| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 422/2012 Burmistrza Wilamowic; Zarządu Powiatu Bielskiego

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w   Bielsku-Białej pomiędzy:  

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają:  

Starosta Bielski – Andrzej Płonka  

Członek Zarządu – Stanisław Pięta  

zwanym w   treści porozumienia „Powiatem”  

a  

Gminą Wilamowice, reprezentowaną przez:  

Burmistrza Wilamowic – Mariana Trelę  

zwaną w   treści porozumienia „Gminą”  

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 6   i ust. 5   oraz art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2   a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z   póżn. zm.), art. 19 ust. 2   pkt 3   i 4, ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j. Dz.U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/24/193/12 Rady Powiatu w   Bielsku-Białej z   dnia 21 czerwca 2012r. w   sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i   Uchwały Nr XXI/206/12 Rady Miejskiej w   Wilamowicach z   dnia 25 lipca 2012 r. w   sprawie zawarcia porozumienia z   Powiatem Bielskim na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice.  

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   W związku z   koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wilamowice, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a   Gmina przejmuje prowadzenie zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w   zakresie:  

1)   budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Mickiewicza w   Dankowicach,  

2)   budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Starowiejskich w   Starej Wsi.  

2.   Zadania, o   których mowa w   ust. 1   sfinansowane zostaną ze środków budżetu Gminy w   latach 2012 - 2014.  

§   2.   1.   Realizacja zadań określonych w   § 1   nastąpi zgodnie z   przepisami prawa, a   w szczególności Prawa Budowlanego.  

2.   Gmina z   tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i   osób trzecich.  

§   3.   1.   Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w   odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.  

2.   Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w   Bielsku-Białej.  

§   4.   Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   5.   Porozumienie zawarto w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

§   6.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta  


Andrzej   Płonka


Członek Zarządu  


Stanisław   Pięta

Burmistrz  


mgr   Marian   Trela

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »