| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Kruszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 14a i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r Nr 256 poz.2572 z   późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:  

§   1.   Działając w   wykonaniu „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w   Gminie Kruszyna” przyjąć Regulamin przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w   Gminie Kruszyna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Klekot

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/104/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Regulamin przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w   Gminie Kruszyna.  

§   1.   1.   Nagrody za osiągnięcia w   nauce są indywidualnym wyróżnieniem o   charakterze motywacyjnym oraz formą nagrody za pracowitość i   umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności i   możliwości.  

2.   Nagrody przyznaje Wójt Gminy Kruszyna.  

§   2.   Nagroda za osiągnięcia w   nauce może być przyznana zamieszkałemu na terenie Gminy Kruszyna uczniowi szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna, który w   roku szkolnym, którego dotyczy wniosek, został laureatem lub finalistą etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, olimpiad lub turniejów ogólnopolskich organizowanych lub współorganizowanych przez kuratora oświaty dla uczniów szkół podstawowych i   gimnazjów.  

§   3.   1.   Wniosek o   przyznanie nagrody może złożyć:  

1)   Wychowawca klasy,  

2)   Dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń,  

3)   Rodzic lub opiekun prawny ucznia.  

2.   Do wniosku o   przyznanie nagrody należy dołączyć dokumenty lub ich kserokopie /wówczas oryginał do wglądu/ potwierdzające osiągnięcia kandydata, o   których mowa w   § 2   w danym roku szkolnym.  

3.   Wnioski należy składać w   Urzędzie Gminy pokój nr 1   w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.  

4.   Złożenie wniosku o   nagrodę nie jest równoznaczne z   jej przyznaniem.  

5.   Wnioski o   przyznanie nagrody pozostaną bez rozpatrzenia, jeżeli:  

1)   Nie spełniają wymogów merytorycznych określonych w   § 2,  

2)   Wypełnione zostały nieprawidłowo lub nie zostały załączone wymagane dokumenty,  

3)   Zostaną złożone po upływie terminu, o   którym mowa w   ust. 3.  

§   4.   W celu rozpatrzenia wniosków Wójt Gminy Kruszyna powołuje komisję w   składzie:  

1.   Przedstawiciel wójta gminy,  

2.   Przedstawiciel komisji socjalnej Rady Gminy Kruszyna,  

3.   Dyrektor każdej ze szkół, których uczniowie ubiegają się o   nagrodę.  

§   5.   1.   Nagrody przyznaje się raz w   roku.  

2.   Aktu wręczenia nagród dokona Wójt Gminy Kruszyna.  

3.   Wartość nagród ustalana jest każdorazowo i   zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w   budżecie Gminy Kruszyna oraz ilości przyznanych nagród w   danym roku.  

4.   O przyznaniu nagrody Wójt zawiadamia rodziców lub opiekunów ucznia oraz dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.  

5.   Nagroda jest wypłacana w   kasie Urzędu Gminy lub na podane we wniosku konto.  

6.   Wzór wniosku o   przyznanie nagrody zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy.  

§   6.   Dokumentacje związaną z   przyznawaniem nagród gromadzi Wójt Gminy Kruszyna.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »