| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 136/XVIII/2012 Rady Gminy Włodowice

z dnia 4 września 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Włodowicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Włodowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 51/VIII/2003 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.08.2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach, Uchwała Nr 111/XVII/04 Rady Gminy Włodowice z dnia 9.08.2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach, Uchwała Nr 206/XXVI/2005 Rady Gminy Włodowice z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach oraz Uchwała Nr 242/XXX/06 Rady Gminy Włodowice z dnia 07.09.2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko


Załącznik do Uchwały Nr 136/XVIII/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 4 września 2012 r.

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ we Włodowicach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach, zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Włodowice.

2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Włodowice.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Włodowice.

4. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 26.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie i w granicach prawa, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. );

3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.);

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn zm.);

6. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

7. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

8. Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

9. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

10. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.);

11. Ustawy z dnia 7 września 1994 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

12. Niniejszego Statutu;

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 3. 1. Podstawowym celem Ośrodka jest:

1) wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem,

4) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą,

5) wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

2. Działania Ośrodka winny być nakierowane na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu przez nie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

§ 4. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury,

2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

3) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

4) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

5) udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych,

6) przyznawanie i wypłacanie świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

7) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

8) realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art.17 ustawy o pomocy społecznej.

3. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art.18 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 5. Do zadań Ośrodka należy także realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, z rządowych programów pomocy społecznej lub innych ustaw, w szczególności:

1) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj.: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych, sporządzanie list wypłat,

2) załatwianie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi, tj. ustalanie uprawnień, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wydawanie decyzji administracyjnych, sporządzanie list wypłat,

3) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.: podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, współdziałanie z komornikiem sądowym w zakresie egzekucji, ustalanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4) realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, tj.: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Włodowice, wydawanie decyzji administracyjnych, sporządzanie list wypłat,

5) realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj.: obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego, realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

6) realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 6. Przy wykonywaniu zadań Ośrodek współdziała z samorządem terytorialnym, innymi ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, jednostkami służby zdrowia, sądami, policją, szkołami, organizacjami społecznymi, fundacjami, związkami wyznaniowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, oraz innymi podmiotami.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika dokonuje Wójt Gminy

3. Kierownik wykonuje zadania Ośrodka w szczególności przy pomocy: głównego księgowego, pracowników socjalnych, pracowników do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz innych pracowników.

4. Kierownik wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Kierownik Ośrodka oraz wskazana przez niego osoba działa na podstawie udzielonych przez Wójta Gminy upoważnień do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych zadań.

§ 8. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

2. Pracownicy Ośrodka winni posiadać określone przepisami kwalifikacje, odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

3. Zadania i organizację pracy jak również zakresy czynności pracowników ustala Kierownik Ośrodka.

4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w Ośrodku pracowników wykonuje Kierownik.

§ 9. Strukturę i organizację wewnętrzną Ośrodka oraz szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych stanowisk pracy określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 10. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Włodowice, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

2. Działalność Ośrodka jest finansowana:

- ze środków budżetu gminy;

- z dotacji celowych budżetu państwa;

- z innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków.

4. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

5. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w przepisach o finansach publicznych i przepisach o rachunkowości.

§ 11. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Włodowice.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 12. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwala Rada Gminy Włodowice.

§ 13. Zmiana Statutu może być dokonana w trybie właściwym do jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »