| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Gminy Bestwina

z dnia 19 lipca 2012r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

Na podstawie art. 7   ust 1   pkt 5   oraz 18 ust 2   pkt 15 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 2   ust 1   pkt 4, art. 4   ust 1   pkt 2, art. 7, art.42 ust 4, art. 204 ust 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112 poz.654 ze zm. ) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi  

Rada Gminy Bestwina  

uchwala:  

§   1.  

Nadać statut Samodzielnemu Publicznemu  Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Bestwinie w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.  

§   3.  

1.   Traci moc statut SPZOZ przyjęty uchwałą Rady Gminy Bestwina nr XII/98/99 z   dnia 23 września 1999r z   późniejszymi zmianami.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Zużałek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/154/2012    
Rady Gminy Bestwina    
z dnia 19 lipca 2012 r.  
 

Statut  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bestwinie  

1.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Bestwinie, posługujący się skróconą nazwą SP ZOZ w   Bestwinie, zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą w   rozumieniu ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej ( Dz.U. z   2011r. Nr 112, poz. 654 ze. zm.)  

2.   Zakład jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiadającym wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i   środków majątkowych, utworzonym i   utrzymywanym w   celu udzielania świadczeń zdrowotnych.  

3.   Zakład działa w   oparciu o:  

1)   ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej ( Dz.U. z   2011r. Nr 112, poz. 654 ze. zm.), zwaną dalej ustawą  

2)   ustawę z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z   2008r. Nr 164, poz. 1027 ze. zm.)  

3)   Wpis w   Rejestrze Podmiotów wykonujących działalność leczniczą  W-24, 000000013167  

4)   Wpis do  Krajowego Rejestru Sądowego pod  Nr 0000068770  

5)   niniejszy statut  

4.   Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Bestwina.  

5.   Nadzór nad działalnością Zakładu w   zakresie zgodności działań Zakładu z   przepisami prawa, statutu i   regulaminu organizacyjnego sprawuje podmiot tworzący, w   imieniu którego działają Wójt Gminy Bestwina oraz Rada Gminy Bestwina w   granicach swoich kompetencji.  

6.   Zakład posiada osobowość prawną.  

Rozdział 2.
Siedziba Zakładu  

§   2.  

1.   Siedziba Zakładu mieści się przy ul. Szkolnej 6   w Bestwinie.  

2.   W ramach struktury organizacyjnej Zakładu działa Ośrodek Zdrowia w   Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich 50.  

3.   Świadczenia zdrowotne w   zakresie opieki ambulatoryjnej mogą być udzielane również w   miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń.  

Rozdział 3.
Cele i   zadania Zakładu, rodzaje i   zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych  

§   3.  

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w   ustawie, w   zakresie ambulatoryjnego lecznictwa podstawowego oraz udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.  

§   4.  

Do zadań Zakładu w   szczególności należy:  

1.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w   tym szczepienia ochronne,  

2.   udzielanie ambulatoryjnych , specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w   ramach istniejących poradni,  

3.   udzielanie świadczeń w   zakresie medycyny pracy,  

4.   badanie kierowców i   kandydatów na kierowców,  

5.   diagnostyka: RTG, USG, EKG,  laboratoryjna,  

6.   opieka nad dziećmi i   młodzieżą – medycyna szkolna,  

7.   udzielanie świadczeń w   zakresie pielęgniarki i   położnej środowiskowo – rodzinnej,  

8.   opieka nad kobietą ciężarną , jej płodem, połogiem oraz noworodkiem,  

9.   rehabilitacja medyczna,  

10.   orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia w   tym o   czasowej niezdolności do pracy,  

11.   prowadzenie działalności profilaktycznej i   oświaty zdrowotnej.  

§   5.  

Wykonując statutowe działania Zakład współdziała z   :  

1.   Innymi podmiotami leczniczymi,  

2.   Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,  

3.   Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,  

4.   Samorządami zawodów medycznych,  

5.   Fundacjami, organizacjami społecznymi, towarzystwami,  

6.   Organizacjami Związków Zawodowych działającymi w   Zakładzie  

7.   Jednostkami Samorządowymi,  

8.   Dyrekcjami i   przedstawicielami zakładów pracy.  

§   6.  

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych  za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w   ustawie, w   przepisach odrębnych lub umowie cywilno – prawnej.  

Rozdział 4.
Organy Zakładu i   struktura organizacyjna  

§   7.  

1.   Organami Zakładu są:  

a.Kierownik Zakładu  

b.Rada Społeczna  

2.   Wykaz komórek organizacyjnych, w   których prowadzona jest działalność Zakładu (struktura organizacyjna) stanowi Załącznik Nr 1   do niniejszego statutu.  

§   8.  

1.   Organem zarządzającym Zakładem i   odpowiedzialnym jednoosobowo za jego działalność jest Kierownik Zakładu.  

2.   Kierownik kieruje Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz i   jest pracodawcą wszystkich pracowników, zatrudnionych w   Zakładzie, w   rozumieniu przepisów prawa pracy.  

3.   Kierownika Zakładu zatrudnia na podstawie umowy o   pracę Wójt Gminy.  

4.   W przypadku kiedy Kierownik nie jest lekarzem, w   wyniku konkursu powołuje się zastępcę ds. lecznictwa, który jest z   zawodu lekarzem.  

5.   Kierownik zarządzający Zakładem wydaje zarządzenia i   polecenia wewnętrzne związane z   jego funkcjonowaniem.  

6.   W razie nieobecności Kierownika jego obowiązki przejmuje upoważniony przez niego pracownik.  

§   9.  

Kierownik  może powierzyć obsługę techniczną spraw płacowych, pracowniczych i   księgowych innemu podmiotowi.  

Rozdział 5.
Rada Społeczna  

§   10.  

Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym dla Rady Gminy oraz organem doradczym Kierownika Zakładu.  

§   11.  

1.   Radę Społeczną wybiera, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Gminy. W   posiedzeniach Rady uczestniczy Kierownik Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w   Zakładzie.  

2.   Rada Społeczna składa się z   6 członków :  

-   Jako Przewodniczący – Wójt Gminy lub jego przedstawiciel  

-   Jako członkowie: przedstawiciel Wojewody Śląskiego, 4   przedstawicieli wyłonionych przez Radę Gminy  

3.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata i   liczy się od dnia powołania.  

4.   Zakończenie kadencji Rady Społecznej następuje z   dniem powołania jej nowego składu.  

5.   Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu.  

6.   Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji następuje w   następujących przypadkach:  

-   na wniosek samego członka Rady Społecznej, uzasadniony ważnymi okolicznościami, a   w szczególności w   przypadku zmiany miejsca pracy lub zmiany miejsca zamieszkania, które uniemożliwiają dalsze sprawowanie funkcji członka Rady Społecznej;  

-   na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej lub Kierownika Zakładu poparty brakiem aktywności członka Rady Społecznej w   postaci nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach;  

-   zatrudnienia w   Zakładzie;  

-   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub nieumyślne przeciwko życiu i   zdrowiu, działalności instytucji państwowych, samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów.  

§   12.  

Zadania i   tryb pracy Rady Społecznej Zakładu określa ustawa i   Regulamin jej działania.  

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa  

§   13.  

1.   Zakład jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, pokrywającym z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   zobowiązań, w   tym pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

2.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie.  

3.   Zasada określona w   ust. 2   dotyczy również gospodarowania nieruchomościami i   majątkiem ruchomym.  

§   14.  

1.   Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Kierownika i   zaopiniowany przez Radę Społeczną.  

2.   Zasady uzyskiwania środków finansowych i   dotacji określa ustawa.  

3.   Zakład może uzyskiwać środki finansowe z   następującej działalności:  

-   wynajem pomieszczeń,  

-   dzierżawy sprzętu.  

4.   Kierownik Zakładu przygotowuje roczne sprawozdanie z   planu finansowego, które po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną zatwierdza Rada Gminy.  

§  15  

Zakład wyodrębnia wartość majątku w   postaci funduszy w   oparciu o   przepisy art. 56 – 57 ustawy.  

§   16.  

Rachunkowość prowadzona jest w   oparciu o   przepisy ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz.U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze. zm.).  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§  17  

W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym Statucie mają  zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy i   innych aktów prawnych, odnoszących się do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  


Załącznik Nr 1   do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Bestwinie  
 

Wykaz komórek organizacyjnych :  

1.   Ośrodek Zdrowia w   Bestwinie:  

-   Poradnia lekarza POZ  

-   Poradnia medycyny pracy  

-   Poradnia okulistyczna  

-   Poradnia logopedyczna  

-   Poradnia ginekologiczno – położnicza  

-   Poradnia pulmonologiczna  

-   Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej  

-   Gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej  

-   Poradnia rehabilitacyjna  

-   Gabinet fizjoterapii  

-   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej  

-   Pracownia EKG  

-   Pracownia USG  

-   Pracownia RTG  

-   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy  

2.   Ośrodek Zdrowia w   Kaniowie:  

-   Poradnia lekarza POZ  

-   Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej  

3.   Gabinety medycyny szkolnej w   :  

-   Zespole Szkolno Przedszkolnym, ul. Szkolna 11, 43-512 Bestwina  

-   Zespole Szkolno Przedszkolnym, ul. Batalionów Chłopskich 15, 43-512 Kaniów  

-   Zespole Szkolno Przedszkolnym, ul. Korczaka 2, 43-512 Janowice  

-   Zespole Szkolno Przedszkolnym, ul. Dworkowa 3, 43-512 Bestwinka  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »