| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/298/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012

1.   Dokonać zmian w   Tabeli A   uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan dochodów budżetu miasta na rok 2012" jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi   37.786.515,99 PLN,   w tym bieżące   34.141.474,01 PLN.  

§   2.  

1.   Dokonać zmian w   Tabeli B   uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan wydatków budżetu miasta na rok 2012" jak w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi   42.648.085,18 PLN,   w tym bieżące   33.110.605,18 PLN.  

§   3.  

1.   Dokonać zmniejszenia planowanych przychodów budżetu miasta o   kwotę   19.348,81   PLN   wg następujących źródeł:  

1)   zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych o   kwotę   625.000,00 PLN   ,  

2)   zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych, o   kwotę   605.651,19 PLN   .  

2.   Dokonać zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu miasta o   kwotę   490.000,00 PLN   przeznaczonych na spłatę kredytów bankowych, zgodnie z   aktualnymi harmonogramami spłaty.  

2.   Ustalić, że w   wyniku zmian, o   których mowa powyżej, aktualizacji ulega   Tabela C   uchwały budżetowej na rok 2012 „   Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu miasta na rok 2012   ”, otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej   załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.  

1.   Ustalić, że w   wyniku zmian, o   których mowa w   §1 i   §2, deficyt ulegnie zwiększeniu o   kwotę   470.651,19 PLN   .  

2.   Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w   wysokości   4.861.569,19 PLN   będą:  

1)   pożyczki z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach w   kwocie 2.711.016 PLN,  

2)   kredyty bankowe w   kwocie 200.000 PLN.  

3)   wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie   1.950.553,19 PLN   .  

§   5.  

Ustalić, że w   wyniku zmian, o   których mowa w   §1 i   §2, aktualizacji ulegają:  

1)   Tabela   D   uchwały budżetowej na rok 2012   "Plan dochodów i   wydatków na realizację Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012"   , otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej   załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

2)   Tabela   E   uchwały budżetowej na rok 2012   "Zestawienie dochodów z   opłat i   kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze   środowiska oraz wydatków w   zakresie ochrony   środowiska finansowanych z   tych dochodów za rok 2012"   , otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej   załącznik nr 5   do niniejszej uchwały.  

3)   Tabela F   uchwały budżetowej   "Dochody i   wydatki związane z   realizacją   zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2012”   , otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej załącznik nr 6   do niniejszej uchwały.  

4)   Tabela H   uchwały budżetowej   "Dochody i   wydatki związane z   realizacją   zadań   realizowanych w   drodze umów lub porozumień   między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012   "   , otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej załącznik nr 7   do niniejszej uchwały.  

5)   Tabela   I   uchwały budżetowej na rok 2012   "Dochody i   wydatki związane z   realizacją   własnych zadań   gmin dofinansowanych z   dotacji celowych otrzymanych z   budżetu państwa na 2012 r.   ", otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej   załącznik nr 8   do niniejszej uchwały;  

6)   Tabela   J   uchwały budżetowej na rok 2012   "Wydatki majątkowe w   budżecie miasta na rok 2012"   , otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej   załącznik nr 9   do niniejszej uchwały.  

§   6.  

Ustalić, że w   wyniku zmian, o   których mowa w   §1 i   §2, aktualizacji ulegają:  

1)   załącznik   nr   1   do uchwały budżetowej na rok 2012   "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu miasta na 2012 r."   , otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej   załącznik nr 10   do niniejszej uchwały;  

2)   załącznik nr 2   do uchwały budżetowej na rok 2012   "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust. 1   ustawy, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2012"   , otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej   załącznik nr 11   do niniejszej uchwały.  

§   7.  

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.  


§   8.  

Uchwała   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie   Miejskim.  

§   9.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wisły  


Janusz   Podżorski

 

 

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XX/298/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »