| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/339/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 5 września 2012r.

w sprawie przyjęcia zasad postępowania dotyczących udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 2, art. 4   ust.1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późń. zm.), art. 403 ust. 2, 4   lit. a   i 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z   2008r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.), art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz § 1   uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach z   dnia 30 maja 2012r. w   sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z   terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032, na wniosek Burmistrza Miasta  


Rada Miejska w   Tarnowskich Górach  

uchwala:  

§   1  

Przyjmuje się zasady postępowania dotyczące udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z   budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów związanych z   usuwaniem, transportem i   unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z   terenu Gminy Tarnowskie Góry, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2  

Uchwała ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez dofinansowanie zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej, ze środków budżetu Gminy.  

§   3  

W zakresie, w   jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de minimis, pomoc de minimis w   rolnictwie i   pomoc de minimis w   rybołówstwie, zasady dofinansowania określone w   przedmiotowej uchwale obowiązują do dnia 31 grudnia 2013r.  

§   4  

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.  

§   5  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po 14 dniach od ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   KOWOLIK

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/339/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 5 września 2012 r.

ZASADY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM DOTACJI CELOWEJ Z   BUDŻETU GMINY NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z   USUWANIEM, TRANSPORTEM I   UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z   TERENU GMINY TARNOWSKIE GÓRY  

Rozdział I
Przepisy ogólne  

§   1  

1.   Przyjmuje się zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z   budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów związanych z   usuwaniem, transportem i   unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z   terenu Gminy Tarnowskie Góry.  

2.   Wysokość środków przeznaczonych na udzielanie dotacji zostanie określona corocznie w   budżecie Gminy.  

§   2  

Ilekroć w   niniejszych zasadach jest mowa o:  

1.   dotacji – rozumie się przez to wypłatę z   budżetu Gminy środków na pokrycie części kosztów związanych z   usuwaniem, transportem i   unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest;  

2.   umowie dotacji – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a   Gminą, mającą na celu określenie warunków przyznania oraz sposobu udzielenia i   rozliczenia dotacji;  

3.   Gminie – rozumie się przez to Gminę Tarnowskie Góry;  

4.   wniosku – rozumie się przez to pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o   spełnieniu warunków określonych w   niniejszych zasadach w   celu otrzymania dotacji;  

5.   Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem, współwłaścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnowskie Góry;  

6.   nieruchomości – rozumie się przez to teren, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, ujęte w   załączniku nr 5   do Programu lub które nie są w   nim ujęte, a   których występowanie zostało potwierdzone podczas przeprowadzonej weryfikacji;  

7.   Programie – rozumie się przez to „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z   terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032”, przyjęty Uchwałą Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach z   dnia 30 maja 2012r.;  

8.   azbeście – rozumie się przez to włókniste krzemiany: azbest chryzotylowy, azbest krokidolitowy, azbest amozytowy (gruenerytowy), azbest antofilitowy, azbest tremolitowy i   azbest aktynolitowy;  

9.   wyrobach zawierających azbest – rozumie się przez to każdy wyrób, w   którym zawartość azbestu jest równa lub większa 0,1 %, w   szczególności pokrycia dachowe i   elewacyjne;  

10.   demontażu – rozumie się przez to zdejmowanie/usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodne z   wymogami określonymi w   odrębnych przepisach;  

11.   transporcie – rozumie się przez to przewożenie, przemieszczanie przy wykorzystaniu odpowiednich środków, wyrobów zawierających azbest, zgodnie z   przepisami o   przewozie towarów niebezpiecznych;  

12.   unieszkodliwianiu – rozumie się przez to składowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest na odpowiednich składowiskach lub unieszkodliwianie w   przenośnych urządzeniach (przekazywanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie);  

13.   Wykonawcy – rozumie się przez to specjalistyczną firmę świadczącą usługi związane z   demontażem, transportem i   utylizacją, posiadającą uprawnienia do świadczenia usług, wydane na podstawie ustawy o   odpadach;  

14.   weryfikacji - rozumie się przez to oględziny nieruchomości nieujętych w   załączniku nr 5   do Programu przeprowadzone przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w   Tarnowskich Górach, w   celu potwierdzenia występowania na jej terenie wyrobów zawierających azbest. O   przeprowadzenie weryfikacji Wnioskodawca występuje pisemnie, przed przystąpieniem do demontażu wyrobów zawierających azbest;  

15.   kosztach kwalifikowanych – rozumie się przez to koszty faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę na wykonanie prac związanych z   usunięciem i/lub unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w   okresie po 1   stycznia 2012 roku – potwierdzone rachunkami bądź fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Podatek od towarów i   usług (VAT) może zostać uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy, gdy został faktycznie poniesiony, a   Wnioskodawca nie ma możliwości jego odzyskania. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się opłat skarbowych i   administracyjnych;  

16.   pomocy de minimis – rozumie się przez to pomoc udzieloną zgodnie z   rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z   28.12.2006r.);  

17.   pomocy de minimis w   rybołówstwie – należy przez to rozumieć pomoc udzielaną zgodnie z   rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z   dnia 24 lipca 2007 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu WE w   odniesieniu do pomocy w   ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i   zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z   25.07.2007r.);  

18.   pomocy de minimis w   rolnictwie – należy przez to rozumieć pomoc udzielaną zgodnie z   rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1535/2007 z   dnia 20 grudnia 2007r. w   sprawie stosowania art. 87 i   art. 88 Traktatu (WE) w   odniesieniu do pomocy de minimis w   sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z   21.12.2007r.).  

Rozdział II
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jego wysokość  

§   3  

1.   Dotacje udzielane są na pokrycie kosztów usuwania, transportu i   unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, z   nieruchomości położonych na terenie Gminy.  

2.   Dotacja może być przyznana jeden raz dla danej nieruchomości.  

3.   O dotacje mogą się ubiegać Wnioskodawcy, którzy nie zalegają z   podatkami na rzecz Gminy.  

4.   Nieruchomości nie ujęte w   załączniku nr 5   do Programu podlegają weryfikacji. Dotację może otrzymać Wnioskodawca, na którego nieruchomości podczas przeprowadzonej weryfikacji potwierdzono występowanie wyrobów zawierających azbest.  

5.   Kwota dotacji wynosi 80% kosztów poniesionych na demontaż, transport i   utylizację lub transport i   utylizację wyrobów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 3   000,00 zł.  

Rozdział III
Tryb postępowania w   sprawie udzielenia dotacji  

§   4  

1.   Dotacje udzielane są na wniosek.  

2.   W przypadku nieruchomości nieujętych w   załączniku nr 5   do Programu, wymagane jest przeprowadzenie weryfikacji. Weryfikacja przeprowadzana będzie przy udziale Wnioskodawcy w   terminie do 14 dni od daty wpływu do Urzędu Miejskiego w   Tarnowskich Górach pisemnego wniosku o   jej przeprowadzenie. Z   przeprowadzonej weryfikacji sporządzony zostanie protokół stanowiący załącznik do wniosku.  

3.   Do wniosku o   udzielenie dotacji należy dołączyć:  

a)   aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości, nie starszy niż 3   m-ce od daty złożenia wniosku;  

b)   stosowną umowę świadczącą o   prawie do dysponowania nieruchomością w   przypadku gdy Wnioskodawca nie jest jej właścicielem;  

c)   ocenę stanu i   możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;  

d)   oryginały rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki, wraz z   potwierdzeniem dokonania zapłaty (np. druk KP, polecenie przelewu);  

e)   kopię protokołu z   przeprowadzonej weryfikacji (dotyczy nieruchomości nieujętych w   załączniku nr 5   do Programu);  

f)   kopię zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub kopię pozwolenia na budowę, dla robót związanych z   usuwaniem wbudowanych wyrobów zawierających azbest, wydane przez odpowiedni organ architektoniczno-budowlany (oryginał do wglądu);  

g)   kopię decyzji zezwalającej przedsiębiorcy na prowadzenie działalności w   zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest (stosownie do realizowanej usługi);  

h)   kopię karty przekazania odpadu (oryginał do wglądu);  

i)   inne wymagane dokumenty, o   których mowa w   Rozdziale IV niniejszego regulaminu - w   przypadku ubiegania się o   dotację stanowiącą pomoc de minimis, pomoc de minimis w   rybołówstwie lub pomoc de minimis w   rolnictwie.  

4.   Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków (w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania) uniemożliwiających jego rozpatrzenie. Nieuzupełnienie braków w   wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.  

5.   Na podstawie załączonych do wniosku dokumentów zostanie wyliczona wysokość przysługującej dotacji, określona w   § 3   ust. 5   niniejszych zasad.  

6.   Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie o   wysokości przysługującej dotacji oraz o   terminie i   miejscu podpisania umowy dotacji. Kolejność udzielania dotacji wynikać będzie z   kolejności wpływu wniosków.  

7.   Dotacje udzielane będą w   danym roku budżetowym do dnia 10 grudnia, dla kompletnych wniosków złożonych w   terminie do 15 listopada danego roku. Wnioski złożone po 15 listopada danego roku rozpatrywane będą w   następnym roku budżetowym.  

8.   Podstawą wypłaty środków z   budżetu Gminy jest umowa dotacji.  

9.   Umowa dotacji zawierać będzie w   szczególności:  

a)   wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację przekazywane są środki;  

b)   termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;  

c)   termin i   sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.  

10.   Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ustali i   poda do publicznej wiadomości wzór wniosku i   umowy dotacji oraz poda termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o   udzielenie dotacji.  

Rozdział IV
Warunki i   tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de minimis w   rybołówstwie lub pomoc de minimis w   rolnictwie  

§   5  

1.   Do wniosku o   przyznanie dotacji, złożonej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis należy dołączyć:  

a)   wszystkie zaświadczenia o   pomocy de minimis, jakie otrzymał w   roku, w   którym podmiot ubiega się o   pomoc oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczenie o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenie o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie;  

b)   informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w   rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. z   2010r. Nr 53 poz. 311).  

2.   Do wniosku o   przyznanie dotacji, złożonej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis w   rolnictwie lub pomoc de minimis w   rybołóstwie należy dołączyć:  

a)   wszystkie zaświadczenia o   pomocy de minimis w   rolnictwie i   rybołówstwie, jakie otrzymał w   roku, w   którym podmiot ubiega się o   pomoc oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczenie o   wielkości pomocy de minimis w   rolnictwie i   rybołówstwie otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenie o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie;  

b)   informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w   rolnictwie i   rybołówstwie, których zakres został określony w   rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 11 czerwca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis w   rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z   2010r. Nr 121 poz. 810).  

3.   Udzielenie pomocy de minimis dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z   wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w   okresie bieżącego roku kalendarzowego i   dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200.000 EUR, a   w sektorze transportu 100.000 EUR.  

4.   Udzielenie pomocy de minimis w   rolnictwie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z   wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w   okresie bieżącego roku kalendarzowego i   dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 7.500 EUR.  

5.   Udzielenie pomocy de minimis w   rybołówstwie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z   wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w   okresie bieżącego roku kalendarzowego i   dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 30.000 EUR.  

Rozdział V
Sposób rozliczenia dotacji  

§   6  

1.   Warunkiem rozliczenia dotacji jest przedłożenie w   ustalonym w   umowie dotacji terminie:  

a)   informacji o   wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone;  

b)   oryginału pisemnego oświadczenia Wykonawcy o   prawidłowości wykonania prac oraz o   oczyszczeniu terenu z   pyłu azbestowego.  

2.   Po dostarczeniu przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji, sporządzony zostanie protokół rozliczenia udzielonej dotacji. Kopię protokołu rozliczenia dotacji Wnioskodawca otrzyma pocztą wraz z   oryginałami rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki.  

3.   Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w   umowie dotacji, w   przypadku wystąpienia okoliczności określonych w   art. 251 i   252 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   KOWOLIK

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »