| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 76/2012 Burmistrza Miasta Lędziny; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 18 września 2012r.

dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarte pomiędzy:  

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim   reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, w   imieniu którego działają:  

1.   Starosta Bieruńsko-Lędziński               -         Bernard Bednorz  

2.   Wicestarosta                                                                 -         Henryk Barcik  


zwanym dalej „Przekazującym”  


a  

Gminą Lędziny   reprezentowaną przez Zarządcę drogi, w   imieniu której działa:  

1.   Burmistrz Miasta Lędziny                         -         Wiesław Stambrowski  


zwanym dalej „Przejmującym”  


W celu usprawnienia realizacji zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Lędziny strony postanawiają zawrzeć porozumienie o   następującej treści:  

§   1.  

1.   Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego działając na podstawie art. 32 ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca  
1998 r. o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 19   ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j. Dz. U. z   2007 r. Nr 19,   poz.   115 z   późn. zm.), powierza Burmistrzowi Miasta Lędziny prowadzenie   zadań z   zakresu ustawy o   drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z   zimowym utrzymaniem sieci   dróg   powiatowych wraz z   towarzyszącymi jej obiektami   inżynierskimi, a   w   szczególności wynikających z   art. 20 pkt 4, 11 i   12 przytoczonej ustawy,   leżących na terenie Gminy Lędziny.  

2.   Do zakresu, o   którym mowa w   pkt 1   w szczególności należy zimowe utrzymanie nawierzchni dróg,   chodników, jezdni, obiektów inżynieryjnych i   innych urządzeń związanych z   drogą – III standard -  
załącznik   nr 1.  

3.   Drogi powiatowe będą ubezpieczane od odpowiedzialności cywilnej przez Powiat Bieruńsko-Lędziński   - Powiatowy Zarząd Dróg w   Bieruniu.  

4.   Wykaz dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Lędziny określony jest w   załączniku  
nr 2   stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.  

§   2.  

1.   "Przejmujący" wyznaczy koordynatora ds. realizacji porozumienia do bieżących kontaktów z   Powiatowym Zarządem Dróg w   Bieruniu.  

2.   Ze strony Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Powiatowy Zarząd Dróg w   Bieruniu.  

3.   W   ramach nadzoru sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w   Bieruniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w   Bieruniu albo osoba przez niego wyznaczona może przeprowadzać bieżącą kontrolę realizacji zdań objętych porozumieniem.  

4.   Jeżeli w   wyniku nienależytego wykonania porozumienia "Przekazujący" poniesie szkodę "Przejmujący" zobowiązany jest do jej naprawienia w   pełnej wysokości. Niniejsze postanowienie w   żaden sposób   nie ogranicza odpowiedzialności "Przejmującego" wynikającej wprost z   przepisów prawa.  

§   3.  

1.   Na realizację zadań wynikających z   porozumienia „Przejmujący” otrzyma dotację celową w   kwocie, wynikającej z   iloczynu długości dróg objętych porozumieniem i   wskaźnika "n".  

2.   Wskaźnik "n", o   którym mowa w   pkt. 1   na IV kwartał 2012 roku oraz na lata 2013-2014 wynosi 3.500 zł/1 km drogi/rok, co stanowić będzie kwotę w   wysokości 127.358,00 zł/rok (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych zero groszy). W   związku z   powyższym dotacja celowa przyznana na pokrycie kosztów związanych z   realizacją zadań objętych porozumieniem wynosić będzie:  

a)   w   IV kwartale 2012 roku - 31.839,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści   dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), co stanowi 25% kwoty rocznej podanej w   § 3   pkt. 2,  

b)   w   okresie od: I   kwartał 2013 roku do IV kwartał 2013 roku - 127.358,00 zł/rok (słownie: sto   dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych zero groszy). Kwota ta   przekazywana będzie w   następujących ratach:  

  75% kwoty podanej w   § 3   pkt. 2   - tj. kwota 95.518,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) za I   kwartał roku 2013,  

  25% kwoty podanej w   § 3   pkt. 2   - tj. kwota 31.839,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy   osiemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) za IV kwartał roku 2013,  

c)   w I   kwartale 2014 roku - 95.518,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy), co stanowi 75% kwoty rocznej podanej w   § 3   pkt. 2.  

3.   Dotację, o   której mowa w   pkt. 1   "Przejmujący" będzie otrzymywał od "Przekazującego" zgodnie z   niżej podanymi terminami:  

-   za IV kwartał 2012 r. do 15.10.2012 r. w   wysokości 31.839,50 zł (słownie: trzydzieści   jeden tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych   pięćdziesiąt groszy),  

-   za I   kwartał 2013 r. do 15.01.2013 r. w   wysokości 95.518,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy),  

-   za IV kwartał 2013 r. do 15.10.2013 r. w   wysokości 31.839,50 zł (słownie: trzydzieści   jeden tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych   pięćdziesiąt groszy),  

-   za I   kwartał 2014 r. do 15.01.2014 r. w   wysokości 95.518,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy).  

§   4.  

1.   Dotację, o   której mowa w   § 3   należy wykorzystać zgodnie z   niżej podanymi terminami:  

-   za IV kwartał 2012 r. do 31.12.2012 r.  

-   za 2013 r. do 31.12.2013 r.  

-   za I   kwartał 2014 r. do 30.04.2014 r.  

2.   Rozliczenie rzeczowo-finansowe robót i   przekazanych środków finansowych zostanie przedłożone "Przekazującemu" zgodnie z   niżej podanymi terminami oraz ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3:  

-   za IV kwartał 2012 r. do 15.01.2013 r.  

-   za 2013 rok do 15.01.2014 r.  

-   za I   kwartał 2014 r. do 15.05.2014 r.  

3.   "Przejmujący" przedkłada kompletne kopie faktur lub rachunków (wraz z   załącznikami) potwierdzających wykonane roboty jako   podstawę rozliczenia.  

4.   W   przypadku niewykonania w   danym roku kalendarzowym zadań objętych porozumieniem i   niewykorzystania przekazanej dotacji celowej za ten rok, pozostała część dotacji podlega   zwrotowi zgodnie z   niżej podanymi terminami:  

-   za IV kwartał 2012 r. do 31.01.2013 r.  

-   za 2013 rok do 31.01.2014 r.  

-   za I   kwartał 2014 r. do 15.05.2014 r.  

5.   Dotacje wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości   podlegają zwrotowi w   trybie i   na zasadach określonych w   art. 252 ustawy o   finansach publicznych.  

§   5.  

Utrzymanie dróg na podstawie niniejszego porozumienia realizowane będzie od dnia od 1   października  
2012 r. do 30 kwietnia 2014 r.  

§   6.  

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w   postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.  

§   7.  

W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o   drogach publicznych.  

§   8.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.  

Porozumienie zostało sporządzone w   5 jednobrzmiących egzemplarzach, z   czego po 2   dla każdej ze stron oraz 1   dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  W załączeniu:  

1.   Standard utrzymania dróg w   okresie zimowym - załącznik nr 1  

2.   Wykaz dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lędziny - załącznik nr 2  

3.   Wzór rozliczenia rzeczowo-finansowego robót i   przekazanych środków finansowych za dany rok budżetowy - załącznik nr 3  

Strona Przekazująca                                                                     Strona Przejmująca  

 

 

Starosta  


Bernard   Bednorz


Wicestarosta  


Henryk   Barcik

Burmistrz  


mgr Wiesław   Stambrowski

 


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 76/2012
powiatu bieruńsko-lędzińskiego
z dnia 18 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 76/2012
powiatu bieruńsko-lędzińskiego
z dnia 18 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr 76/2012
powiatu bieruńsko-lędzińskiego
z dnia 18 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »