| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Popów; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 14 września 2012r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu dotyczących budowy chodników przy drogach powiatowych w Gminie Popów w 2012 r

zawarte w   dniu 13.08.2012 r.  


pomiędzy:  
 

Gminą Popów   , z   siedzibą w   Zawadach przy ul. Częstochowskiej 6, reprezentowaną przez  

Bolesława Świtałę – Wójta Gminy  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pawła Hanusa  

zwaną w   treści umowy Gminą  


a  
 

Powiatem Kłobuckim   , z   siedzibą w   Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13  

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach:  


Roman Minkina – Starosta  

Henryk Kiepura – Wicestarosta  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Katarzyny Kurowskiej  

zwanym w   treści umowy Powiatem  

§ 1.  

Powiat jako zarządca dróg powiatowych działając na podstawie Uchwały Nr 149/XIV/2012 Rady Powiatu w   Kłobucku z   dnia 21 czerwca 2012 r. powierza Gminie Popów prowadzenie zadania publicznego z   zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodników na drogach powiatowych oraz przekazuje środki finansowe na ich realizację:  

- budowę chodnika przy dp. Nr 2013 S w   m. Dąbrówka - 10.629,36 zł,  

- budowę chodnika przy dp. Nr 2014 S w   m. Kule - 80.836,41 zł.  

§ 2.  

1. W   celu wykonania zadania, o   którym mowa w   § 1   Gmina Popów otrzyma od Powiatu Kłobuckiego dotację celową w   wysokości 91.465,77 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 77/100 ).  

2. Środki finansowe zostaną przekazane na wskazany rachunek budżetu Gminy w   terminie 7   dni od złożenia pisemnego wniosku przez Wójta Gminy Popów.  

3. Ostateczne rozliczenie zadań nastąpi w   terminie do 30-tu dni od zakończenia ich realizacji ale nie później niż do 15.12.2012 r.  

§ 3.  

Porozumienie zawiera się na okres realizacji zadań, jednak nie dłużej niż do 15.12.2012 r.  

§ 4.  

Uzyskane w   wyniku realizacji, sfinansowania i   odbioru zadań wartości rzeczowe przechodzą na własność Powiatu.  

§ 5.  

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

§ 6.  

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych z   realizacji niniejszego porozumienia należy do Sądu Powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Powiatu.  

§ 7.  

Niniejsze porozumienie sporządzono w   4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§ 8.  

Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

                                                        Powiat Kłobucki                                                                                                                                                     Gmina Popów  

 

Starosta  


Roman   Minkina


Wicestarosta  


Henryk   Kiepura


Skarbnik Powiatu  


Katarzyna   Kurowska

Wójt Gminy Popów  


Bolesław   Świtała


Skarbnik Gminy Popów  


Paweł   Hanus

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »