| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 14 września 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 r

Na podstawie art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172)  

ogłasza się  

w   załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XV/155/11 z   dnia 25 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1   stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2011 r. Nr 319, poz. 5289), z   uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XVIII/201/12 z   dnia 27 stycznia 2012 r. w   sprawie sprostowania omyłek w   uchwale Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 25 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1   stycznia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2012 r. poz. 907).  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 


Załącznik Nr 1   do Obwieszczenia    
Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach    
z dnia 14 września  2012 r.  
 

Uchwała Nr XV/155/11  
Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach  

z dnia 25 listopada 2011 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1   stycznia 2012 roku  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1   i 2, art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity w   Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012r. (M.P. 2011 Nr 95, poz.961), na wniosek Burmistrza Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny    

Rada Miejska w   Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:  

§   1.  

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny wynosi:    

1)   od     samochodu ciężarowego     , o   którym mowa w   art. 8   pkt 1   i pkt 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, w   zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia i   dopuszczalnej masy całkowitej:    

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

Rodzaj pojazdu    

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)    

 

 

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie    

Powyżej 5,5 do 9   włącznie    

Powyżej 9   i poniżej 12    

Samochody ciężarowe    

424,00 zł    

796,00 zł    

1.195,00 zł    

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)    

 

Zawieszenie osi pneumatyczne lub uznawane za równoważne    

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych    

Nie mniej niż    

Mniej niż    

2 osie  

 

12    

15    

1.355,00 zł    

1.367,00 zł    

15    

 

1.540,00 zł    

1.619,00 zł    

 

 

3 osie  

 

12    

19    

1.845,00 zł    

1.859,00 zł    

19    

23    

2.018,00 zł    

2.031,00 zł    

23    

 

2.151,00 zł    

2.163,00 zł    

 

 

4 osie i   więcej  

 

12    

27    

2.163,00 zł    

2.190,00 zł    

27    

29    

2.390,00 zł    

2.403,00 zł    

29    

 

2.907,00 zł    

2.974,00 zł    

2)   od     ciągnika siodłowego lub balastowego     , o   których mowa w   art. 8   pkt 3   i pkt 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:    

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

Rodzaj pojazdu    

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)    

 

Do 7   włącznie    

Powyżej 7   i poniżej 12    

Ciągniki siodłowe i   balastowe    

1.607,00 zł    

1.819,00 zł    

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach):ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa    

 

Zawieszenie osi pneumatyczne lub uznawane za równoważne    

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych    

Nie mniej niż    

Mniej niż    

2 osie  

 

12    

25    

1.845,00 zł    

1.871,00 zł    

25    

31    

2.031,00 zł    

2.084,00 zł    

31    

 

1.911,00 zł    

2.298,00 zł    

 

 

3 osie i   więcej  

 

12    

40    

2.243,00 zł    

2.257,00 zł    

40    

 

2.907,00 zł    

2.974,00 zł    

3)   od     przyczepy lub naczepy     , o   których mowa w   art. 8   pkt 5   i pkt 6   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:    

a)   od 7   ton i   poniżej 12 ton:  

 

Rodzaj pojazdu    

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy lub naczepy łącznie z   pojazdem silnikowym od 7   ton i   poniżej 12 ton    

przyczepy i   naczepy    

332,00 zł    

b)   równą lub wyższą niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)    

 

Zawieszenie osi pneumatyczne lub uznawane za równoważne    

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych    

Nie mniej niż    

Mniej niż    

1 oś  

 

12    

25    

305,00 zł    

424,00 zł    

25    

 

424,00 zł    

717,00 zł    

 

 

2 osie  

 

12    

28    

332,00 zł    

412,00 zł    

28    

33    

811,00 zł    

1.115,00 zł    

33    

38    

1.115,00 zł    

1.700,00 zł    

38    

 

1.499,00 zł    

2.217,00 zł    

 

 

3 osie i   więcej  

 

12    

38    

890,00 zł    

1.235,00 zł    

38    

 

1.195,00 zł    

1.686,00 zł    

4)   od     autobusu     , o   którym mowa w   art. 8   pkt. 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:    

 

Rodzaj pojazdu    

Ilość miejsc do siedzenia (łącznie z   miejscem dla kierowcy)    

 

Mniejsza niż 30 miejsc    

Równa lub wyższa niż 30 miejsc    

Autobusy    

1.022,00 zł    

2.151,00 zł    

§   2.  

Zwalnia się z   podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, służące wyłącznie do nieodpłatnego przewozu dzieci do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.    

§   3.  

Traci moc Uchwała Nr LIV/659/10 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 29 października 2010 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1   stycznia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2010 r. Nr 265, poz. 4277).    

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.    

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r. Podlega ona podaniu do wiadomości mieszkańców w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i   miasta, tj. w   gazecie lokalnej „Kurier” oraz tablicach ogłoszeń w   siedzibie Urzędu i   w poszczególnych sołectwach oraz dzielnicach.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »