| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 177/XXII/2012 Rady Gminy Miedźno

z dnia 28 sierpnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr 135/XIX/2012 w sprawie Statutu Gminy Miedźno

Na podstawie Na podstawie art.3 ust.1 oraz art. 18 ust.2 pkt.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r.Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)   Rada Gminy Miedźno  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W uchwale nr 135/XIX/2012 Rady Gminy Miedźno w   sprawie Statutu Gminy Miedźno wprowadza się następujące zmiany:  

1)   §   7.otrzymuje brzmienie:  

§   7.   1.   Gmina Posiada swój herb, flagę i   baner. Szczegółowy opis tych symboli oraz zasady ich używania określa odrębna uchwała.  

2.   Wzór herbu, flagi i   banera stanowią załącznik nr 4   do Statutu.; ;

2)   § 19. skreśla się w   całości;  

3)   §   24.otrzymuje brzmienie :  

§   24.   Obsługę Rady i   jej organów wykonuje Referat Organizacyjny wchodzący w   skład struktury organizacyjnej Urzędu Gminy.; ;

4)   w §   28.:  

a)   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   W sesjach Rady mogą uczestniczyć Wójt oraz Sekretarz i   Skarbnik Gminy., ,

b)   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   Do udziału w   sesjach Rady mogą zostać zaproszeni kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.; ;

5)   §   29.   skreśla się w   całości;  

6)   § 48.otrzymuje brzmienie:  

§   48.   W   terminie do 14 dni roboczych z   przebiegu każdej sesji sporządzany jest protokół .; ;

7)   w §   49.   ust.3 otrzymuje brzmienie :  

3.   Przebieg obrad może być utrwalony za pomocą elektronicznych nośników informacji.; ;

8)   w §   57 ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

§   57.   1.   Oryginały uchwał ewidencjonowane są w   rejestrze uchwał i   przechowywane są wraz z   protokołami z   sesji Rady.; ;

9)   §   65.   skreśla się w   całości;.  

10)   §   66.skreśla się w   całości;  

11)   w §   79.   ust. 3   skreśla się;  

12)   §   81.   skreśla się w   całości;  

13)   §   87.   skreśla się w   całości;  

14)   § 98. skreśla się w   całości,  

15)   § 99. skreśla się w   całości;  

16)   §   100.   otrzymuje brzmienie:  

§   100.   1.   Działalność organów Gminy jest jawna i   każdemu przysługuje prawo dostępu do dokumentów wynikających z   wykonywania zadań publicznych.  

2.   Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z   powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

3.   Udostępnienie dokumentów wynikających z   wykonywania zadań publicznych polega w   szczególności na umożliwieniu zainteresowanym bezpośredniego wglądu do wskazanego dokumentu, sporządzeniu notatek, odpisów ,kserokopii.  

4.   Wgląd do dokumentów odbywa się w   komórce organizacyjnej w   której dokument jest przechowywany, w   godzinach pracy Urzędu i   w obecności pracownika tej komórki.  

5.   Udostępnienie dokumentu następuje na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie. Dokumenty nie wymagające wyszukiwania, które mogą być niezwłocznie, udostępnia się bez pisemnego wniosku.  

6.   Protokoły z   posiedzeń Rady i   Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa i   Statutem.  

7.   Uchwały Rady oraz zarządzenia Wójta udostępnia się po ich podpisaniu odpowiednio przez Przewodniczącego i   Wójta.. .

2.   Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno  


Leszek   Idasz

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »