| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach i przyjęcia jego jednolitego tekstu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 204 ust. 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Bojszowach  

Rada Gminy Bojszowy uchwala  

§   1.   Zatwierdzić zmianę Statu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Bojszowach i   przyjąć jego tekst jednolity w   brzmieniu stanowiącym załacznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Bojszowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr XV/85/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 29 maja 2012 r.

STATUT  
Podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą działającego pod nazwą:  
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Bojszowach  

§   1.   1.   Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Bojszowach działający w   formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:  

a)   Ustawy o   działalności leczniczej z   dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) zwanej dalej „Ustawą”;  

b)   Niniejszego statutu zaopiniowanego przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 59/2012 z   dn. 28.03.2012r. i   zatwierdzonego przez Radę Gminy;  

c)   Ustawy o   finansach publicznych z   dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);  

d)   Przepisów Ustawy z   dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z   późn. zm.)  

e)   Innych przepisów prawnych dotyczących podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą działającego w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;  

f)   Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000055758;  

g)   Wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod nr 24-00454.  

2.   Siedzibą GZOZ jest: ul. Świętego Jana 41, 43-220 Bojszowy  

§   2.   Podmiotem tworzącym GZOZ jest Gmina Bojszowy.  

§   3.   GZOZ posiada osobowość prawną.  

§   4.   Obszar działania GZOZ obejmuje:  

a)   Gminę Bojszowy, do której należą miejscowości: Bojszowy, Bojszowy Nowe, Międzyrzecze, Świerczyniec, Jedlina;  

b)   obszar działalności GZOZ może zostać zwiększony o   zakres wynikający z   zawartych porozumień i   umów o   udzielanie świadczeń zdrowotnych.  

§   5.   1.   GZOZ prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w   zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, specjalistycznych i   stomatologicznych.  

2.   Do zadań GZOZ w   szczególności należy:  

a)   udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (lekarza rodzinnego) i   świadczeń specjalistycznych w   poradniach: ginekologicznej, stomatologicznej, medycyny pracy oraz pracowni rehabilitacji i   fizykoterapii w   tym osób niepełnosprawnych;  

b)   wykonywanie badań diagnostycznych w   pracowniach USG i   EKG;  

c)   orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia,  

d)   opieka nad dziećmi i   młodzieżą - medycyna szkolna;  

e)   wykonywanie szczepień ochronnych;  

f)   świadczenie usług w   zakresie pielęgniarstwa środowiskowego;  

g)   prowadzenie działalności profilaktycznej i   oświatowo – wychowawczej.  

3.   Udzielane świadczenia zdrowotne finansowane są ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością (zgodnie z   zasadami określonymi w   Regulaminie Organizacyjnym).  

§   6.   Wykonując statutowe działania GZOZ współpracuje z:  

a)   Narodowym Funduszem zdrowia, który jest odbiorcą usług medycznych;  

b)   z innymi zakładami opieki zdrowotnej świadczącymi usługi o   charakterze medycznym dla pacjentów zadeklarowanych do GZOZ – u   w Bojszowach, głównie z   zakresu usług laboratoryjnych, RTG, mikrobiologicznych;  

c)   zakładami pracy;  

d)   izbami: lekarską i   pielęgniarską;  

e)   Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w   Bojszowach;  

f)   Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w   Tychach.  

§   7.   1.   Działalnością GZOZ kieruje Dyrektor i   reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Dyrektora GZOZ powołuje i   odwołuje Wójt Gminy zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

3.   Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania GZOZ i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

4.   Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników GZOZ.  

5.   Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze przy pomocy pielęgniarki koordynującej i   głównego księgowego.  

6.   Dyrektora Zakładu podczas nieobecności w   pracy zastępuje osoba przez niego wyznaczona i   pisemnie upoważniona.  

§   8.   Wykaz komórek organizacyjnych GZOZ stanowi Załącznik Nr 1   do niniejszego statutu wraz z   schematem organizacyjnym.  

§   9.   1.   Organizację wewnętrzną, zakres działalności komórek organizacyjnych oraz zakres czynności pracowników określa Dyrektor GZOZ.  

2.   Sposób i   warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w   GZOZ nieuregulowane w   Ustawie oraz niniejszym Statucie, określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.  

§   10.   1.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora GZOZ.  

2.   Radę Społeczną powołuje Rada Gminy, a   zwołuje jej pierwsze posiedzenie Wójt Gminy.  

3.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata.  

4.   Skład osobowy Rady Społecznej określa Ustawa.  

§   11.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1.   Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

c)   przyznania Dyrektorowi GZOZ nagród,  

d)   Regulaminu Organizacyjnego,  

e)   rozwiązania stosunku pracy z   Dyrektorem GZOZ.  

2.   Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   wyników działalności GZOZ w   tym planu inwestycyjnego,  

c)   przeznaczenia zysku.  

3.   Dokonywania okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.  

4.   Opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.  

5.   Wykonywanie innych zadań określonych w   Ustawie i   w Statucie.  

§   12.   Zasady pracy Rady Społecznej określa Regulamin Pracy Rady Społecznej.  

§   13.   Od Uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi GZOZ przysługuje odwołanie do Rady Gminy w   terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały  

§   14.   1.   Sposób finansowania i   gospodarkę finansową GZOZ określa Ustawa oraz Ustawa o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

2.   Podstawę gospodarki GZOZ stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora i   zaopiniowany przez Radę Społeczną  

3.   GZOZ pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

§   15.   Statut wchodzi w   życie z   dniem zatwierdzenia przez Radę Gminy Bojszowy.  

1.  

infoRgrafika


1.  

infoRgrafika

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »