| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach i przyjęcia jego jednolitego tekstu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 204 ust. 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Bojszowach  

Rada Gminy Bojszowy uchwala  

§   1.   Zatwierdzić zmianę Statu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Bojszowach i   przyjąć jego tekst jednolity w   brzmieniu stanowiącym załacznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Bojszowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr XV/85/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 29 maja 2012 r.

STATUT  
Podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą działającego pod nazwą:  
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Bojszowach  

§   1.   1.   Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Bojszowach działający w   formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:  

a)   Ustawy o   działalności leczniczej z   dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) zwanej dalej „Ustawą”;  

b)   Niniejszego statutu zaopiniowanego przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 59/2012 z   dn. 28.03.2012r. i   zatwierdzonego przez Radę Gminy;  

c)   Ustawy o   finansach publicznych z   dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);  

d)   Przepisów Ustawy z   dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z   późn. zm.)  

e)   Innych przepisów prawnych dotyczących podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą działającego w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;  

f)   Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000055758;  

g)   Wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod nr 24-00454.  

2.   Siedzibą GZOZ jest: ul. Świętego Jana 41, 43-220 Bojszowy  

§   2.   Podmiotem tworzącym GZOZ jest Gmina Bojszowy.  

§   3.   GZOZ posiada osobowość prawną.  

§   4.   Obszar działania GZOZ obejmuje:  

a)   Gminę Bojszowy, do której należą miejscowości: Bojszowy, Bojszowy Nowe, Międzyrzecze, Świerczyniec, Jedlina;  

b)   obszar działalności GZOZ może zostać zwiększony o   zakres wynikający z   zawartych porozumień i   umów o   udzielanie świadczeń zdrowotnych.  

§   5.   1.   GZOZ prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w   zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, specjalistycznych i   stomatologicznych.  

2.   Do zadań GZOZ w   szczególności należy:  

a)   udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (lekarza rodzinnego) i   świadczeń specjalistycznych w   poradniach: ginekologicznej, stomatologicznej, medycyny pracy oraz pracowni rehabilitacji i   fizykoterapii w   tym osób niepełnosprawnych;  

b)   wykonywanie badań diagnostycznych w   pracowniach USG i   EKG;  

c)   orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia,  

d)   opieka nad dziećmi i   młodzieżą - medycyna szkolna;  

e)   wykonywanie szczepień ochronnych;  

f)   świadczenie usług w   zakresie pielęgniarstwa środowiskowego;  

g)   prowadzenie działalności profilaktycznej i   oświatowo – wychowawczej.  

3.   Udzielane świadczenia zdrowotne finansowane są ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością (zgodnie z   zasadami określonymi w   Regulaminie Organizacyjnym).  

§   6.   Wykonując statutowe działania GZOZ współpracuje z:  

a)   Narodowym Funduszem zdrowia, który jest odbiorcą usług medycznych;  

b)   z innymi zakładami opieki zdrowotnej świadczącymi usługi o   charakterze medycznym dla pacjentów zadeklarowanych do GZOZ – u   w Bojszowach, głównie z   zakresu usług laboratoryjnych, RTG, mikrobiologicznych;  

c)   zakładami pracy;  

d)   izbami: lekarską i   pielęgniarską;  

e)   Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w   Bojszowach;  

f)   Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w   Tychach.  

§   7.   1.   Działalnością GZOZ kieruje Dyrektor i   reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Dyrektora GZOZ powołuje i   odwołuje Wójt Gminy zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

3.   Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania GZOZ i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

4.   Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników GZOZ.  

5.   Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze przy pomocy pielęgniarki koordynującej i   głównego księgowego.  

6.   Dyrektora Zakładu podczas nieobecności w   pracy zastępuje osoba przez niego wyznaczona i   pisemnie upoważniona.  

§   8.   Wykaz komórek organizacyjnych GZOZ stanowi Załącznik Nr 1   do niniejszego statutu wraz z   schematem organizacyjnym.  

§   9.   1.   Organizację wewnętrzną, zakres działalności komórek organizacyjnych oraz zakres czynności pracowników określa Dyrektor GZOZ.  

2.   Sposób i   warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w   GZOZ nieuregulowane w   Ustawie oraz niniejszym Statucie, określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.  

§   10.   1.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora GZOZ.  

2.   Radę Społeczną powołuje Rada Gminy, a   zwołuje jej pierwsze posiedzenie Wójt Gminy.  

3.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata.  

4.   Skład osobowy Rady Społecznej określa Ustawa.  

§   11.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1.   Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

c)   przyznania Dyrektorowi GZOZ nagród,  

d)   Regulaminu Organizacyjnego,  

e)   rozwiązania stosunku pracy z   Dyrektorem GZOZ.  

2.   Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   wyników działalności GZOZ w   tym planu inwestycyjnego,  

c)   przeznaczenia zysku.  

3.   Dokonywania okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.  

4.   Opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.  

5.   Wykonywanie innych zadań określonych w   Ustawie i   w Statucie.  

§   12.   Zasady pracy Rady Społecznej określa Regulamin Pracy Rady Społecznej.  

§   13.   Od Uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi GZOZ przysługuje odwołanie do Rady Gminy w   terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały  

§   14.   1.   Sposób finansowania i   gospodarkę finansową GZOZ określa Ustawa oraz Ustawa o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

2.   Podstawę gospodarki GZOZ stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora i   zaopiniowany przez Radę Społeczną  

3.   GZOZ pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

§   15.   Statut wchodzi w   życie z   dniem zatwierdzenia przez Radę Gminy Bojszowy.  

1.  

infoRgrafika


1.  

infoRgrafika

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »