| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 177/XXII/2012 Rady Gminy Miedźno

z dnia 28 sierpnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr 135/XIX/2012 w sprawie Statutu Gminy Miedźno

Na podstawie Na podstawie art.3 ust.1 oraz art. 18 ust.2 pkt.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r.Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)   Rada Gminy Miedźno  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W uchwale nr 135/XIX/2012 Rady Gminy Miedźno w   sprawie Statutu Gminy Miedźno wprowadza się następujące zmiany:  

1)   §   7.otrzymuje brzmienie:  

§   7.   1.   Gmina Posiada swój herb, flagę i   baner. Szczegółowy opis tych symboli oraz zasady ich używania określa odrębna uchwała.  

2.   Wzór herbu, flagi i   banera stanowią załącznik nr 4   do Statutu.; ;

2)   § 19. skreśla się w   całości;  

3)   §   24.otrzymuje brzmienie :  

§   24.   Obsługę Rady i   jej organów wykonuje Referat Organizacyjny wchodzący w   skład struktury organizacyjnej Urzędu Gminy.; ;

4)   w §   28.:  

a)   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   W sesjach Rady mogą uczestniczyć Wójt oraz Sekretarz i   Skarbnik Gminy., ,

b)   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   Do udziału w   sesjach Rady mogą zostać zaproszeni kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.; ;

5)   §   29.   skreśla się w   całości;  

6)   § 48.otrzymuje brzmienie:  

§   48.   W   terminie do 14 dni roboczych z   przebiegu każdej sesji sporządzany jest protokół .; ;

7)   w §   49.   ust.3 otrzymuje brzmienie :  

3.   Przebieg obrad może być utrwalony za pomocą elektronicznych nośników informacji.; ;

8)   w §   57 ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

§   57.   1.   Oryginały uchwał ewidencjonowane są w   rejestrze uchwał i   przechowywane są wraz z   protokołami z   sesji Rady.; ;

9)   §   65.   skreśla się w   całości;.  

10)   §   66.skreśla się w   całości;  

11)   w §   79.   ust. 3   skreśla się;  

12)   §   81.   skreśla się w   całości;  

13)   §   87.   skreśla się w   całości;  

14)   § 98. skreśla się w   całości,  

15)   § 99. skreśla się w   całości;  

16)   §   100.   otrzymuje brzmienie:  

§   100.   1.   Działalność organów Gminy jest jawna i   każdemu przysługuje prawo dostępu do dokumentów wynikających z   wykonywania zadań publicznych.  

2.   Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z   powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

3.   Udostępnienie dokumentów wynikających z   wykonywania zadań publicznych polega w   szczególności na umożliwieniu zainteresowanym bezpośredniego wglądu do wskazanego dokumentu, sporządzeniu notatek, odpisów ,kserokopii.  

4.   Wgląd do dokumentów odbywa się w   komórce organizacyjnej w   której dokument jest przechowywany, w   godzinach pracy Urzędu i   w obecności pracownika tej komórki.  

5.   Udostępnienie dokumentu następuje na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie. Dokumenty nie wymagające wyszukiwania, które mogą być niezwłocznie, udostępnia się bez pisemnego wniosku.  

6.   Protokoły z   posiedzeń Rady i   Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa i   Statutem.  

7.   Uchwały Rady oraz zarządzenia Wójta udostępnia się po ich podpisaniu odpowiednio przez Przewodniczącego i   Wójta.. .

2.   Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno  


Leszek   Idasz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »