| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr Ed-I.031.8.2012 Prezydenta Miasta Częstochowa; Zarządu Powiatu Myszkowskiego

z dnia 28 sierpnia 2012r.

do porozumienia z dnia 12 listopada 2009r.w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

zawarty pomiędzy Miastem Częstochowa reprezentowanym przez:  
Przemysława Koperskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy i   Ryszarda Stefaniaka - Naczelnika Wydziału Edukacji,   zwanym dalej "Przyjmującym",   a Powiatem Myszkowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   Myszkowie, w   imieniu którego działają:  
Wojciech Picheta - Starosta Myszkowski i   Jan Kieras - Wicestarosta Myszkowski,   zwanymi dalej "Powierzającym"  

Działając na podstawie uchwały nr XVIII/108/2000 Rady Powiatu w   Myszkowie z   dnia 27 września 2000 r. w   sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Powiatu na zawieranie porozumień z   Zarządem Miasta Częstochowy oraz uchwały nr 794/L/2005 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 24 października 2005 r. w   sprawie przyjęcia przez Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych z   Powiatu Myszkowskiego w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego w   Częstochowie przy ul. Legionów 58, w   związku z   realizacją zadań określonych w   art. 5a ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (jt. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:  

§   1.   1.   § 2   ust. 1   porozumienia otrzymuje nowe brzmienie: "1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w   danym roku i   kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie lub konsultacjach w   wysokości  

1)   kurs dla klas I   - 4-tygodniowy - 330,00 zł,  

2)   kurs dla klas II - 4-tygodniowy - 330,00 zł,  

3)   kurs dla klas III - 4-tygodniowy - 330,00 zł.".  

2.   § 3   ust. 1   porozumienia otrzymuje nowe brzmienie: "1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2012/2013.".  

§   2.   Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks do porozumienia wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   ma zastosowanie od dnia 1   września 2012r.  

§   4.   Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


§   5.   Aneks do porozumienia sporządza się w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy:
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Przemysław   Koperski

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy:

Naczelnik Wydziału Edukacji  


Ryszard   Stefaniak

Starosta Myszkowski  


Wojciech   Picheta


Wicestarosta Myszkowski  


Jan   Kieras

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »