| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/463/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park św. Franciszka z Asyżu w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 Ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1   Ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 647) i   art. 4   ust. 2   Ustawy z   dnia 25 czerwca 2010   r. o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i   Ładu Przestrzennego,  

Rada Miasta Tychy  
stwierdza  

zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park św. Franciszka z   Asyżu w   Tychach z   ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, które zostało przyjęte Uchwałą Nr   0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z   dnia 18 grudnia 2002 r. z   późn.   zm.  

i uchwala  

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park św.   Franciszka z   Asyżu w   Tychach, zwany dalej planem.  

§   1  

1.   Treść niniejszej uchwały zawarta jest w   następujących rozdziałach:  

Rozdział 1:Przepisy ogólne;  

Rozdział 2: Przeznaczenie, parametry i   wskaźniki zagospodarowania terenu,zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy;  

Rozdział 3:Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

Rozdział 4:Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji;  

Rozdział 5:Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej;  

Rozdział 6:Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego;  

Rozdział 7:Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów;  

Rozdział 8:Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu;  

Rozdział 9:Przepisy końcowe.  

2.   Ze względu na istniejące uwarunkowania w   obszarze planu nie mają zastosowania wymagania określone obowiązkowym zakresem art. 15 ust. 2   pkt 4, 7, 8   Ustawyz   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 647).  

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE  

§   2  

1.   Plan obejmuje obszar w   granicach określonych na rysunku planu o   powierzchni 3,28 ha.  

2.   Załącznikiem graficznym nr 1   do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w   skali 1: 1000 zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w   skali 1: 20   000 z   oznaczeniem granic obszaru objętego planem.  

3.   Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:  

1)   załącznik nr 2   - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych po wyłożeniu do publicznego wglądu;  

2)   załącznik nr 3   - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.  

§   3  

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne, zgodnie z   oznaczeniem w   legendzie rysunku planu:  

1)   obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:  

a)   granice obszaru planu,  

b)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

c)   symbole literowe terenów o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów - zgodnie z   § 5   ,  

d)   strefa dopuszczonej lokalizacji imprez okolicznościowych,  

e)   strefa maksymalnego zasięgu dopuszczonej korekty rzeźby terenu,  

f)   strefa dopuszczonej lokalizacji ciągu pieszego o   parametrach drogi pożarowej,  

g)   urządzenia wodne - przepusty;  

2)   informacyjne:  

a)   sieć wodociągowa,  

b)   sieć ciepłownicza,  

c)   sieć gazociągowa,  

d)   sieć kanalizacji sanitarnej,  

e)   sieć kanalizacji deszczowej,  

f)   sieć elektroenergetyczna,  

g)   główne wejścia do parku,  

h)   pozostałe wejścia do parku,  

i)   główne ciągi piesze,  

j)   przejście podziemne.  

§   4  

Pojęcia użyte w   planie oznaczają:  

1)   obszar planu   - wszystkie tereny w   granicach objętych planem, zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   teren   - część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o   ile z   treści planu nie wynika inaczej, oznaczony symbolem przeznaczenia i   numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;  

3)   zieleń o   funkcji izolacji wizualnej i   ochronnej   - zwarte zadrzewienia i   zakrzaczenia zieleni o   cechach charakterystycznych danego krajobrazu wprowadzone w   celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z   działalności człowieka.  

§   5  

W planie wyznacza się następujące tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:  

1)   1ZP - 5ZP   - tereny zieleni urządzonej;  

2)   6WS - 7WS   - tereny wód powierzchniowych śródlądowych;  

3)   8ZUP   - teren ogrodów przydomowych;  

4)   9KDP - 10KDP   - tereny komunikacji - ciągi piesze;  

5)   11KDX   - teren komunikacji - ciąg pieszo-jezdny.  

§   6  

Cały obszar planu położony jest w   granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego – Pszczyna.  

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE, PARAMETRY I   WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZASADY OCHRONY I   KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W   ICH UŻYTKOWANIU, W   TYM ZAKAZ ZABUDOWY  

§   7  

Dla   terenów zieleni urządzonej   oznaczonych symbolami   1ZP - 5ZP   ustala się:  

1)   nakaz zachowania istniejącego ukształtowania terenów z   dopuszczeniem korekty rzeźby terenu w   strefie:  

a)   oznaczonej na rysunku planu na terenie   4ZP   jako „strefa maksymalnego zasięgu dopuszczonej korekty rzeźby terenu”,  

b)   oznaczonej na rysunku planu na terenie   3ZP   jako „strefa dopuszczonej lokalizacji ciągu pieszego o   parametrach drogi pożarowej”;  

2)   dopuszczenie korekty rzeźby terenu, o   której mowa w   pkt 1   lit. a, w   formie pagórka o   kształcie zbliżonym do wyniesień zlokalizowanych po południowej stronie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   10KDP;  

3)   w przypadku realizacji ciągu pieszego, o   którym mowa w   pkt 1   lit. b, nakaz jego powiązania z   ciągami pieszymi zlokalizowanymi na terenie parku;  

4)   zakaz lokalizacji zabudowy;  

5)   zakaz lokalizacji terenowych urządzeń, obiektów sportu i   rekreacji oraz placów zabaw;  

6)   nakaz zachowania istniejących zadrzewień z   dopuszczeniem ich wymiany lub   uzupełnień wyłącznie gatunkami drzew występującymi na terenie parku;  

7)   udział powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni terenu - min. 90 %.  

§   8  

Dla   terenów zieleni urządzonej   oznaczonych symbolami   1ZP i   2ZP   ustala się:  

1)   przeznaczenie: zieleń urządzona - park;  

2)   nakaz kształtowania zieleni o   funkcji izolacji wizualnej i   ochronnej;  

3)   nakaz zachowania istniejących zadrzewień;  

4)   nakaz zapewnienia powiązań pieszych z   otoczeniem z   uwzględnieniem wejść do   parku w   miejscach oznaczonych na rysunku planu.  

§   9  

Dla   terenów zieleni urządzonej   oznaczonych symbolami   3ZP i   4ZP   ustala się:  

1)   przeznaczenie: zieleń urządzona - park;  

2)   nakaz zachowania:  

a)   powierzchni trawiastych,  

b)   istniejącego układu ciągów pieszych,  

c)   istniejących zadrzewień z   dopuszczeniem wymiany drzewostanu;  

3)   dla terenu   3ZP   dopuszczenie tymczasowego zagospodarowania terenu na warunkach określonych w   § 19   .  

§   10  

Dla   terenu zieleni urządzonej   oznaczonego symbolem   5ZP   ustala się przeznaczenie: zieleń urządzona - park;  

§   11  

Dla   terenów wód powierzchniowych śródlądowych   oznaczonych symbolami   6WS i   7WS   ustala się:  

1)   przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe;  

2)   nakaz kształtowania linii brzegowej roślinnością związaną z   siedliskiem wodnym.  

§   12  

Dla   terenu ogrodów przydomowych   oznaczonego symbolem   8ZUP   ustala się:  

1)   przeznaczenie: ogrody przydomowe;  

2)   zakaz realizacji zabudowy;  

3)   zakaz realizacji ogrodzeń z   blachy oraz z   betonowych przęseł.  

§   13  

Dla   terenów komunikacji – ciągów pieszych   oznaczonych symbolami   9KDP i   10KDP   ustala się:  

1)   przeznaczenie: ciąg pieszy;  

2)   dopuszczenie ruchu kołowego pojazdów uprzywilejowanych.  

§   14  

Dla   terenu komunikacji – ciągu pieszo-jezdnego   oznaczonego symbolem   11KDX   ustala się przeznaczenie: ciąg pieszo-jezdny.  

Rozdział 3
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z   POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  

§   15  

Obszar planu, z   wykluczeniem terenu oznaczonego symbolem   8ZUP,   stanowi przestrzeń publiczną, dla której ustala się następujące wymagania:  

1)   nakaz stosowania w   zagospodarowaniu terenów elementów małej architektury (oświetlenie, ławki, kosze na śmieci) o   jednorodnej stylistyce, z   zastosowaniem dla siedzisk elementów drewnianych;  

2)   zakaz lokalizacji reklam i   tablic informacyjnych niezwiązanych z   funkcjonowaniem parku;  

3)   nakaz akcentowania wejść głównych do parku oznaczonych na rysunku planu, z   zastosowaniem jako materiału wykończeniowego dolomitu i   stali „czarnej”;  

4)   dopuszczenie realizacji ogrodzenia parku:  

a)   o wysokości maksymalnie 1,2 m - od strony terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowanej w   bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu z   nakazem stosowania pionowych elementów ze stali czarnej,  

b)   o wysokości maksymalnie 2,2 m - od strony terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanej w   sąsiedztwie obszaru planu, oraz terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   8ZUP,   z nakazem stosowaniacegły, kamienia lub drewna.  

5)   nakaz realizacji nawierzchni z   kostki brukowej głównych ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu oraz ciągów pieszych oznaczonych symbolami   9KDP   i   10KDP   , bez wystających krawężników.  

Rozdział 4
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I   BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI  

§   16  

Układ komunikacyjny w   obszarze planu zapewniający jego obsługę oraz powiązania z   układem zewnętrznym tworzą:  

1)   ciąg pieszo – jezdny o   symbolu   11KDX   , dla którego ustala się szerokość w   liniach rozgraniczających - od 3,1 m do 6,8 m - zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu;  

2)   ciągi piesze o   symbolach   9KDP   ,   10KDP   , dla których ustala się szerokość w   liniach rozgraniczających - od 4,5 m do 12 m - zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu.  

Rozdział 5
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I   BUDOWY SYSTEMÓW  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

§   17  

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   dopuszczenie realizacji sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej, w   tym obiektów budowlanych i   urządzeń budowlanych służących bezprzewodowej łączności publicznej, dla których nie ustala się ograniczeń w   zakresie wysokości zabudowy;  

2)   dopuszczenie przebudowy i   rozbudowy istniejących sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej oraz korekty ich lokalizacji i   przebiegu;  

3)   utrzymanie przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanych, w   granicach planu;  

4)   w zakresie   zaopatrzenia w   wodę -   pełne pokrycie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego (urządzeń hydrantowych) z   projektowanych i   istniejących wodociągów Ø 150mm, Ø 110mm, Ø 100mm;  

5)   w zakresie   odprowadzenia wód opadowych -   odprowadzenie wód opadowych miejskim systemem kanalizacji deszczowej Ø 400mm, Ø 300mm, Ø 200mm, w   tym poprzez kolektor Ø 1000 mm do rzeki Gostynki;  

6)   w zakresie   zaopatrzenia w   energię elektryczną -   rozbudowę linii elektroenergetycznej dla potrzeb oświetlenia parku w   oparciu o   istniejący układ sieci i   urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć 20kV, zlokalizowany poza i   w obszarze planu oraz istniejące sieci niskiego napięcia;  

7)   w zakresie   gospodarki odpadami   - nakaz postępowania z   odpadami zgodnie z   uchwałą Rady Miasta Tychy w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Tychy.  

Rozdział 6
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I   KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  

§   18  

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i   przyrody:  

1)   nakaz uwzględnienia ustaleń planu w   zakresie:  

a)   minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, o   której mowa w   § 7   ,  

b)   zasad dotyczących infrastruktury technicznej w   zakresie: odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych oraz gospodarki odpadami, o   których mowa w   § 17   ,  

c)   nakaz zachowania istniejącego układu odpływu wód powierzchniowych wraz z   przepustami pod ciągami pieszymi i   infrastrukturą;  

2)   Dopuszczalny poziom hałasu w   środowisku określony w   Rozporządzeniu Ministra Środowiska z   dnia 14 czerwca 2007 r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku (Dz. U. z   2007   r. Nr 120, poz. 826), dla terenów o   symbolach   3ZP   ,   4ZP   ,   5ZP   ,   6WS   ,   7WS   ,   8ZUP   ,   10KDP   ,   11KDX   jak dla „terenów rekreacyjno-wypoczynkowych”.  

Rozdział 7
SPOSÓB I   TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I   UŻYTKOWANIA TERENÓW  

§   19  

Ustala się sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenu w   strefie oznaczonej na rysunku planu jako „strefa dopuszczonej lokalizacji imprez okolicznościowych” przy zachowaniu następujących uwarunkowań:  

1)   dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych na czas trwania imprezy;  

2)   zakaz utwardzania nawierzchni;  

3)   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów maksymalnie 3   dni od dnia rozpoczęcia imprezy.  

Rozdział 8
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z   TYTUŁU  
WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W   ZWIĄZKU Z   UCHWALENIEM PLANU  

§   20  

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu, w   wysokości – 0,1%.  

Rozdział 9
PRZEPISY KOŃCOWE     21  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.  

    22  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/463/12    
Rady Miasta Tychy    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXI/463/12    
Rady Miasta Tychy    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy  

o sposobie rozpatrzenia uwag  

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park św. Franciszka z   Asyżu w   Tychach  

Na podstawie art. 20 ust. 1   Ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 647) Rada Miasta stwierdza, że nie wniesiono żadnych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park św. Franciszka z   Asyżu w   Tychach.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXI/463/12    
Rady Miasta Tychy    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy  

o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,  

zapisanych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park św. Franciszka z   Asyżu w   Tychach  

Na podstawie art. 20 ust. 1   Ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 647) Rada Miasta Tychy stwierdza, że z   uwagi na planowane przeznaczenie terenów objętych   miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park św. Franciszka z   Asyżu w   Tychach   nie przewiduje się inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Tychy, wynikających z   ustaleń przedmiotowego planu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »