| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 23 sierpnia 2012r.

w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy prowadzenia zadania p.n.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ul. Czernickiej do ul. Ładnej w Rydułtowach - etap II"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Miastem Rydułtowy , z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 36 reprezentowanym przez Burmistrza Kornelię Newy.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Rydułtowy prowadzenia zadania p.n.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ul. Czernickiej do ul. Ładnej w Rydułtowach - etap II".

2. Województwo Śląskie powierza Miastu Rydułtowy pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1. Miasto Rydułtowy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ul. Czernickiej do ul. Ładnej w Rydułtowach - etap II, tj. od km 0+514,82 do km 0+653,55 w Rydułtowach.

4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach dokonał w dniu 5 lipca 2012 r. zgłoszenia do Wojewody Śląskiego robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania będącego przedmiotem porozumienia.

5. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 5 niniejszego porozumienia na 17 grudnia 2012 r.

§ 2.

1. Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych, koszty nadzorów, koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich i wynosi 3.440.000 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści tysiące złotych).

2. Powiat Wodzisławski uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).

3. Powiat Wodzisławski posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału.

4. Powiat Rybnicki uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

5. Powiat Rybnicki posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału.

6. Miasto Rydułtowy uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości stanowiącej uzupełnienie do 20 % kosztu określonego w ust. 1 po uwzględnieniu środków stanowiących pomoc finansową udzielaną Województwu Śląskiemu przez Powiat Wodzisławski (200.000 zł) i Powiat Rybnicki (100.000 zł).

7. Miasto Rydułtowy posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

8. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 80 % kosztu określonego w ust. 1.

9. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

10. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania, w tym podział zwiększonych kosztów realizacji. Nie dopuszcza się zawarcia przez Miasto Rydułtowy umowy z wykonawcą bez uzyskania zgody Zarządu Województwa Śląskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody kwotę przekraczającą szacunkowy koszt zadania określony w ust. 1 w całości zobowiązana będzie sfinansować Miasto Rydułtowy.

11. Kwota udziału finansowego Miasta Rydułtowy i kwota udziału finansowego Województwa Śląskiego w kosztach realizacji zadania zostaną określone po zawarciu umowy/ów z wybranym/i wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia z zachowaniem udziałów procentowych wskazanych w ust. 6 i ust. 8.

12. Powiat Wodzisławski udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości 200.000 zł, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

13. Powiat Rybnicki udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości 100.000 zł, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

14. Miasto Rydułtowy udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego udziału Miasta w kosztach zadania ustalonego w aneksie, o którym mowa w ust. 11, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

15. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Rydułtowy otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

16. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Miasto Rydułtowy po dacie zawarcia porozumienia.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Rydułtowy środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 15 na pisemne wnioski Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w trzech transzach:

1) I transza w wysokości do 1.000.000 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania,

2) II transza w wysokości do 1.000.000 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania, w tym środki stanowiące pomoc finansową Powiatu Wodzisławskiego i Powiatu Rybnickiego.

3) III transza w pozostałej wysokości, w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Rydułtowy, po wykonaniu i odebraniu całości zadania.

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołów częściowych lub końcowego odbioru wykonanych robót dokonanych z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy robót kary te podlegają zwrotowi na następujący rachunek bankowy Województwa Śląskiego: 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181, w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji zadania określonemu w § 2 ust. 8 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.

§ 4.

1. Wyłonienie wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z wykonawcą/ami dokona Miasto Rydułtowy zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Miasto Rydułtowy niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Miasto Rydułtowy przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 ust. 11 określający wielkości środków finansowych Miasta Rydułtowy oraz Województwa Śląskiego w realizacji zadania z zachowaniem udziałów ustalonych w § 2 ust. 6 i 8 z zaokrągleniem do pełnych złotych.

5. Wszelkie koszty robót dodatkowych lub nieprzewidzianych nie wchodzących w zakres określony w umowie z wykonawcą podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia i wymagają zawarcia aneksu ustalającego udziały finansowe stron w tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych robót wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Miasta Rydułtowy oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

6. Miasto Rydułtowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i do wiadomości Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram realizacji zadania według wzoru przygotowanego przez Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.

7. Miasto Rydułtowy będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z ww. harmonogramem i przedstawiać Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego raport z realizacji zadania do 10-tego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni aż do zakończenia realizacji zadania. Nieprzedstawienie raportu przez dwa kolejne miesiące może stanowić podstawę do rozwiązania porozumienia.

8. Miasto Rydułtowy będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu zadania wraz z propozycją działań zaradczych oraz skorygowanym, aktualnym harmonogramem realizacji zadania z zachowaniem terminu określonego w § 1ust.5.

§ 5.

1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 3 oraz jego kontrolowania Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Miasto Rydułtowy powiadomi pisemnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.

4. Miasto Rydułtowy ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach terminy odbiorów częściowych i końcowego zadania.

5. Odbiory częściowe i końcowy zadania winny być dokonywane przez Miasto Rydułtowy z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Odbiór końcowy winiem być dokonany w terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w dniu wskazanym w § 1 ust. 5.

6. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową Miasto Rydułtowy przekaże nieodpłatnie Województwu Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym, którego kopię po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

§ 6.

1. Miasto Rydułtowy wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 15, w terminie do 31 grudnia 2012 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 2 ust.1.

2. Miasto Rydułtowy zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie do 31 stycznia 2013 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Rozliczenia dotacji o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót oraz oświadczenia Burmistrza o niewystąpieniu kar umownych lub zobowiązania do dokonania zwrotu kar umownych do budżetu Województwa Śląskiego niezwłocznie po ich wyegzekwowaniu, zgodnie z § 3 ust.4.

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§ 7.

Miasto Rydułtowy oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

c. roboty wykonywane będą zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl ;

d. umieści w SIWZ w warunkach umowy z wykonawcą zapis zobowiązujący wykonawcę do udzielenia pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.

§ 8.

Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9.

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.

§ 10.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 11.

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r.

§ 12.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 13.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14.

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie Miasto Rydułtowy

MARSZAŁEK


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

BURMISTRZ


Kornelia Newy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »