| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2012r.

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2011 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z   wykonania budżetu miasta Katowice za 2011 rok  

1)   Dochody ogółem   budżetu Miasta zrealizowane   w wysokości   1.360.441.367,48 zł  

a)   dochody bieżące 1.305.959.045,21 zł                                                                                                                  
z czego:  

-   dotacje i   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   -   7.542.622,61 zł  

b)   dochody majątkowe           54.482.322,27 zł                                                                                                    
z czego:  

-   dotacje i   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   - 13.708.471,89 zł                                                                                      
zgodnie z   załącznikiem nr 1  

2)   Dochody   zadań własnych   w   wysokości 1.290.377.673,47 zł                                                                        
z czego:  

a)   dochody gminy 1.015.981.463,22 zł  

-   dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 1.531.717,83 zł  

-   dotacje i   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   -       7.829.287,30 zł                                                                        
W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły   592.116.780,15 zł                                                                                                    
zgodnie z   załącznikiem nr 1b  

b)   dochody powiatu                 274.396.210,25 zł  

-   dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 762.063,82 zł  

-   dotacje i   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   - 13.421.807,20 zł  

3)   Dotacje celowe   na finansowanie zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań  
zleconych Miastu   w wysokości           70.063.694,01 zł                                                                        
z czego:  

a)   zadania zlecone gminy                 46.290.270,68 zł  

b)   zadania zlecone powiatu                 23.680.423,33 zł  

c)   zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z   organami  
administracji   rządowej   93.000,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem nr 1a  

4)   Dochody   związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane   w wysokości 46.131.641,72 zł                                                                                      
w tym   : dochody przekazane:  

a)   budżetowi państwa                 34.694.735,35 zł  

b)   budżetowi miasta – w   części gminnej                 498.883,13 zł  

-   w części powiatu   10.938.023,24 zł                                                                                      
zgodnie z   załącznikiem nr 1c  

5)   Wydatki ogółem   budżetu Miasta zrealizowane   w wysokości 1.404.442.478,17 zł                                            
w tym:  

a)   wydatki bieżące   1.110.381.752,00 zł                                                                        
w tym na:                                                                                                                                

-   wydatki jednostek budżetowych   889.158.252,40 zł                                                                                      
w tym:                                                                                                                  
wynagrodzenia i   składki od nich naliczane   454.383.988,83 zł                                                                                      
wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań                 434.774.263,57 zł  

-   dotacje na zadania bieżące                 108.384.122,68 zł  

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych                 92.177.298,94 zł  

-   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań Miasta   9.692.178,78 zł                                                                        
z tego na:                                                                                                                                                            
wynagrodzenia i   składki od nich naliczane   2.769.346,54 zł                                                                                      
dotacje na zadania bieżące   145.485,03 zł                                                                                                                  
świadczenia na rzecz osób fizycznych                 320.566,41 zł  

-   wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w   danym roku budżetowym                 0,00 zł  

-   obsługę długu miasta Katowice                 10.969.899,20 zł  

b)   wydatki majątkowe   294.060.726,17 zł                                                                                      
w tym na:                                                                                                                                

-   inwestycje i   zakupy inwestycyjne   255.292.726,17 zł                                                          
z tego na:                                                          
programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań Miasta                 10.052.751,71 zł  

-   zakup i   objęcie akcji i   udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                 38.768.000,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem nr 2  

6)   Wydatki zadań własnych 1.334.378.784,16 zł                                                                                      
z czego:                                                                                                                                                            

a)   gminy   1.016.038.501,68 zł                                                                                                                                
w tym wydatki na finansowanie zadań:  

-   wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z   jednostkami samorządu  
terytorialnego   1.741.193,16 zł                                                                                      

-   realizowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii   Europejskiej nie podlegających zwrotowi   12.808.430,40 zł  

b)   powiatu   318.340.282,48 zł                                                                                                                                              
w tym wydatki na finansowanie zadań:                                                                                                                                

-   wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z   jednostkami samorządu  
terytorialnego   2.519.713,03 zł                                                                                                                  

-   realizowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii   Europejskiej nie podlegających zwrotowi   6.936.500,09 zł  

7)   Wydatki zadań zleconych zrealizowane w   ramach dotacji celowej z   budżetu państwa 70.063.694,01 zł  
z czego:  

a)   zadania zlecone gminy                 46.290.270,68 zł  

b)   zadania zlecone powiatu                 23.680.423,33 zł  

c)   zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z   organami administracji   rządowej   93.000,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem nr 2a  

8)   Deficyt budżetu w   wysokości   44.001.110,69 zł  

9)   Przychody ogółem   zrealizowane   w wysokości   491.742.009,55 zł                                                          
rozchody w   wysokości   214.623.100,70 zł                
zgodnie z   załącznikiem nr 3  

10)   Stan należności   oraz wybranych aktywów finansowych   wynoszący                                            
na dzień 31.12.2011 r.   kwotę 723.733.789,78 zł                                                                                                                                              
zgodnie z   załącznikiem nr 4  

11)   Stan środków   na rachunkach bankowych ogółem   w wysokości   480.474.840,95 zł                              
zgodnie z   załącznikiem nr 5  

12)   Stan zobowiązań   według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2011 r.   kwotę 375.920.277,52 zł  
zgodnie z   załącznikiem nr 6  

13)   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych   w   2011 roku   na podstawie   porozumień (umów)   między jednostkami samorządu terytorialnego  

a)   dochody                 w kwocie                 2.065.656,40 zł  

b)   wydatki                 w kwocie                 4.260.906,19    
zgodnie z   załącznikiem nr 7  

14)   Wydatki na programy i   projekty   realizowane przy współudziale środków funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z   Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w   łącznej   wysokości   19.744.930,49 zł                                                                                                    
w tym:  

a)   w ramach wydatków bieżących   9.692.178,78 zł                                                                        

b)   w ramach wydatków majątkowych   10.052.751,71 zł                                                                                      
zgodnie z   załącznikami nr 8a i   8b  

15)   Wydatki majątkowe   miasta Katowice w   kwocie   294.060.726,17 zł  

a)   zadania inwestycyjne realizowane w   ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z   funduszy strukturalnych i   innych środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) w   kwocie 10.052.751,71 zł  

b)   zadania inwestycyjne realizowane w   ramach Wieloletnich Przedsięwzięć   Inwestycyjnych w   kwocie 228.088.426,25 zł  

c)   pozostałe wydatki majątkowe w   kwocie 55.919.548,21 zł                                                                        
zgodnie z   załącznikami nr 8b, 9a i   9b  

16)   Dotacje   udzielone z   budżetu Miasta w   2011 roku   w wysokości 119.096.586,42 zł                              
w tym:  

a)   dotacje na zadania bieżące                 108.529.607,71 zł                                                                                      
z czego:                                                                                                                                                                          

-   dotacje przedmiotowe                 600.980,00 zł  

-   dotacje podmiotowe                 94.744.216,40 zł  

-   dotacje celowe                 13.184.411,31 zł  

b)   dotacje na zadania inwestycyjne   10.566.978,71 zł                                                          
z czego:  

-   dotacje celowe   10.566.978,71 zł                                                                                                    
zgodnie z   załącznikiem nr 10  

17)   Zrealizowane   przychody i   koszty   zakładów budżetowych   obejmujące:  

a)   przychody w   kwocie   12.524.070,80 zł  

b)   koszty i   inne obciążenia w   kwocie   13.002.939,87 zł                                                          
zgodnie z   załącznikiem nr 11   ,  

18)   Dochody własne jednostek budżetowych   zrealizowane   w wysokości   1.573.748,52 zł                              
wydatki   sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych  
zrealizowane   w wysokości   1.416.716,59 zł                              
zgodnie z   załącznikiem nr 12   ,  

19)   Dochody   z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i   podawanie napojów alkoholowych   zrealizowano w   2011 roku   w wysokości 7.296.698,52 zł                                                                                                                  
wydatki   na realizację zadań w   ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych i   Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii   poniesiono w   2011 roku   w wysokości 6.453.987,86 zł  

20)   Dochody   z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska   w wysokości   4.243.395,11    
oraz   wydatki   na realizację zadań z   zakresu ochrony   środowiska  
i gospodarki wodnej   w wysokości   4.497.278,18 zł                                                                        

 

 

 

 

wz.   Prezydenta Miasta KatowicePierwszy Wiceprezydent ^^^^^^^Miasta Katowice   Krystyna   Siejna

 


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1  


Załącznik Nr 1a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik 1a  


Załącznik Nr 1b do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1b.pdf

Załącznik 1b  


Załącznik Nr 1c do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1c.pdf

Załącznik 1c  


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2  


Załącznik Nr 2a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik 2a  


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3  


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4  


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik 5  


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik 6  


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik 7  


Załącznik Nr 8a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik8a.pdf

Załącznik 8a  


Załącznik Nr 8b do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik8b.pdf

Załącznik 8b  


Załącznik Nr 9a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik9a.pdf

Załącznik 9a  


Załącznik Nr 9b do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik9b.pdf

Załącznik 9b  


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik 10  


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik 11  


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik 12  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »