| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/151/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 , poz.1591, z   pózn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz.674 z   późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,  

Rada Gminy Lipowa  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się Regulamin określający wysokość stawek i   szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw, wysokość i   warunki wypłacania nagród i   innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa w   brzmieniu jak w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała nr XXVI/191/09 Rady Gminy Lipowa z   dnia 9   czerwca 2009 r. w   sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i   szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw, wysokość i   warunki wypłacania nagród i   innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/151/12    
Rady Gminy Lipowa    
z dnia 31 sierpnia 2012 r.  
 

Regulamin  
określający wysokość stawek i   szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw, wysokość i   warunki wypłacania nagród i   innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa.  

Rozdział 1.
Dodatek motywacyjny  

§   1.   1.   Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny na zasadach, warunkach i   trybie określonym w   niniejszym regulaminie w   wysokości do 20 %wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miesięcznie.  

2.   Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły lub placówki, a   dla dyrektorów Wójt Gminy.  

3.   Nauczycielom uzupełniającym etat w   innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły lub placówki macierzystej w   uzgodnieniu z   dyrektorem szkoły, w   której nauczyciel uzupełnia etat.  

4.   Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i   19 Karty Nauczyciela, dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły lub placówki, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły lub placówki poprzedniej.  

5.   Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:  

1)   uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych, a   w szczególności:  

a)   osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z   uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,  

b)   osiągnięć w   konkursach, turniejach i   olimpiadach oraz w   innych obszarach działań, związanych z   realizowanym procesem dydaktycznym,  

c)   stosowanie różnorodnych metod oraz nowych rozwiązań metodycznych w   zajęciach dydaktycznych,  

d)   prowadzenie lekcji otwartych w   ramach zespołu przedmiotowego lub z   własnej inicjatywy.  

2)   uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych, a   szczególności:  

a)   skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw  

odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i   społecznych,  

b)   skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z   ich rodzicami, czynne i   stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i   uzależnieniom,  

c)   aktywne i   efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z   uwzględnieniem ich potrzeb, w   szczególności w   stałej współpracy z   rodzicami, właściwymi instytucjami i   osobami świadczącymi pomoc socjalną.  

3)   stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i   praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i   wychowania realizowanych we współpracy z   organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi.  

4)   zaangażowanie w   realizację czynności i   zajęć, o   których mowa w   art. 42 ust. 2   pkt. 2   Karty Nauczyciela, w   szczególności:  

a)   udział w   organizowaniu imprez i   uroczystości szkolnych,  

b)   udział w   komisjach przedmiotowych i   innych,  

c)   opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi  

działającymi na terenie szkoły,  

d)   prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w   ramach  wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

e)   aktywny udział w   realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.  

5)   szczególnie efektywne wypełnianie zadań i   obowiązków związanych z   powierzonym stanowiskiem, a   w szczególności:  

a)   prezentowanie swojego dorobku pedagogicznego,  

b)   opracowywanie publikacji naukowych związanych z   warsztatem pracy,  

c)   dbałość o   mienie szkoły i   poszerzenie bazy dydaktycznej,  

6.   O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół lub placówek decydują w   szczególności następujące kryteria:  

1)   umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły (placówki):  

a)   przestrzeganie dyscypliny budżetowej w   oparciu o   posiadane środki finansowe,  

b)   podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,  

c)   pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętności ich właściwego wykorzystania na cele szkoły(placówki),  

d)   podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w   stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.  

2)   sprawność organizacyjna w   realizacji zadań szkoły(placówki),  

3)   wysokie efekty w   pracy dydaktycznej i   wychowawczej szkoły(placówki).  

7.   Dodatek motywacyjny może być przyznawany na czas określony nie krótszy niż dwa miesiące i   nie dłuższy niż sześć miesięcy, nie więcej niż dwa razy w   danym roku budżetowym.  

Rozdział 2.
Dodatek funkcyjny  

§   2.   1.   Wysokość maksymalnych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono określone stanowisko wynosi:  

 

l.p  

stanowisko w   szkole/placówce oświatowej  

liczba oddziałów  

Wysokość dodatku  

1  

Dyrektor szkoły  

do 6  

800,00 zł.  

2  

Dyrektor szkoły  

do 12  

1000,00 zł.  

3  

Dyrektor szkoły  

powyżej 12  

1400,00 zł.  

4  

Dyrektor przedszkola  

1  

600,00 zł  

5  

Dyrektor przedszkola  

2 i   więcej  

700,00 zł.                

6  

Wicedyrektor szkoły  

 

500,00 zł.  

7  

Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego  

do 10  

1200,00 zł.  

8  

Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego  

powyżej 10  

1400,00 zł.  

9  

Kierownik świetlicy  

 

400,00 zł.  

2.   Wysokość stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji wynosi:  

 

l.p  

funkcja w   szkole/placówce oświatowej  

liczba uczniów  

Wysokość dodatku  

1  

Wychowawca klasy  

do 10  

30,00 zł.  

2  

Wychowawca klasy  

do 30  

120,00 zł.  

3  

Wychowawca klasy  

powyżej 30  

140,00 zł.  

4  

Wychowawca oddziału przedszkolnego  

 

80,00 zł  

5  

Opiekun stażu  

 

60,00 zł.  

6  

Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant  

 

250,00 zł.  

3.   Wysokość dodatku funkcyjnego, uwzględniając wielkość szkoły, przedszkola, placówki, liczbę uczniów i   oddziałów, złożoność zadań wynikających z   zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w   szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i   społeczne, w   jakich jednostka funkcjonuje, liczbę obiektów szkolnych, zakres prac administracyjno-technicznych, zmianowość ustala:  

1)   Wójt - dla dyrektorów szkół, przedszkoli, zespołów szkolno-przedszkolnych,  

2)   Dyrektor szkoły, przedszkola, zespołu szkolno-przedszkolnego - dla pozostałych nauczycieli, zajmujących stanowiska lub sprawujących funkcje.  

Rozdział 3.
Dodatek za warunki pracy  

§   3.   1.   Nauczycielowi przysługuje dodatek za prace w   warunkach trudnych i   uciążliwych określonych w   przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu.  

2.   Za podstawę do naliczenia dodatku za prace w   warunkach trudnych i   uciążliwych przyjmuje się stawkę osobistego zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, określonych przez ministra właściwego do spraw wychowania i   oświaty, wydanego w   trybie rozporządzenia, o   którym mowa w   art. 30 ust 5   Ustawy Karta Nauczyciela.  

3.   Wysokość dodatku za warunki pracy trudne i   uciążliwe wynosi 10% kwoty wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego według osobistego zaszeregowania. Dodatek przysługuje w   takiej wysokości, w   jakiej realizowane są godziny w   stosunku do obowiązującego wymiaru godzin.  

4.   Dodatek za prace w   warunkach trudnych i   uciążliwych przysługuje w   okresie faktycznego wykonywania pracy.  

5.   Dodatki za warunki pracy ustala dyrektor szkoły, przedszkola lub zespołu szkolno-przedszkolnego.  

Rozdział 4.
Dodatek za wysługę lat  

§   4.   1.   Zasady przyznawania i   wypłacania nauczycielom dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1   Karty Nauczyciela oraz § 7   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w   dniu wolnym od pracy.  

2.   Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

Rozdział 5.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw  

§   5.   1.   Wynagrodzenie za jedna godzinę ponadwymiarowa i   godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się dzieląc przyznana nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z   dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w   tej godzinie została zrealizowana w   warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczna liczbę godzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w   ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.  

2.   Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art.42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedna godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z   dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w   godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w   warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczna liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.  

3.   Miesięczna liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o   której mowa w   ust. 1   i 2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z   zaokrągleniem do pełnych godzin w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

Rozdział 6.
Wysokość nagród  

§   6.   Nagrody przyznaje się do wysokości:  

1)   1500,00 zł – nagroda wójta,  

2)   1200,00 zł – nagroda dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego  

3)   1200,00 zł – nagroda dyrektora szkoły  

4)   1200,00 zł – nagroda dyrektora przedszkola  

Rozdział 7.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy  

§   7.   1.   Nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z   art. 54 Ustawy Karta Nauczyciela.  

2.   Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionego w   wymiarze co najmniej ½ etatu określonego w   art. 42 ust. 3   Ustawy Karta Nauczyciela.  

3.   Podstawą do obliczenia dodatku mieszkaniowego jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela stażysty o   pozostałych kwalifikacjach ustalonego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i   wychowania na podstawie art. 30 ust 1   Ustawy Karta Nauczyciela.  

4.   Dodatek mieszkaniowy w   zależności od stanu rodzinnego wynosi:  

1)   dla jednej osoby – 50,00 zł.  

2)   dla 2   osób – 65,00 zł.  

3)   dla 3   osób – 85,00 zł.  

4)   dla 4   i więcej osób – 100,00 zł.  

5.   Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkaniowego.  

6.   Dodatek, o   którym mowa przyznaje dla:  

1)   dyrektora - Wójt  

2)   pozostałych nauczycieli – Dyrektor  

7.   Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym złożono wniosek o   jego przyznanie. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące stanu rodzinnego nauczyciela.  

8.   Dodatek wypłacany jest z   dołu w   dniu wypłaty wynagrodzenia.  

9.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w   okresie wykonywania pracy, a   także w  

okresach:  

1)   nie świadczenia pracy za które przysługuje wynagrodzenie,  

2)   pobierania zasiłku chorobowego,  

3)   przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w   przypadku jednak, gdy z   nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o   prace na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który była zawarta,  

4)   korzystania z   urlopu wychowawczego.  

Rozdział 8.
  Postanowienia końcowe  

§   8.   Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zastosowania procedur obowiązujących przy jego wprowadzaniu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »