| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/221/2012 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

Na podstawie art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2   i art. 28 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.) w   związku z   art. 4   ust. 1, pkt 8   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn.zm.), po przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji  

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO  
uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Niniejsza uchwała określa:  

1)   warunki i   tryb finansowania zadania własnego Powiatu Raciborskiego w   zakresie sprzyjania rozwojowi sportu poprzez udzielanie dotacji na realizacje celów publicznych określonych w   §   3, w   tym:  

a)   tryb postępowania o   udzielenie dotacji,  

b)   sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego i   wykorzystania dotacji,  

c)   sposób rozliczania udzielonej dotacji;  

2)   cele publiczne z   zakresu sportu, które Powiat Raciborski zamierza osiągnąć w   wyniku udzielanych dotacji.  

2.   Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i   upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i   w trybie z   ustawy z   24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.).  

3.   O dotację, o   której mowa w   ust. 1   może ubiegać się każdy klub sportowy nie należący do sektora finansów publicznych i   niedziałający w   celu osiągnięcia zysku, który prowadzi działalność sportową o   charakterze ponadgminnym.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i   trybie przewidzianym w   niniejszej uchwale dotację celową z   art. 126 i   art. 221 ust. 2   – 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w   § 3,  

2)   projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w   sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w   § 3,  

5)   wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i   w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o   udzielenie dotacji na projekt,  

6)   beneficjencie – należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w   trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu,  

7)   umowie – należy przez to rozumieć umowę o   dotację zawieraną między Powiatem Raciborskim i   klubem sportowym, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3   ustawy określonej w   pkt 1   i   postanowienia niniejszej uchwały.  

§   3.   Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w   Powiecie Raciborskim będzie służyło realizacji co najmniej jednego z   następujących celów publicznych:  

1)   poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Raciborskiego,  

2)   zwiększeniu dostępności mieszkańców Powiatu Raciborskiego do działalności sportowej i   widowisk sportowych,  

3)   zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w   imprezach sportowych i   integrowanie się kibiców,  

4)   pobudzaniu kreatywności i   aktywności bezpośrednio wpływającej na rozwój sportu na terenie Powiatu Raciborskiego,  

5)   kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Raciborskiego poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu w   ligowych  rozgrywkach sportowych.  

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji  

§   4.   1.   Udzielona dotacja w   szczególności może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań wskazanych w   art 28 ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.)  

2.   Z dotacji o   której mowa w   ust. 1   nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z   tytułu:  

1)   transferu zawodnika z   innego klubu sportowego,  

2)   zapłaty kar, mandatów i   innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w   nim zrzeszone,  

3)   zobowiązań beneficjenta z   zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.  

§   5.   Jeśli otrzymana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną, w   rozumieniu art. 107 ust. 1   Traktatu o   Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (t.j. Dz. Urz. U. E. seria: C, Nr 115 z   09.05.2008 r.), warunkiem rozpatrzenia wniosku o   dotację jest łącznie:  

1)   dochowanie ze strony wnioskodawcy wymagań z   rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z   15.12.2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy   de minimis   (Dz. U. UE L 2006 r. Nr 379 poz. 5),  

2)   przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów i   informacji określonych w   § 9   ust. 2.  

§   6.   Dotacja może być udzielana do wysokości 80% kosztów dotowanego zadania. Górna granica udzielonej dotacji uzależniona będzie od możliwości finansowych Powiatu.    

§   7.   1.   Formą wypłaty z   budżetu Powiatu Raciborskiego dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały jest przekazanie beneficjentowi, po zawarciu umowy, środków na poczet poniesienia kosztów projektu.  

2.   Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w   umowie.  

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji  

§   8.   Wybór projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z   budżetu, dokonuje się w   drodze konkursu projektów lub na zasadach z   § 12.  

§   9.   1.   Zarząd Powiatu ogłasza konkurs projektów, w   którym określa:  

1)   przedmiot zgłaszanych projektów,  

2)   termin zgłaszania wniosków o   dotacje;  

3)   wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w   ramach ogłoszonego konkursu projektów;  

4)   termin realizacji przedsięwzięć z   projektów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia roku, w   którym udzielono wnioskowaną dotację;  

5)   warunki merytoryczne i   finansowe, jakie powinien spełniać projekt i   objęte nim przedsięwzięcie.  

2.   Ogłoszenie o   konkursie projektów zamieszcza się w   Biuletynie Informacji Publicznej z   jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w   Starostwie Powiatowym w   Raciborzu co najmniej z   2 tygodniowym wyprzedzeniem w   stosunku do terminu z   ust. 1   pkt 2.  

§   10.   1.   Wniosek o   udzielenie dotacji finansującej w   całości lub w   części zgłoszony projekt sporządza się na formularzu, który zostanie określony przez Zarząd Powiatu.  

2.   Wniosek o   udzielanie dotacji stanowiącej pomoc   de minimis   , o   której mowa w   § 5, wymaga dodatkowo przedłożenia dokumentów i   informacji określonych w   art. 37 ust. 1   ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z   2007 r. Nr 59, poz. 404; z   późn. zm.) oraz w   rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2011 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc   de minimis   (Dz.U. Nr 53, poz. 311).  

3.   Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu do Starostwa Powiatowego w   Raciborzu.  

4.   Rozpatrzenie wniosku może zostać uzależnione od przedłożenia przez wnioskodawcę w   określonym terminie uzupełnień i   sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w   określonym terminie powoduje jego odrzucenie.  

§   11.   Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotacje, uwzględnia się:  

1)   dochowanie wymagań formalnych,  

2)   znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z   § 3,  

3)   wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów,  

4)   przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w   związku z   zakresem rzeczowym projektu,  

5)   możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,  

6)   dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z   budżetu Powiatu Raciborskiego, biorąc pod uwagę rzetelność i   terminowość rozliczenia się z   otrzymanych środków;  

7)   planowany wkład rzeczowy i   osobowy, w   tym świadczenia wolontariuszy i   pracę społeczną.  

§   12.   1.   Wyboru projektów dokonuje Zarząd Powiatu uwzględniając § 11.  

2.   Po wyborze projektów kolejno:  

1)   informuje się wnioskodawców o   przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty oraz o   projektach, które zostały odrzucone;  

2)   uzgadnia się z   wnioskodawcą ostateczny zakres projektu i   kwotę na jego realizację;  

3)   zamieszcza się w   Biuletynie Informacji Publicznej i   na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego informację o   projektach, które uzyskały dotację, kwotach i   ich przedmiocie na okres 14 dni.  

3.   Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawiera się umowę o   dotację, z   zastrzeżeniem ust. 4.  

4.   Ogłoszenie o   konkursie projektów może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Zarząd Powiatu lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:  

1)   stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów,  

2)   wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w   interesie publicznym, a   zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.  

§   13.   1.   Zarząd Powiatu może udzielić dotacji na projekt z   pominięciem konkursu projektów, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:  

1)   wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie przekracza kwoty 10   000 zł;  

2)   projekt będzie realizowany w   okresie nie dłuższym niż 90 dni;  

3)   wysokość dotacji na projekt nie spowoduje przekroczenia wielkości z   ust. 6   i 7.  

2.   Uznając zgodność projektu z   celem z   § 3, Zarząd Powiatu zleca jego realizację, po złożeniu wniosku przez wnioskodawcę. Przepisy § 5   oraz § 10 i   11 stosuje się odpowiednio.  

3.   W terminie nie dłuższym niż 7   dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosek zamieszcza się na okres 7   dni:  

1)   w Biuletynie Informacji Publicznej;  

2)   na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.  

4.   Każdy, w   terminie 7   dni od dnia zamieszczenia wniosku w   sposób, o   którym mowa w   ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące tego wniosku.  

5.   Po upływie terminu, o   którym mowa w   ust. 4   oraz po rozpatrzeniu uwag, Powiat Raciborski zawiera umowę o   dotację.  

6.   Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Powiat Raciborski temu samemu beneficjentowi, w   trybie określonym w   ust. 1, w   danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20   000 zł.  

7.   Wysokość środków finansowych przyznanych przez Zarząd Powiatu na zasadach z   ust. 1   – 5, nie może przekroczyć 20% kwoty dotacji planowanych w   budżecie powiatu do udzielenia w   trybie z   niniejszej uchwały.  

Rozdział 4.
Umowa o   dotację  

§   13.   1.   Z beneficjentem dotacji Zarząd Powiatu zawiera umowę o   realizację projektu, której treści określa przepis art. 221 ust. 3   ustawy określonej w   § 2   pkt 1.  

2.   Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek zawierający projekt, który został wybrany do realizacji przez Zarząd Powiatu.  

§   14.   1.   W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z   przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w   nadmiernej wysokości, podmiot dotowany zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu dotacji wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jednak nie później niż w   ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności z   zastrzeżeniem ust.2.  

2.   Pomniejszenia środków dotacji, o   którym mowa w   ust. 1, nie stosuje się gdy beneficjent wykaże, że część wykonawstwa projektu, jako pozycje z   kosztorysu projektu, na które nie poniesiono nakładów, została zastąpiona pracą wolontariuszy lub wkładem rzeczowym, bądź uzyskaną nieodpłatnie usługą.  

3.   Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu Powiatu, nalicza się począwszy od dnia przekazania z   budżetu dotacji wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem, w   odniesieniu do dotacji pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych niniejszą uchwałą.  

4.   Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu Powiatu niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadania, nie później jednak niż w   terminie do dnia 15 stycznia następnego roku. W   przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w   terminie do 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie nalicza się odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia następnego po upływie terminu zwrotu.    

§   15.   1.   W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w   drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z   zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu wynikającego z   umowy.  

2.   W przypadkach uzasadnionych specyfiką realizowanego projektu w   umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu projektu wymaga pisemnego powiadomienia Zarządu Powiatu o   jej zakresie w   terminie 14 dni od jej dokonania przez beneficjenta.  

§   16.   1.   W terminie do 31 lipca i   do 31 stycznia każdego roku umieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w   Raciborzu zestawienie udzielonych, wykorzystanych i   rozliczonych w   poprzednim półroczu dotacji.    

2.   Zestawienie, o   którym mowa w   ust. 1, umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres co najmniej 30 dni.    

3.   W zestawieniu, o   którym mowa w   ust. 1, ujmuje się:    

1)   nazwę podmiotu dotowanego,    

2)   wysokość dotacji,    

3)   termin przekazania dotacji,    

4)   przeznaczenie dotacji (cel),    

5)   termin, w   jakim podmiot dotowany dokonał rozliczenia,    

6)   sposób wykorzystania (wynikający z   rozliczenia).    

§   17.   Informacja o   niewłaściwym wykorzystaniu dotacji podlega opublikowaniu w   trybie określonym w   § 16.  

Rozdział 5.
Kontrola realizacji zadania celu publicznego i   wykorzystania dotacji  

§   18.   1.   Zarząd Powiatu może kontrolować realizację projektu, w   szczególności:  

1)   stan realizacji projektu,  

2)   efektywność i   rzetelność jego wykonania,  

3)   prawidłowość wykorzystania środków pochodzących z   dotacji z   budżetu powiatu raciborskiego,  

4)   prowadzenie przez beneficjenta dokumentacji księgowo – rachunkowej w   zakresie wykorzystania środków pochodzących z   dotacji z   budżetu powiatu raciborskiego.  

2.   Podstawą do przeprowadzania kontroli jest imienne upoważnienie od Starosty określające:  

1)   imię i   nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,  

2)   nazwę jednostki kontrolowanej (beneficjenta),  

3)   zakres przedmiotowy kontroli z   uwzględnieniem ust. 1,  

4)   czasokres przeprowadzanej kontroli.  

3.   O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji wraz z   informacją o   zakresie przedmiotowym kontroli i   czasokresie jej przeprowadzania.  

4.   W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z   oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i   wyjaśnień pisemnych.  

5.   Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół zawierający zalecenia pokontrolne, który po jednym egzemplarzu otrzymuje Zarząd Powiatu i   jednostka kontrolowana (beneficjent).  

6.   W terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana (beneficjent), może skierować zastrzeżenia do Zarządu Powiatu.  

7.   Podstawą zastrzeżeń z   ust. 6   może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w   zaleceniach pokontrolnych. O   wyniku rozpoznania zastrzeżeń Zarząd Powiatu powiadamia beneficjenta w   terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.  

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji  

§   19.   1.   W terminie określonym w   umowie, beneficjent rozlicza się z   wykorzystanej dotacji, w   tym z   wykonania projektu.  

2.   Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być wydatki, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy z   § 13.  

3.   Rozliczenie dokonywane jest poprzez terminowe przedłożenie do Starostwa Powiatowego prawidłowo wypełnionego druku, którego wzór określi zarząd Powiatu.  

§   20.   1.   O rozliczeniu dotacji Zarząd Powiatu powiadamia beneficjenta pisemnie wraz z   dodatkowym powiadomieniem o   kwocie dotacji wymaganej do zwrotu i   terminie od kiedy naliczane są odsetki, jak od zaległości podatkowych.  

2.   Odpis informacji z   ust. 1   umieszczany na tablicy ogłoszeń w   Starostwie Powiatowym na okres 30   dni.  

Rozdział 7.
Przepisy przejściowe i   końcowe  

§   21.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.  

§   22.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Adam   Wajda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maria Sieńko

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »