| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZZE.031.18.1.2012 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytomia działającej za Prezydenta Miasta; Wójta Gminy Świerklaniec

z dnia 13 sierpnia 2012r.

w przedmiocie udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Świerklaniec poprzez Izbę Wytrzeźwień funkcjonującą w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, przy ul. Tarnogórskiej 3

na podstawie art. 74 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXIV/897/10 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 26 maja 2010 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawieranie z   innymi gminami porozumień, dotyczących udzielania przez Centrum Interwencji Kryzysowej i   Przeciwdziałania Uzależnieniom w   Bytomiu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych, zamieszkałych na terenie tych gmin oraz pokrywania przez te gminy kosztów świadczeń, w   części nieuregulowanej przez osoby nietrzeźwe,  

pomiędzy Gminą Bytom, z   siedzibą przy ul. Parkowej 2, reprezentowaną przez:  

Halinę Biedę – Pełniącą Funkcje Organów Miasta Bytom działającą za Prezydenta Miasta,  

zwaną w   treści porozumienia   Gminą Bytom  

a  

Gminą Świerklaniec, z   siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, reprezentowaną przez:  

Kazimierza Flakusa – Wójta Gminy Świerklaniec,  

Annę Hojka – Skarbnika Gminy Świerklaniec,  

zwaną w   treści porozumienia   Gminą Świerklaniec.  

§   1.   Gmina Bytom   , poprzez Izbę Wytrzeźwień funkcjonującą w   strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i   Przeciwdziałania Uzależnieniom w   Bytomiu, przy ul. Tarnogórskiej 3, zwanego w   treści porozumienia   Centrum   , zobowiązuje się do udzielania zgodnie z   ustawą z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z   2007 r. nr 70, poz. 473 z   późn. zm.)oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z   dnia 4   lutego 2004 r. w   sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i   zwalniania osób w   stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i   placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 20, poz. 192 z   późn. zm.), świadczeń na rzecz osób w   stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie   Gminy Świerklaniec   , a   Gmina Świerklaniec   zobowiązuje się do pokrywania kosztów udzielonych w   Centrum   świadczeń na rzecz mieszkańców z   terenu   Gminy Świerklaniec   w części przez te osoby nie uregulowanej.  

§   2.   Ustalona w   trybie uchwały Rady Miejskiej w   Bytomiu opłata związana z   pobytem osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień, funkcjonującej w   strukturze   Centrum   wynosi 190 zł.  

§   3.   1.   Gmina Bytom   , za pośrednictwem   Centrum   , zobowiązuje się do przekazywania   Gminie Świerklaniec   miesięcznych informacji o   mieszkańcach   Gminy Świerklaniec   objętych świadczeniami   Centrum   , którzy:  

1)   nie uregulowali lub uregulowali częściowo należność wraz z   adresami zamieszkania, datą udzielenia świadczenia, należną kwotą za udzielone świadczenie, wysokością uiszczonej opłaty i   datą wpłaty, kwotą niedopłaty,  

2)   uregulowali zaległe płatności, po ich pokryciu przez   Gminę Świerklaniec,   wraz z   adresami zamieszkania, datą udzielenia świadczenia, datą uregulowania zaległości przez mieszkańca   Gminy Świerklaniec   wraz z   kwotą.  

2.   Informacje, o   których mowa w   ust. 1, przekazywane będą w   terminie do 5-go dnia następnego miesiąca.  

3.   Gmina Świerklaniec   zobowiązuje się do przekazywania   Gminie Bytom,   kwoty należnej za dany miesiąc, wyliczonej według wzoru: suma kwot niedopłat, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1, pomniejszona o   sumę kwot wpłat dokonanych, po ich uprzednim pokryciu przez   Gminę Świerklaniec   , o   których mowa w   ust.1 pkt 2, z   zastrzeżeniem ust. 5.  

4.   Kwota, o   której mowa w   ust. 3, będzie przekazywana na rachunek bankowy:  

Urząd Miejski w   Bytomiu  

GETIN NOBLE BANK SA O/Bytom  

83 1560 1049 0000 9030 0005 1440,  

w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca.  

5.   W przypadku, gdy w   danym miesiącu suma kwot niedopłat jest niższa od sumy wpłat dokonanych, po ich uprzednim pokryciu przez   Gminę Świerklaniec, Gmina Świerklaniec   dokona potrącenia powstałej różnicy sum z   należności za następne kolejne miesiące, aż do jej całkowitego odliczenia.  

§   4.   1.   Gmina Bytom   zobowiązuje się do poinformowania   Gminy Świerklaniec   o każdorazowej zmianie wysokości opłaty, o   której mowa w   § 2   porozumienia, w   terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.  

2.   Do czasu przekazania przez   Gminę Bytom   informacji, o   której mowa w   ust. 1,   Gmina   Świerklaniec   będzie przekazywać kwotę wyliczoną w   oparciu o   równowartość opłaty dotychczas obowiązującej.  

3.   W przypadku ustalenia nowej opłaty na poziomie wyższym w   stosunku do dotychczas obowiązującej,   Gmina Świerklaniec   przekaże   Gminie   Bytom   na rachunek bankowy, o   którym mowa      w   § 3   ust. 4, jednorazowo kwotę stanowiącą sumę różnic za udzielone świadczenia pomiędzy wysokością nowej opłaty, a   kwotą wyliczoną w   oparciu o   równowartość opłaty dotychczas obowiązującej, w   terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o   której mowa w   ust. 1.  

4.   W przypadku ustalenia nowej opłaty na poziomie niższym w   stosunku do dotychczas obowiązującej,   Gmina Świerklaniec   dokona jednorazowego potrącenia kwoty stanowiącej sumę różnic za udzielone świadczenia pomiędzy kwotą wyliczoną w   oparciu o   równowartość opłaty dotychczas obowiązującej, a   wysokością nowej opłaty, z   należności za następny miesiąc, po otrzymaniu informacji, o   której mowa w   ust. 1, z   zastrzeżeniem ust. 5.  

5.   W przypadku braku należności,   Gmina Bytom   przekaże jednorazowo kwotę, o   której mowa   w   ust. 4,   Gminie Świerklaniec   w terminie 60 dni od dnia uchwalenia uchwały, o   której mowa w   § 2,          na rachunek bankowy 74 8467 0001 0000 0026 2000 0002.  

§   5.   W przypadku niedotrzymania terminów, o   których mowa w   § 3   ust. 4   i § 4   ust. 3     porozumienia,   Gminie Bytom   przysługują odsetki ustawowe.  

§   6.   W przypadku niedotrzymania terminu, o   którym mowa w   § 4   ust. 5     porozumienia,   Gminie   Świerklaniec   przysługują odsetki ustawowe.  

§   7.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas nie określony.  

2.   Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z   zachowaniem 3   miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§   8.   Gmina Bytom   , za pośrednictwem   Centrum   , przekazuje   Gminie Świerklaniec   w terminie          do 31 stycznia 2013 roku zbiorczą informację o   wysokości środków należnych   Gminie Bytom   i wysokości środków otrzymanych od   Gminy   Świerklaniec   w 2012 roku oraz analogicznie w     latach następnych.  

§   9.   1.   Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej, z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   Zmiana wysokości opłaty, o   której mowa w   § 2   nie wymaga aneksu do niniejszego porozumienia.  

§   10.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i   kodeksu postępowania cywilnego.  

§   11.   Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku zawartego niniejszym porozumieniem, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego miejscowo dla   Gminy Bytom   sądu powszechnego.  

§   12.   Traci moc Porozumienie Nr ZZE.031.18.2012 zawarte w   dniu 2   kwietnia 2012 roku.  

§   13.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§   14.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Gmina Bytom                                                             Gmina Świerklaniec  

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom działająca za Prezydenta Miasta  


Halina   Bieda

Wójt Gminy Świerklaniec  


Kazimierz   Flakus

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »