| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/505/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską

z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1   i art. 42   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001   r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  
art.   7 ust.   3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn.: Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawa (tekst jedn.: Dz. U. z   2011   r. nr   197, poz. 1172 z   późn. zm.), art. 67 ust. 4   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. nr 88, poz. 985 z   poźn. zm.) oraz w   związku z   wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z   dniem 28   czerwca 2012 r. pełniącej funkcje organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Bytomia działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   dotyczące pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:  

a)   dysponować co najmniej jednym pojazdem asenizacyjnym, który spełnia wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, zgodne z   aktualnie obowiązującymi przepisami, został zarejestrowany i   dopuszczony do ruchu oraz posiada aktualne badania techniczne i   świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodne z   przepisami o   ruchu drogowym,  

b)   pojazd asenizacyjny powinien być czysty, estetyczny oraz oznakowany w   sposób trwały i   widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa lub logo przedsiębiorcy   ,   numer telefonu),  

c)   pojazd asenizacyjny powinien stanowić własność lub znajdować się w   użytkowaniu przedsiębiorcy (np.: najem, użyczenie, dzierżawa, leasing, itp),  

d)   pojazd asenizacyjny powinien być wyposażony w   sorbenty i   urządzenia umożliwiające usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń po opróżnieniu zbiornika bezodpływowego;  

2)   dotyczące posiadania bazy transportowej:  

a)   dysponować bazą transportową (dysponowanie dotyczy własności, najmu, użyczenia, dzierżawy, itp.),  

b)   baza transportowa winna posiadać:  

-   urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i   ścieków pochodzących z   terenu bazy,  

-   miejsca postoju pojazdów asenizacyjnych w   liczbie odpowiadającej liczbie użytkowanych pojazdów, miejsca te powinny być wydzielone poprzez wyraźne oznakowanie,  

-   miejsce do mycia i   dezynfekcji pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, a   w przypadku braku takiego miejsca należy zawrzeć w   tym zakresie umowę na świadczenie   usług ze specjalistyczną firmą,  

-   punkt napraw pojazdów lub warsztat, a   w przypadku braku takiego miejsca należy zawrzeć w   tym zakresie umowę na świadczenie   usług ze specjalistyczną firmą,  

-   stanowisko bieżącej obsługi pojazdów,  

-   zaplecze socjalne zabezpieczające potrzeby socjalno-bytowe pracowników,  

-   pojemniki służące do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów wytworzonych w   wyniku funkcjonowania bazy,  

-   ogrodzenie, a   wjazd na teren bazy powinien być oznakowany w   sposób umożliwiający identyfikację podmiotu dysponującego bazą transportową;  

3)   dotyczące zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

a)   teren bazy powinien być utrzymywany w   należytym porządku, bazę należy wyposażyć w   urządzenia i   sorbenty służące do utrzymania czystości,  

b)   pracownicy powinni być wyposażeni w   odzież ochronną zgodnie z   aktualnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i   higieny pracy;  

4)   dotyczące miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:  

a)   miejscem przekazywania nieczystości ciekłych powinna być stacja zlewna działająca w   oparciu o   obowiązujące przepisy,  

b)   stacja zlewna powinna zapewnić gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   4.   Traci moc uchwała nr LV/803/09 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 16 grudnia 2009   r. w   sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na   prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na   terenie miasta Bytomia.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/505/12
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Nowelizacja art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn.: Dz. U. z   2012 r., poz. 391) zobowiązała radę gminy do określenia, w   drodze uchwały, wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na   prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca, opracowano zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.   U. poz. 299), uwzględniając opis wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz bazy transportowej, wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami oraz wymagania odnośnie miejsc przekazania nieczystości ciekłych. Wymagania zostały określone w   sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i   życia ludzi oraz środowiska.  

Projekt uchwały w   sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Bytomia, na podstawie art. 5  
ust. 2   pkt 3   i 4   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z   2010 r. nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.), zgodnie z   uchwałą nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 27 października 2010   r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do wyżej wymienionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z   przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl w   zakładce "organizacje pozarządowe".  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »