| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/341/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 5 września 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych  
(t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późń zm.), w   związku z   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 391), na wniosek Burmistrza Miasta  

   

Rada Miejska w   Tarnowskich Górach  

uchwala:  

   

§   1.  

Uchwała określa wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie:  

1.   ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

2.   prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

3.   prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części.  

§   2.  

Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie ochrony przed bezdomnym zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:  

1.   prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie wnioskowanego zezwolenia,  

2.   posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o   gotowości do odbioru zwierząt odłowionych, z   przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt,  

3.   spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w   zakresie wnioskowanego zezwolenia,  

4.   dysponować specjalistycznymi atestowanymi środkami przeznaczonymi do odławiania oraz transportowania zwierząt, w   tym:  

a)   urządzeniami i   środkami, przy pomocy których zwierzęta będą odławiane, nie mogącymi zadawać im cierpienia ani stwarzać zagrożenia dla ich zdrowia i   życia,  

b)   samochodem przystosowanym do transportu zwierząt, spełniającym wymagania przepisów o   ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.  

§   3.  

Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:  

1.   prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie wnioskowanego zezwolenia,  

2.   posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność objęta zezwoleniem,  

3.   posiadać pozwolenie na użytkowanie schroniska lub inne stosowne dokumenty wymagane przepisami ustawy prawo budowlane i   przepisami sanitarnymi,  

4.   spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w   zakresie wnioskowanego zezwolenia,  

§   4.  

Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1.   prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie wnioskowanego zezwolenia,  

2.   posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wraz z   obiektami i   urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,  

3.   posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy prawo budowlane;  

4.   posiadać urządzenia i   środki techniczne do prawidłowego prowadzenia działalności, a   w szczególności:  

-   urządzenia niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

-   urządzenia wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

-   urządzenie chłodnicze do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i   ich części.  

5.   posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części przed zagrzebaniem,  

6.   spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w   zakresie wnioskowanego zezwolenia,  

7.   prowadzić działalność w   miejscu ogrodzonym.  

§   5.  

Traci moc Uchwała Nr XXVI/323/2012 Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach z   dnia 27 czerwca 2012r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części na terenie Gminy Tarnowskie Góry.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.  

§   7.  

1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   KOWOLIK

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »