840,95 zł                              
zgodnie z   załącznikiem nr 5  

12)   Stan zobowiązań   według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2011 r.   kwotę 375.920.277,52 zł  
zgodnie z   załącznikiem nr 6  

13)   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych   w   2011 roku   na podstawie   porozumień (umów)   między jednostkami samorządu terytorialnego  

a)   dochody                 w kwocie                 2.065.656,40 zł  

b)   wydatki                 w kwocie                 4.260.906,19    
zgodnie z   załącznikiem nr 7  

14)   Wydatki na programy i   projekty   realizowane przy współudziale środków funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z   Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w   łącznej   wysokości   19.744.930,49 zł                                                                                                    
w tym:  

a)   w ramach wydatków bieżących   9.692.178,78 zł                                                                        

b)   w ramach wydatków majątkowych   10.052.751,71 zł                                                                                      
zgodnie z   załącznikami nr 8a i   8b  

15)   Wydatki majątkowe   miasta Katowice w   kwocie   294.060.726,17 zł  

a)   zadania inwestycyjne realizowane w   ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z   funduszy strukturalnych i   innych środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) w   kwocie 10.052.751,71 zł  

b)   zadania inwestycyjne realizowane w   ramach Wieloletnich Przedsięwzięć   Inwestycyjnych w   kwocie 228.088.426,25 zł  

c)   pozostałe wydatki majątkowe w   kwocie 55.919.548,21 zł                                                                        
zgodnie z   załącznikami nr 8b, 9a i   9b  

16)   Dotacje   udzielone z   budżetu Miasta w   2011 roku   w wysokości 119.096.586,42 zł                              
w tym:  

a)   dotacje na zadania bieżące                 108.529.607,71 zł                                                                                      
z czego:                                                                                                                                                                          

-   dotacje przedmiotowe                 600.980,00 zł  

-   dotacje podmiotowe                 94.744.216,40 zł  

-   dotacje celowe                 13.184.411,31 zł  

b)   dotacje na zadania inwestycyjne   10.566.978,71 zł                                                          
z czego:  

-   dotacje celowe   10.566.978,71 zł                                                                                                    
zgodnie z   załącznikiem nr 10  

17)   Zrealizowane   przychody i   koszty   zakładów budżetowych   obejmujące:  

a)   przychody w   kwocie   12.524.070,80 zł  

b)   koszty i   inne obciążenia w   kwocie   13.002.939,87 zł                                                          
zgodnie z   załącznikiem nr 11   ,  

18)   Dochody własne jednostek budżetowych   zrealizowane   w wysokości   1.573.748,52 zł                              
wydatki   sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych  
zrealizowane   w wysokości   1.416.716,59 zł                              
zgodnie z   załącznikiem nr 12   ,  

19)   Dochody   z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i   podawanie napojów alkoholowych   zrealizowano w   2011 roku   w wysokości 7.296.698,52 zł                                                                                                                  
wydatki   na realizację zadań w   ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych i   Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii   poniesiono w   2011 roku   w wysokości 6.453.987,86 zł  

20)   Dochody   z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska   w wysokości   4.243.395,11    
oraz   wydatki   na realizację zadań z   zakresu ochrony   środowiska  
i gospodarki wodnej   w wysokości   4.497.278,18 zł                                                                        

 

 

 

 

wz.   Prezydenta Miasta KatowicePierwszy Wiceprezydent ^^^^^^^Miasta Katowice   Krystyna   Siejna

 


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1  


Załącznik Nr 1a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik 1a  


Załącznik Nr 1b do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1b.pdf

Załącznik 1b  


Załącznik Nr 1c do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1c.pdf

Załącznik 1c  


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2  


Załącznik Nr 2a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik 2a  


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3  


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4  


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik 5  


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik 6  


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik 7  


Załącznik Nr 8a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik8a.pdf

Załącznik 8a  


Załącznik Nr 8b do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik8b.pdf

Załącznik 8b  


Załącznik Nr 9a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik9a.pdf

Załącznik 9a  


Załącznik Nr 9b do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik9b.pdf

Załącznik 9b  


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik 10  


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik 11  


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik 12  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »