| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/186/12 Rady Miasta Lędziny

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r Nr 142 poz. 1591, z   późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Z   2012 r. poz. 406), po przeprowadzonych konsultacjach społecznych.  

Rada Miasta uchwala:  

§   1.   W Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w   Lędzinach stanowiącym załącznik nr 1   do Uchwały Rady Miasta nr   XXIX/165/04 z   dnia 25.11.2004   r. w   sprawieutworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury wprowadzić następujące zmiany:   I . w   §11 Gospodarka finansowa i   majątek   przyjmuje brzmienie:  

1.   MOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w   odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej MOK jest plan finansowy, zatwierdzony w   drodze zarządzenia przez dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w   trakcie roku może ulec zmianie.  

3.   Działalność MOK finansowana jest ze środków publicznych w   ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej otrzymanej od organizatora, dotacji celowej z   budżetu państwa, funduszy celowych, darowizn, przychodów z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, przychodów z   pobieranych opłat od osób fizycznych i   prawnych oraz innych źródeł.  

4.   Wysokość dotacji podmiotowej dla MOK określa budżet Miasta Lędziny i   ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez dyrektora MOK przekazywanego Burmistrzowi Miasta.  

5.   Przychody z   działalności gospodarczej MOK służą do realizacji celów statutowych.  

6.   Koszty bieżącej działalności i   zobowiązania MOK pokrywane są z   uzyskanych dotacji i   przychodów.  

7.   Środki finansowe MOK gromadzone są na oddzielnym rachunku bankowym.  

8.   Kwota dotacji jest przekazywana przez miasto na rachunek bankowy MOK.  

9.   Dyrektor MOK składa Burmistrzowi Miasta roczne sprawozdanie z   działalności po zaopiniowaniu przez Społeczną Radę Programową i   Referat Kultury Urzędu Miasta Lędziny.  

10.   Dyrektor MOK corocznie, w   terminie 3   miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta.  

II.   w § 8   pkt. 1   odnośnik 4   otrzymuje brzmienie:  

-   zatwierdzanie planu działalności i   planu finansowego MOK. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.  


§   3.   Uchwała wchodzi w   życie w   ciągu 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Teresa   Ciepły

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »