| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/298/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012

1.   Dokonać zmian w   Tabeli A   uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan dochodów budżetu miasta na rok 2012" jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi   37.786.515,99 PLN,   w tym bieżące   34.141.474,01 PLN.  

§   2.  

1.   Dokonać zmian w   Tabeli B   uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan wydatków budżetu miasta na rok 2012" jak w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi   42.648.085,18 PLN,   w tym bieżące   33.110.605,18 PLN.  

§   3.  

1.   Dokonać zmniejszenia planowanych przychodów budżetu miasta o   kwotę   19.348,81   PLN   wg następujących źródeł:  

1)   zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych o   kwotę   625.000,00 PLN   ,  

2)   zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych, o   kwotę   605.651,19 PLN   .  

2.   Dokonać zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu miasta o   kwotę   490.000,00 PLN   przeznaczonych na spłatę kredytów bankowych, zgodnie z   aktualnymi harmonogramami spłaty.  

2.   Ustalić, że w   wyniku zmian, o   których mowa powyżej, aktualizacji ulega   Tabela C   uchwały budżetowej na rok 2012 „   Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu miasta na rok 2012   ”, otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej   załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.  

1.   Ustalić, że w   wyniku zmian, o   których mowa w   §1 i   §2, deficyt ulegnie zwiększeniu o   kwotę   470.651,19 PLN   .  

2.   Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w   wysokości   4.861.569,19 PLN   będą:  

1)   pożyczki z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach w   kwocie 2.711.016 PLN,  

2)   kredyty bankowe w   kwocie 200.000 PLN.  

3)   wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie   1.950.553,19 PLN   .  

§   5.  

Ustalić, że w   wyniku zmian, o   których mowa w   §1 i   §2, aktualizacji ulegają:  

1)   Tabela   D   uchwały budżetowej na rok 2012   "Plan dochodów i   wydatków na realizację Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012"   , otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej   załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

2)   Tabela   E   uchwały budżetowej na rok 2012   "Zestawienie dochodów z   opłat i   kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze   środowiska oraz wydatków w   zakresie ochrony   środowiska finansowanych z   tych dochodów za rok 2012"   , otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej   załącznik nr 5   do niniejszej uchwały.  

3)   Tabela F   uchwały budżetowej   "Dochody i   wydatki związane z   realizacją   zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2012”   , otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej załącznik nr 6   do niniejszej uchwały.  

4)   Tabela H   uchwały budżetowej   "Dochody i   wydatki związane z   realizacją   zadań   realizowanych w   drodze umów lub porozumień   między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012   "   , otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej załącznik nr 7   do niniejszej uchwały.  

5)   Tabela   I   uchwały budżetowej na rok 2012   "Dochody i   wydatki związane z   realizacją   własnych zadań   gmin dofinansowanych z   dotacji celowych otrzymanych z   budżetu państwa na 2012 r.   ", otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej   załącznik nr 8   do niniejszej uchwały;  

6)   Tabela   J   uchwały budżetowej na rok 2012   "Wydatki majątkowe w   budżecie miasta na rok 2012"   , otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej   załącznik nr 9   do niniejszej uchwały.  

§   6.  

Ustalić, że w   wyniku zmian, o   których mowa w   §1 i   §2, aktualizacji ulegają:  

1)   załącznik   nr   1   do uchwały budżetowej na rok 2012   "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu miasta na 2012 r."   , otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej   załącznik nr 10   do niniejszej uchwały;  

2)   załącznik nr 2   do uchwały budżetowej na rok 2012   "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust. 1   ustawy, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2012"   , otrzymując nowe brzmienie o   treści stanowiącej   załącznik nr 11   do niniejszej uchwały.  

§   7.  

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.  


§   8.  

Uchwała   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie   Miejskim.  

§   9.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wisły  


Janusz   Podżorski

 

 

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XX/298/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »