| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 401/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity - Dz. U. z   2012 r., poz. 391) i   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz.299) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 31 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uchwala się, co następuje:  

§   1.   Określić szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchylić uchwałę Nr 736/LV/10 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 28 stycznia 2010 r. w   sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik do Uchwały Nr 401/XXVI/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych.  

1.   Opis wyposażenia technicznego.  

1)   Wymagania dotyczące pojazdów:  

a)   pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w   dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem,  

b)   pojazdy, o   których mowa w   ust. 1, winny spełniać standardy techniczne określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617),  

c)   pojazdy winny być oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i   numeru telefonu przedsiębiorcy lub „logo” wskazujące na przedsiębiorstwo.  

2)   Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz dokumentacją zdjęciową wykonaną w   taki sposób, aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i   nadwozie pojazdu oraz „logo” wskazujące przedsiębiorcę (dokumenty uznaje się za aktualne w   przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę).  

3)   Wymagania dotyczące bazy transportowej:  

a)   posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym aktem prawnym (wyciągiem z   księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.),  

b)   baza transportowa winna posiadać:  

-   miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,  

-   wydzielone miejsce wraz z   urządzeniami do mycia i   dezynfekcji samochodów (w przypadku jego braku – dokumenty potwierdzające korzystanie z   usług firm specjalistycznych w   tym zakresie),  

c)   baza transportowa winna spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa i   higieny pracy, przeciwpożarowe, ochrony środowiska oraz określone w   odrębnych przepisach m.in. w   przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie obiektu), powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych.  

2.   Wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych:  

a)   pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych winny być myte i   dezynfekowane na bieżąco lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

b)   świadczenie usług winno się odbywać w   sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w   wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a   tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i   wód gruntowych.  

3.   Miejsca przekazywania nieczystości ciekłych - przedsiębiorca powinien przedłożyć dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i   Kanalizacji Spółka Akcyjna ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec lub inne stacje zlewne położone w   najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, spełniające obowiązek wynikający z   ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy prawo wodne.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Stelmaszczyk

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »