| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/185/12 Rady Miasta Lędziny

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z   2012 r. poz. 406) oraz art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (tekst jednolity – Dz. U. z   2012 r., poz. 642), po przeprowadzonych konsultacjach społecznych.  

Rada Miasta uchwala:  

§   1.   W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Lędzinach stanowiącym załącznik do uchwały nr CL XXXIX/01/01 Rady Miasta Lędziny z   dnia 31.01.2001 r. w   sprawie utworzenia instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna zmienia się § 18 Statutu nadając mu brzmienie:  

1.   Podstawą gospodarki finansowej bibilioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora.  

2.   Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.).  

3.   Przychodami Biblioteki są przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży majątku ruchomego, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i   celowe z   budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

4.   Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w   formie dotacji :  

1)   podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych,w tym na utrzymanie i   remonty obiektów,  

2)   celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

3)   celowej na realizację wskazanych działań i   programów.  

5.   Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz Bibilioteki, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Biblioteki.  

6.   Wydatki na całkowitą działalność Bibilioteki pokrywane są z   przychodów.  

7.   Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi według zasad określonych w   regulamienie korzystania z   Biblioteki w   zakresie dopuszczalnym przez ustawę o   bibliotekach, a   wpływy przeznaczać na cele statutowe.  

8.   Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatrwierdzeniu przez Radę Miasta, nie później niż w   ciągu 6   miesięcy od dnia bilansowego.  

9.   Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego poprzedza badanie pod względem formalno-rachunkowym dokonanym przez pracownika kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta pod warunkiem, iż nie podlega ono badaniu na zasadach określonych w   ustawie o   rachunkowości.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  


§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Teresa   Ciepły

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »