| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Gilowice; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie realizacji zadania polegającego na położeniu nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej 1413 S

Na podstawie art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych (Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późno zm.), art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późno zm.), art. 8   ust. 2a i   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późno zm.) Uchwały nr XIX/104/12 Rady Gminy Gilowice z   dnia 22 czerwca 2012r. w   sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zadania na drodze powiatowej nr 1412 S w   Rychwałdzie oraz Uchwały nr XVIII/193/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 25 czerwca 2012r. w   sprawie powierzenia Gminie Gilowice wykonania realizacji zadania na drodze powiatowej nr 1412 S - zostaje zawarte porozumienie następującej treści:  

§ 1.  

1.   Powierzający   powierza, a   Przyjmujący   przyjmuje do realizacji zadanie polegające na położeniu nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) o   grubości 5   cm na szerokości 3   m na drodze powiatowej 1413 S w   miejscowości Gilowice na połowie jezdni sąsiadującej z   realizowaną inwestycją budowy kanalizacji na odcinkach:  

a) od km 2+260 (od budynku nr 113 za mostkiem) do km 2+674 (do dużego mostu na potoku Łękawka) długość 414,00 m  

b) od km 2+795 do km 3+474 długość 679,00 m  

c) od km 3+526 do km 4+339 długość 813,00 m  

d) od km 4+362 do km 4+598 długość 236,00 m  

e) od km 4+712 do km 5+046 długość 334,00 m  

2. Łączna długość odcinków wynosi 2   476 m, a   łączna powierzchnia 7428 m 2

3. Wszystkie czynności formalno prawne, związane z   realizacją robót, o   których mowa w   ust. 1, będą prowadzone przez   Przyjmującego   , zgodnie z   zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i   normami.  

§ 2.  

1. Koszt wykonania powierzonego zadania zostanie określony po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na podstawie kosztorysu.  

2.   Powierzający   , na prowadzenie powierzonego zadania, zobowiązuje się przekazać na rzecz   Przyjmującego   dotację celową na zasadach określonych w   ust. 3.  

3. Dotacja celowa na wykonanie całego powierzonego zadania odtworzenia drogi wyniesie nie więcej niż kwotę 369 112,18 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwanaście złotych 18/100) i   zostanie rozliczona w   latach 2012 - 2013 zgodnie z   poniższym harmonogramem:  

a) na rok 2012 kwota dotacji wyniesie 69 112,18 PLN (słownie sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwanaście złotych 18/100 ) - płatna do 31.10.2012 r. i   zostanie rozliczona do 05.12.2012 r. po dostarczeniu kserokopii faktur wraz z   protokołem odbioru;  

b) na rok 2013 kwota dotacji wyniesie 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) - płatna do 31.05.2013 r. i   zostanie rozliczona do 15.06.2013 r. po przedłożeniu faktur wraz z   protokołem odbioru.  

4. W   przypadku gdy po przetargu kwota wykonania zadania ulegnie zmniejszeniu powierzający przekaże w   terminach pokreślonych w   ust. 3   proporcjonalnie zmniejszoną dotację określoną w   formie stosownego aneksu do porozumienia.  

5. W   przypadku nie przekazania przez   Powierzającego   w terminach określonych w   ust. 2   należnych środków finansowych,   Przyjmującemu   przysługują odsetki ustawowe.  

6. W   przypadku niewykorzystania całości dotacji lub wykorzystania niezgodnie z   niniejszym porozumieniem dotacja podlega zwrotowi: - w   2012r. w   terminie do dnia 20.12.2012r.; - w   2013r. w   terminie do dnia 30.06.2013r.  

§ 3.  

1.   Powierzający   zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przez   Przyjmującego   zadania, objętego porozumieniem. W   ramach prawa do kontroli   Przyjmujący   jest zobowiązany udzielić   Powierzającemu   wszelkich informacji, dotyczących realizacji zadania, objętego niniejszym porozumieniem.  

2.   Przyjmujący   jest zobowiązany powiadomić Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) w   Żywcu, wykonujący w   imieniu   Powierzającego   czynności, związane z   realizacją przedmiotowego zadania, o   planowanym terminie końcowego odbioru robót z   co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem oraz umożliwić przedstawicielowi PZD w   Żywcu udział w   czynnościach odbioru końcowego inwestycji.  

§ 4.  

Przyjmujący   z tytułu realizacji zadania, objętego porozumieniem, ponosi odpowiedzialność wobec   Powierzającego   i osób trzecich.  

§ 5.  

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 6.  

W sprawach nieuregulowanych w   nimejszym porozumieniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.  

§ 7.  

Porozumienie zawarto w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz do opublikowania.  

§ 8.  

Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

POWIERZAJĄCY  


 


Starosta  


Andrzej   Zieliński


Wicestarosta  


Andrzej   Kalata


Skarbnik Powiatu  


Elżbieta   Wątroba

PRZEJMUJĄCY  


 


Wójt Gminy  


Leszek   Frasunek


Skarbnik Gminy  


Wioletta   Tomaszek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »