| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/186/12 Rady Miasta Lędziny

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r Nr 142 poz. 1591, z   późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Z   2012 r. poz. 406), po przeprowadzonych konsultacjach społecznych.  

Rada Miasta uchwala:  

§   1.   W Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w   Lędzinach stanowiącym załącznik nr 1   do Uchwały Rady Miasta nr   XXIX/165/04 z   dnia 25.11.2004   r. w   sprawieutworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury wprowadzić następujące zmiany:   I . w   §11 Gospodarka finansowa i   majątek   przyjmuje brzmienie:  

1.   MOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w   odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej MOK jest plan finansowy, zatwierdzony w   drodze zarządzenia przez dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w   trakcie roku może ulec zmianie.  

3.   Działalność MOK finansowana jest ze środków publicznych w   ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej otrzymanej od organizatora, dotacji celowej z   budżetu państwa, funduszy celowych, darowizn, przychodów z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, przychodów z   pobieranych opłat od osób fizycznych i   prawnych oraz innych źródeł.  

4.   Wysokość dotacji podmiotowej dla MOK określa budżet Miasta Lędziny i   ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez dyrektora MOK przekazywanego Burmistrzowi Miasta.  

5.   Przychody z   działalności gospodarczej MOK służą do realizacji celów statutowych.  

6.   Koszty bieżącej działalności i   zobowiązania MOK pokrywane są z   uzyskanych dotacji i   przychodów.  

7.   Środki finansowe MOK gromadzone są na oddzielnym rachunku bankowym.  

8.   Kwota dotacji jest przekazywana przez miasto na rachunek bankowy MOK.  

9.   Dyrektor MOK składa Burmistrzowi Miasta roczne sprawozdanie z   działalności po zaopiniowaniu przez Społeczną Radę Programową i   Referat Kultury Urzędu Miasta Lędziny.  

10.   Dyrektor MOK corocznie, w   terminie 3   miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta.  

II.   w § 8   pkt. 1   odnośnik 4   otrzymuje brzmienie:  

-   zatwierdzanie planu działalności i   planu finansowego MOK. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.  


§   3.   Uchwała wchodzi w   życie w   ciągu 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Teresa   Ciepły

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »