| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Krzanowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr. 142, poz. 1591 ze zm.), art. 419 § 2, i   § 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) i   art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U.Nr 21, poz. 113 ze zm.), na wniosek Burmistrza Krzanowic - uchwala się, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Krzanowice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych zgodnie z   brzmieniem załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   3.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w   Krzanowicach i   wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miejskim w   Krzanowicach i   w sołectwach Gminy Krzanowice.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji w   czasie, której uchwała weszła w   życie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Tumulka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/132/2012    
Rady Miejskiej w   Krzanowicach    
z dnia 14 sierpnia 2012 r.  
 

Podział Gminy Krzanowice na okręgi wyborcze  

 

Nr Okręgu  

Granice Okręgu  

Liczba wybieranych Radnych w   okręgu  

1  

Sołectwo Bojanów   ( ulice: Bieńkowicka, Borucka, Cicha, Krzanowicka, Polna, Tylna )  

1  

2  

Sołectwo Bojanów   ( ulice: Kościuszki, Łąkowa, Okrężna, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Raciborska, Szkolna, Wiejska, Wojnowicka, Żeromskiego )  

1  

3  

Sołectwo Borucin   ( ulice: Bończyka, Grunwaldzka, Krzanowicka, Polna, Tylna )  

1  

4  

Sołectwo Borucin   ( ulice:Cegielniana, Chabowiec, Doktora Rostka, Kuchelnicka )  

1  

5  

Sołectwo Borucin   ( ulice: Cicha, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Krótka )  

1  

6  

Miasto Krzanowice   (ulice: Cegielniana, Kościelna, Magdaleny, Majora Pawłowa, Sudzicka,Wojska Polskiego)  

1  

7  

Miasto Krzanowice   ( ulice:15 Grudnia, Cicha, Graniczna, Księdza Kwitka, Polna, Rynek, Szpitalna, Tylna, Winna, Zamkowa )  

1  

8  

Miasto Krzanowice   ( ulice: Krótka, Łąkowa, Rybna, Srebna Góra, Zawadzkiego)  

1  

9  

Miasto Krzanowice   ( ulice: Długa, Ogrodowa, Sikorskiego, Słoneczna, Staszica)  

1  

10  

Miasto Krzanowice   ( ulice: 1   Maja, Mikołaja, Raciborska )  

1  

11  

Miasto Krzanowice   ( ulice: Młyńska, Opawska, Rzeczna )  

1  

12  

Miasto Krzanowice   ( ulice: Akacjowa, Borucka, Górna, Kolejowa, Kościuszki, Olchowa )  

1  

13  

Sołectwo Pietraszyn  

1  

14  

Sołectwo Wojnowice   ( ulice: Cicha, Kolejowa, Kopernika, Kościelna, Krótka, Łąkowa, Polna, Powstańców Śląskich, Rostka, Szkolna, Wojska Polskiego )  

1  

15  

Sołectwo Wojnowice   ( ulice: Cukrownicza, Jana, Mickiewicza, Odrodzenia, Ogrodowa, Pałacowa, Pocztowa, Poprzeczna, Szpitalna)  

1  

 


Uzasadnienie

Zgodnie z   przepisem art. 419 § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu ustala, na wniosek burmistrza, rada miejska. Projekt podziału Gminy Krzanowice na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z   zasadami zawartymi w/w ustawie a   obowiązek jego opracowania wynika wprost z   treści art. 13 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.).  

Porównując przygotowany projekt podziału Gminy Krzanowice na okręgi wyborcze z   dotychczas obowiązującym, wprowadzone zmiany dotyczą min. okręgów wyborczych Nr 1   (czteromandatowy) i   Nr 2   (trzymandatowy) wyznaczonych w   granicach miejscowości Krzanowice. Zgodnie z   brzmieniem art. 418 § 1   Kodeksu wyborczego w   każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w   gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1   radnego. Z   uwagi na dyspozycje w/w przepisu należy dokonać w   tym przypadku podziału dwóch kilkumandatowych okręgów wyborczych i   przekształcić je w   siedem okręgów jednomandatowych.  

Proponowanego podziału gminy na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej w   Krzanowicach. Liczbą mieszkańców braną pod uwagę w   przygotowywaniu projektu nowego podziału gminy na okręgi wyborcze, była suma wyborców ujętych w   rejestrze wyborców z   urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w   gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o   wpisaniu do rejestru wyborców w   innej gminie.  

Na dzień 30 czerwca 2012 roku liczba mieszkańców w   Gminie Krzanowice ustalona wg powyższych zasad wynosiła 5   778 osób. Otrzymana liczba przedstawicielstwa wynosi: 5778 : 15 = 386 osób. Dopuszczalna liczba mieszkańców w   okręgu: min.193 – max.578.  

Projekt podziału Gminy Krzanowice na okręgi wyborcze obrazuje poniższa tabela:  

 

Nr okręgu  

Granice Okręgu  

Liczba mieszkańców  

Liczba mandatów wynikająca z   jednolitej normy przedstawicielstwa  

Liczba mandatów  

1  

Sołectwo Bojanów   ( ulice: Bieńkowicka, Borucka, Cicha, Krzanowicka, Polna, Tylna )  

347  

347:386=0,89  

1  

2  

Sołectwo Bojanów   ( ulice: Kościuszki, Łąkowa, Okrężna, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Raciborska, Szkolna, Wiejska, Wojnowicka, Żeromskiego )  

391  

391:386=1,01  

1  

3  

Sołectwo Borucin   (ulice: Bończyka, Grunwaldzka, Krzanowicka, Polna, Tylna)  

376  

376:386=0,97  

1  

4  

Sołectwo Borucin   (ulice:Cegielniana, Chabowiec, Doktora Rostka, Kuchelnicka)  

420  

420:386=1,08  

1  

5  

Sołectwo Borucin   ( ulice: Cicha, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Krótka )  

393  

393:386=1,02  

1  

6  

Miasto Krzanowice   (ulice: Cegielniana, Kościelna, Magdaleny, Majora Pawłowa, Sudzicka,Wojska Polskiego)  

370  

370:386=0,96  

1  

7  

Miasto Krzanowice   ( ulice:15 Grudnia, Cicha, Graniczna, Księdza Kwitka, Polna, Rynek, Szpitalna, Tylna, Winna, Zamkowa )  

396  

396:386=1,02  

1  

8  

Miasto Krzanowice   ( ulice: Krótka, Łąkowa, Rybna, Srebna Góra, Zawadzkiego )  

317  

317:386=0,82  

1  

9  

Miasto Krzanowice   ( ulice: Długa, Ogrodowa, Sikorskiego, Słoneczna, Staszica )  

435  

435:386=1,13  

1  

10  

Miasto Krzanowice   ( ulice: 1   Maja, Mikołaja, Raciborska)  

326  

326:386=0,84  

1  

11  

Miasto Krzanowice   ( ulice: Młyńska, Opawska, Rzeczna )  

331  

331:386=0,86  

1  

12  

Miasto Krzanowice   ( ulice: Akacjowa, Borucka, Górna, Kolejowa, Kościuszki, Olchowa )  

382  

382:386=0,99  

1  

13  

Sołectwo Pietraszyn  

370  

370:386=0,96  

1  

14  

Sołectwo Wojnowice   ( ulice: Cicha, Kolejowa, Kopernika, Kościelna, Krótka, Łąkowa, Polna, Powstańców Śląskich, Rostka, Szkolna, Wojska Polskiego )  

464  

464:386=1,20  

1  

15  

Sołectwo Wojnowice   ( ulice: Cukrownicza, Jana, Mickiewicza, Odrodzenia, Ogrodowa, Pałacowa, Pocztowa, Poprzeczna, Szpitalna )  

460  

460:386=1,19  

1  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »