| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/185/12 Rady Miasta Lędziny

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z   2012 r. poz. 406) oraz art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (tekst jednolity – Dz. U. z   2012 r., poz. 642), po przeprowadzonych konsultacjach społecznych.  

Rada Miasta uchwala:  

§   1.   W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Lędzinach stanowiącym załącznik do uchwały nr CL XXXIX/01/01 Rady Miasta Lędziny z   dnia 31.01.2001 r. w   sprawie utworzenia instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna zmienia się § 18 Statutu nadając mu brzmienie:  

1.   Podstawą gospodarki finansowej bibilioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora.  

2.   Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.).  

3.   Przychodami Biblioteki są przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży majątku ruchomego, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i   celowe z   budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

4.   Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w   formie dotacji :  

1)   podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych,w tym na utrzymanie i   remonty obiektów,  

2)   celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

3)   celowej na realizację wskazanych działań i   programów.  

5.   Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz Bibilioteki, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Biblioteki.  

6.   Wydatki na całkowitą działalność Bibilioteki pokrywane są z   przychodów.  

7.   Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi według zasad określonych w   regulamienie korzystania z   Biblioteki w   zakresie dopuszczalnym przez ustawę o   bibliotekach, a   wpływy przeznaczać na cele statutowe.  

8.   Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatrwierdzeniu przez Radę Miasta, nie później niż w   ciągu 6   miesięcy od dnia bilansowego.  

9.   Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego poprzedza badanie pod względem formalno-rachunkowym dokonanym przez pracownika kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta pod warunkiem, iż nie podlega ono badaniu na zasadach określonych w   ustawie o   rachunkowości.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  


§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Teresa   Ciepły

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »