| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/198/2012 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Żywieckiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit „a”, art.40, art.42 ust.1 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.13 i   art. 37 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. )  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co nastepuje:  

§ 1.  

Ustala się zasady nabywania, zbywania i   obciążania nieruchomości Powiatu Żywieckiego oraz ich wydzierżawiania i   wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz w   przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  

§ 2.  

Zasady ustalone niniejszą uchwałą stosuje się do również do części nieruchomości oraz udziałów w   nieruchomościach.  

§ 3.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1. Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Żywiecki,  

2. Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w   Żywcu,  

3. Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w   Żywcu,  

4. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami,  

5. Nieruchomości - należy przez to rozumieć część powierzchni ziemskiej stanowiącą odrębny przedmiot własności ( grunty) jak również budynki trwałe z   gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności ( art.46 Kodeksu cywilnego)  

Zasady nabywania i   zbywania nieruchomości.  

§ 4.  

Zarząd Powiatu jest upoważniony do nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu w   szczególności na potrzeby planowanych inwestycji, w   celu realizacji zadań własnych Powiatu oraz na cele rozwojowe Powiatu.  

§ 5.  

Zgody Rady Powiatu wymaga:  

1. nieodpłatne lub odpłatne nabycie nieruchomości o   wartości lub cenie przekraczającej 100.000 zł;  

2. nieodpłatne lub odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości którego wartość lub cena przekracza 100.000 zł;  

3. nabycie na podstawie umowy - bez względu na wartość, prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obciążonej hipoteką, użytkowaniem, służebnością osobistą lub gruntową ( z   wyjątkiem służebności drogi koniecznej lub służebności przesyłu ).  

§ 6.  

Zasady określone w   §4 i   §5 stosuje się odpowiednio przy zamianie nieruchomości, przy czym zgoda Rady Powiatu jest również wymagana jeżeli zamiana jest dokonywana pomiędzy Powiatem a   Skarbem Państwa oraz pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat, w   przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości lub praw.  

§ 7.  

1. Zarząd Powiatu jest upoważniony do zbywania nieruchomości Powiatu , z   zastrzeżeniem ust.2.  

2. Zarząd Powiatu nie może bez zgody Rady Powiatu zbywać nieruchomości:  

a/ której wartość lub cena przekracza 100.000 zł,  

b/ w   drodze darowizny,  

c/ w   przypadku sprzedaży za cenę niższą niż jej wartość rynkowa;  

Zasady obciążania nieruchomości  

§ 8.  

1. Nieruchomości mogą być przez Zarząd Powiatu obciążane odpłatnie:  

- prawem użytkowania,  

- służebnością gruntową,  

- służebnością przesyłu za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Powiatu w   wysokości nie niższej niż określona w   operacie szacunkowym opracowanym przez rzeczoznawcę majątkowego.  

2. Nieruchomości mogą być przez Zarząd Powiatu obciążane nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego służebnością gruntową lub służebnością przesyłu  

3. Obciążenie nieruchomości hipoteką wymaga każdorazowo zgody Rady Powiatu.  

Zasady wydzierżawiania i   wynajmowania nieruchomości  

§ 9.  

Zawarcie umowy najmu lub umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 10 lat lub na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu.  

§ 10.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami należy stosować przepisy powszechnie obowiązujące w   szczególności ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami.  

§ 11.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 12.  

Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLIV/466/06 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 19 czerwca 2006 r. w   sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem powiatowym.  

§ 13.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 14.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »