| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 21 sierpnia 2012r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie objęcia działaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku obszaru Powiatu Raciborskiego

(2012/020744)  
 

ANEKS Nr 1  

do Porozumienia z   dnia 31 grudnia 2003 r.   w sprawie: objęcia działaniem Powiatowego Zespołu  
do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   Rybniku obszaru Powiatu Raciborskiego,  


zawarty w   dniu 21 sierpnia 2012 r. pomiędzy:  
 

Miastem Rybnik,   z siedzibą w   Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:  

Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta  

działająca na podstawie pełnomocnictwa nr Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z   dnia  
3 stycznia 2011 r.  

a  

Powiatem Raciborskim,   z siedzibą w   Raciborzu przy Placu Okrzei 4, który reprezentują:  

Adam Hajduk - Starosta Powiatu,  

Andrzej Chroboczek - Wicestarosta Powiatu.  


Strony postanawiają, co następuje:  
 

§   1.   W Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:  

1.   podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „ w   związku z   art. 6   ust. 1   pkt 1) i   ust. 1a oraz art. 6a ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r.   o rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)”;  

2.   w § 3:  

1)   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Koszty związane z   funkcjonowaniem Zespołu pokrywane będą ze środków finansowych budżetu państwa oraz ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych działaniem Zespołu. ;

2)   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

Coroczną wysokość dofinansowania przez Powiat Raciborski określi aneks do Porozumienia. Wysokość dotacji zostanie uzgodniona przez strony w   formie pisemnej najpóźniej do dnia 31 października roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. ;

3)   dodaje się ust. 4   w brzmieniu:  

Powiat Raciborski zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w   okresie od 1   stycznia  
do 31 grudnia 2012 r. w   wysokości:   79.915 zł   (   siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych)   , stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających na mieszkańców Powiatu Raciborskiego. ;

4)   dodaje się ust. 5   w brzmieniu:  

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o   numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w   wysokości określonej w   ust. 4, w   następujących terminach oraz wysokościach:  

-   I transza - została przekazana w   dniu 28 marca 2012 r. - w   wysokości 26.638 zł,  

-   II transza - została przekazana w   dniu 28 czerwca 2012 r.  - w   wysokości 26.638 zł,  

-   III transza - do 30 września 2012 r. - w   wysokości 26.639 zł. ;

5)   dodaje się ust. 6   w brzmieniu:  

Miasto Rybnik zobowiązuje się każdorazowo informować Powiat Raciborski o   wysokości zwiększenia budżetu Zespołu, powodującego zwiększenie dofinansowania Powiatu Raciborskiego ponad kwotę ustaloną w   ust. 4; na podstawie tej informacji zostanie podpisany aneks do Porozumienia. .

3.   § 4   otrzymuje brzmienie:  

1.   Przekazaną dotację Miasto Rybnik zobowiązane jest wykorzystać   do dnia   31 grudnia danego roku budżetowego   .  

2.   Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi   do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego   na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego o   numerze 38 8475 0006 2001 0011 5821 0004.  

3.   Przewodnicząca Zespołu, po zakończeniu danego roku kalendarzowego, do dnia  
15 stycznia roku następnego   , przedstawi Powiatowi Raciborskiemu rozliczenie przekazanej dotacji w   formie sprawozdania Rb-28S. .

4.   § 7   otrzymuje brzmienie:  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o   finansach publicznych. .

§   2.   Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r.,  
i podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Aneks sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z   czego Miasto Rybnik otrzymuje dwa egzemplarze, a   Powiat Raciborski jeden egzemplarz.  


 

MIASTO RYBNIK                                                                         POWIAT RACIBORSKI  

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta  


Ewa   Ryszka

Starosta Powiatu  


Adam   Hajduk


Wicestarosta Powiatu  


Andrzej   Chroboczek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »