| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 241/XXIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4   ustawy  
z dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572  
z późn. zm.)  Rada Miasta i   Gminy Szczekociny uchwala:  

§   1.   1.   Uchwała reguluje tryb udzielania i   rozliczania dotacji oraz tryb i   zakres kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z   budżetu Gminy Szczekociny podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych prowadzącym na terenie Gminy Szczekociny  
1) niepubliczne przedszkola,  

2)   niepubliczne szkoły podstawowe o   uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których jest realizowany obowiązek szkolny  
i obowiązek nauki,  

3)   niepubliczne formy wychowania przedszkolnego.  

2.   Wzór wniosku o   udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Wzór miesięcznej informacji o   liczbie uczniów objętych dotacjami określa załącznik nr 2  
do niniejszej uchwały.  

4.   Wzór miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji określa załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale mowa jest o:  

1)   ustawie o   systemie oświaty– należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991 r.  
o systemie oświaty (t. j.  Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

2)   przedszkolach– należy przez to rozumieć przedszkola niepubliczne funkcjonujące  
na terenie Gminy Szczekociny,  

3)   szkołach– należy przez to rozumieć niepubliczne szkoły podstawowe o   uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o   uprawnieniach szkół publicznych, prowadzone na obszarze Gminy Szczekociny przez osoby fizyczne i   prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,  

4)   innych formach wychowania przedszkolnego– należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne prowadzone w   niepublicznych zespołach wychowania przedszkolnego oraz  
w niepublicznych punktach przedszkolnych,  

5)   uczniach – należy przez to rozumieć także wychowanków niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,  

6)   osobie prowadzącejniepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę oraz inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć osoby prawne i   fizyczne,  

7)   organie właściwym do udzielania dotacji (organ dotujący)– należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny,  

8)   rachunku bankowym– należy przez to rozumieć wskazany przez osobę prowadzącą rachunek bankowy niepublicznego przedszkola, szkoły lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, na który należy przekazać środki dotacji z   budżetu Gminy Szczekociny  

9)   wydatkach bieżących– należy przez to rozumieć wydatki ponoszone przez prowadzone przez Gminę Szczekociny przedszkola w   roku kalendarzowym poprzedzającym rok przydzielenia dotacji, pomniejszone o   wydatki na zakupy inwestycyjne, modernizacje i   inwestycje,  

§   3.   Uprawnionymi do otrzymania dotacji z   budżetu Gminy Szczekociny są osoby prowadzące:  

1)   niepubliczne przedszkola,  

2)   niepubliczne szkoły podstawowe o   uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których jest realizowany obowiązek szkolny  
i obowiązek nauki,  

3)   niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o   których mowa w   przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7   ustawy o   systemie oświaty.  

§   4.   1.   Dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i   innych form wychowania przedszkolnego udziela się na wniosek osoby prowadzącej.  

2.   Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji przedkłada organowi dotującemu wniosek, zgodnie ze wzorem zawartym w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały, o   planowanej liczbie uczniów.  

§   5.   1.   Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do:  

1)   złożenia w   Urzędzie Miasta i   Gminy Szczekociny do 15 dnia każdego miesiąca, informacji  
o faktycznej liczbie uczniów według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2   do niniejszej uchwały wraz  
z oświadczeniami rodziców o   uczęszczaniu ich dzieci w   danym miesiącu do przedszkola.  

2)   złożenia miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji do 20 dnia każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 3   do niniejszej uchwały,  

3)   prowadzenia dokumentacji zawierającej bieżące informacje o   faktycznej liczbie uczniów,  

2.   Obowiązek składania informacji oraz rozliczeń, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1   i 2   dotyczy również lipca i   sierpnia. Informacja o   faktycznej liczbie uczniów za lipiec i   sierpień powinna uwzględniać również uczniów ostatnich klas.  

§   6.   1.   Prawo do otrzymania dotacji traci podmiot dotowany w   przypadku zaprzestania działalności.  

2.   Przyznana dotacja może zostać wstrzymana do czasu otrzymania informacji, o   której mowa  
w § 5   ust. 1   pkt. 1   i 2.  

§   7.   Niepubliczne przedszkola otrzymują z   budżetu Gminy Szczekociny dotację w   wysokości nie niższej niż  75 % ustalonych w   budżecie Gminy Szczekociny wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych, w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Szczekociny.  

§   8.   Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Szczekociny, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Gminę Szczekociny osobie prowadzącej to przedszkole w   wysokości ustalonej zgodnie z   § 7. Dane o   dzieciach  
z innych gmin osoba prowadząca przedszkole wykazuje w   informacji o   liczbie uczniów według załącznika nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   9.   Niepubliczne szkoły otrzymują z   budżetu Gminy Szczekociny na każdego ucznia dotację  
w wysokości kwoty przewidzianej na 1   ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie Szczekociny na dany rok.  

§   10.   Osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego otrzymuje z   budżetu Gminy Szczekociny dotację ustaloną według następujących zasad:  

1)   kwota dotacji na każdego ucznia odpowiada 40 % ustalonych w   budżecie Gminy Szczekociny wydatków bieżących w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   zastrzeżeniem pkt. 2,  

2)   na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Szczekociny na dany rok budżetowy.  

§   11.   Jeżeli z   innej formy wychowania przedszkolnego korzysta uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Szczekociny, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Gminę Szczekociny osobie prowadzącej taką formę wychowania przedszkolnego w   wysokości ustalonej zgodnie z   § 10 niniejszej uchwały. Dane o   dzieciach  
z innych gmin osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego wykazuje  
w informacji o   liczbie uczniów według załącznika nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   12.   1.   Dotacja udzielana jest na okres roku kalendarzowego.  

2.   Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy dotacyjnej w   12 częściach, w   terminie  
do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wskazany przez osobę prowadzącą.  

3.   Przyznana dotacja ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w   przypadku zmiany liczby uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w   trakcie roku szkolnego.  

§   13.   1.   Po przekazaniu pierwszej raty dotacji warunkiem przekazania kolejnej jest złożenie przez osobę prowadzącą szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego organowi dotującemu rozliczenia dotacji za miesiąc poprzedni w   terminie do 20 dnia następnego miesiąca.  

2.   Brak spełnienia wymagań, o   których mowa w   § 13 ust.1 niniejszej uchwały, spowoduje wstrzymanie dotacji na kolejny miesiąc.  

3.   Złożenie zaległej informacji i   spełnienie wymagań, o   których mowa w   § 13 ust.1 niniejszej uchwały, może być podstawą do przekazania zaległych rat dotacji.  

4.   Kwota nadpłaconej dotacji będzie zaliczana w   poczet dotacji udzielanej na następny miesiąc.  

5.   W przypadku zakończenia działalności przez szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego osoba prowadząca powinna przekazać niezwłocznie organowi dotującemu ostateczne rozliczenie wykorzystania dotacji, a   w przypadku wystąpienia nadpłaty dotacji dokonać zwrotu w   terminie 30 dni od daty zakończenia działalności.  

6.   Za miesiąc grudzień osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana złożyć organowi dotującemu informację o   faktycznej liczbie uczniów w   miesiącu grudniu w   terminie do 20 grudnia oraz rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień do 27 grudnia, a   w przypadku pobrania dotacji w   nadmiernej wysokości dokonać zwrotu na rachunek organu dotującego w   terminie do 31 grudnia.  

§   14.   Kwotę należnej dotacji w   danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji  
o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz na podstawie miesięcznej stawki dotacji ustalonej na jednego ucznia.  

§   15.   Miesięczną stawkę dotacji dla przedszkoli i   innych form wychowania przedszkolnego określa się w   oparciu o   średnie roczne koszty utrzymania jednego ucznia w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szczekociny w   roku poprzedzającym rok przydzielenia dotacji, ustalonej na podstawie średniej liczby uczniów ze sprawozdań SIO.  

§   16.   Do czasu wyliczenia ostatecznych miesięcznych stawek dotacji, na podstawie danych określonych w   § 15, dotacje przekazywane są zaliczkowo w   wysokości stawek planowanych  
w budżecie na dany rok.  

§   17.   1.   Po ustaleniu ostatecznych stawek dotacji przypadającej na ucznia w   roku bieżącym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych zaliczkowo.  

2.   W przypadku przekazania zaliczkowych kwot dotacji w   wysokości wyższej od należnej, kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej w   następnych miesiącach.  

§   18.   Szkoły otrzymują na każdego ucznia dotację w   wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Szczekociny.  

§   19.   Do czasu otrzymania przez Gminę Szczekociny decyzji o   ostatecznej wysokości kwoty,  
o której mowa w   § 18 niniejszej uchwały, dotacje przekazywane są zaliczkowo w   kwocie przypadającej na jednego ucznia w   roku poprzedzającym rok przydzielenia dotacji.  

§   20.   1.   Po ustaleniu ostatecznej kwoty dotacji przypadającej na ucznia w   roku bieżącym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych zaliczkowo.  

2.   W przypadku przekazania zaliczkowych kwot dotacji w   wysokości wyższej od należnej, kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej w   następnych miesiącach.  

§   21.   1.   Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny przysługuje prawo kontroli danych zawartych  
we wniosku o   udzielenie dotacji z   budżetu Gminy Szczekociny, dokonywanie kontroli sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.  

2.   Kontrole przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i   Gminy Szczekociny.  

3.   Burmistrz Miasta i   Gminy Szczekociny albo osoba przez niego upoważniona mają prawo żądać od osoby prowadzącej szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego informacji i   danych dotyczących wykorzystania dotacji, a   w szczególności rachunków, faktur  
i innych dokumentów finansowych oraz dokumentacji organizacyjnej i   przebiegu nauczania.  

4.   Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, która otrzymała dotację, zobowiązana jest udostępnić żądane dokumenty oraz do udzielania wyjaśnień niezbędnych do dokonania ustaleń.  

5.   Kontrolujący z   przeprowadzonej kontroli sporządzają protokół wskazujący na dokonane ustalenia i   określające termin wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.  

6.   Protokół winien zawierać datę, zakres kontroli, czynności podjęte w   toku kontroli  
a w   szczególności zbadane dokumenty i   podpisy osób uczestniczących w   kontroli.  

§   22.   1.   Zwrotowi do budżetu gminy, podlega dotacja:  

1)   pobrana w   nadmiernej wysokości,  

2)   niewykorzystana – nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących,  

3)   wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem na pokrycie innych wydatków niż określone  
w art. 90 ust. 3d ustawy o   systemie oświaty,  

4)   rozliczona niewłaściwie, niezgodnie ze stanem faktycznym.  

2.   Zwrot dotacji, o   której mowa w   ust. 1   pkt 1, 3   i 4, następuje w   ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wraz z   odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych.  

3.   Zwrot dotacji, o   której mowa w   ust. 1   pkt 2, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku po roku, na który udzielona została dotacja.  

§   23.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   24.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta i   Gminy Szczekociny  


mgr   Teresa   Niechciał

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 241/XXIII/2012    
Rady Miasta i   Gminy Szczekociny    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

..........................................................                 .........................................................  

podpis i   pieczęć wnioskodawcy                                                                 data  

Wniosek o   udzielenie dotacji na rok ...........................  
(Informacja o   planowanej na rok następny liczbie uczniów w   placówce )  
termin składania do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji  

1.   Nazwa szkoły / przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2.   Adres , telefon, fax  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

3.   Osoba prowadząca, adres, telefon  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4.   Typ placówki (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa, gimnazjum)  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

5.   Osoba upoważniona do udzielania informacji (imię i   nazwisko , telefon)  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

6.   Numer oraz data wydania zaświadczenia o   wpisie placówki do ewidencji niepublicznych szkół i   placówek  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

7.   Planowana liczba uczniów lub wychowanków * ogółem średniomiesięcznie …………….,  
- w   tym w   okresie I   – VIII …………..……….., w   okresie IX – XII ………………….……..  
- w   tym niepełnosprawni ogółem (średnio miesięcznie ).................................................... (niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej) w   tym :  

a)   upośledzeni umysłowo w   stopniu lekkim ……………………………………………………  

b)   niedostosowani społecznie …………………………………………………………………...  

c)   z zaburzeniami zachowania …………………………………………………….…………....  

d)   zagrożeni uzależnieniem ……………………………………………………………………..  

e)   zagrożeni niedostosowaniem społecznym …………………………………………………...  

f)   niewidomi ………………………………………………………………….…………………  

g)   słabo widzący …………………………………………………………….......………………  

h)   z niepełnosprawnością ruchową …………………………………………………..…………  

i)   z zaburzeniami psychicznymi ………………………………………………………………...  

j)   niesłyszący ……………………………………………………………………………………  

k)   słabo słyszący ………………………………………………………………………………..  

l)   upośledzeni umysłowo w   stopniu umiarkowanym lub znacznym …………………………...  

ł) upośledzeni umysłowo w   stopniu głębokim ………………………………………………….  

m)   z niepełnosprawnością sprzężoną …………………………………………………………...  

n)   z autyzmem …………………………………………………………………………………..  

(Uwaga : każdego ucznia należy wykazać tylko w   jednym rodzaju niepełnosprawności wskazanym w   orzeczeniu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej).  

8.   Numer i   nazwa rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

* W   przypadku niepublicznych przedszkoli i   niepublicznych form wychowania przedszkolnego należy załączyć dodatkową informację o   liczbie dzieci spoza terenu Gminy Szczekociny z   podaniem ich aktualnego miejsca zamieszkania.  

..........................................................                 ..........................................................  

data                                                                podpis i   pieczęć wnioskodawcy  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 241/XXIII/2012    
Rady Miasta i   Gminy Szczekociny    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

..........................................................                 .........................................................  

pieczęć szkoły, placówki                                                                        data  

Informacja o   faktycznej liczbie uczniów / wychowanków  

w m-cu:..................................................................................  

1.   Nazwa szkoły/przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego/ i   adres  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adres , telefon, fax  

.......................................................................................................................................................  

2.   Liczba uczniów/wychowanków wg stanu na pierwszy dzień miesiąca................................  
w tym niepełnosprawni (wraz z   wykazaniem rodzajów niepełnosprawności ): ……..…………  

a)   upośledzeni umysłowo w   stopniu lekkim ……………………………………………………  

b)   niedostosowani społecznie …………………………………………………………………...  

c)   z zaburzeniami zachowania …………………………………………………….…………....  

d)   zagrożeni uzależnieniem ……………………………………………………………………..  

e)   zagrożeni niedostosowaniem społecznym …………………………………………………...  

f)   niewidomi ………………………………………………………………….…………………  

g)   słabo widzący …………………………………………………………….......………………  

h)   z niepełnosprawnością ruchową …………………………………………………..…………  

i)   z zaburzeniami psychicznymi ………………………………………………………………...  

j)   niesłyszący ……………………………………………………………………………………  

k)   słabo słyszący ………………………………………………………………………………..  

l)   upośledzeni umysłowo w   stopniu umiarkowanym lub znacznym …………………………...  

ł) upośledzeni umysłowo w   stopniu głębokim ………………………………………………….  

m)   z niepełnosprawnością sprzężoną …………………………………………………………...  

n)   z autyzmem …………………………………………………………………………………..  

(Uwaga : każdego ucznia należy wykazać tylko w   jednym rodzaju niepełnosprawności wskazanym w   orzeczeniu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej).  

3.   Wykaz uczniów:  

 

Lp.  

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Adres zamieszkania  

Adres zameldowania  

Nr  
z księgi uczniów  

1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Nazwa banku i   numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja :  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................                 ..........................................................  

miejscowość, data                                                   podpis i   pieczęć osoby prowadzącej  

lub osoby upoważnionej  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 241/XXIII/2012    
Rady Miasta i   Gminy Szczekociny    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

..........................................................                 .........................................................  

pieczęć szkoły, placówki                                                                     data  

R O   Z L I   C Z   E N I   E  

osobowe i   finansowe dotacji z   budżetu Gminy Szczekociny  

za miesiąc ………………………  

 

Pozycja  

Wyszczególnienie  

Kwota  
w złotych  

1.  

Liczba uczniów / wychowanków w   miesiącu sprawozdawczym  

w tym liczba uczniów / wychowanków niepełnosprawnych  
 


………………  

……………....  

2.  

Otrzymana dotacja z   budżetu gminy  
 

a.  

W miesiącu …………………… rok  


……………….  
 

b.  

Ogółem otrzymana dotacja od początku ………. roku w   kwocie  


……………….  
 

3.  

Wydatki ogółem  
 

……………….  

Rodzaje wydatków finansowanych w   ramach dotacji  
(dotyczy tylko wydatków związanych z   działalnością dotowanej szkoły lub placówki)  

a.  

Wynagrodzenia osobowe  
 

……………….  

b.  

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i   Fundusz Pracy)  

……………….  

c.  

Wydatki eksploatacyjne, w   tym zakup energii  
 

……………….  

d.  

Zakupy wyposażenia, książek i   pomocy dydaktycznych  
 

……………….  

e.  

Remonty  
 

……………….  

f.  

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń  
 

……………….  

g.  

Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych,przeznaczone na realizację zadań z   zakresu kształcenia, wychowania i   opieki, w   tym profilaktyki społecznej  

……………….  

4  

Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem  

……………….  
 

..........................................................                      ..........................................................  

podpis i   pieczęć osoby prowadzącej                  (podpis i   pieczątka imienna księgowego)  

lub osoby upoważnionej  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »