| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr IM.7010.4.1.2012 Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Gliwickiego zarządzania drogą powiatową Nr 2980S w zakresie pełnienia funkcji inwestora

zawarte pomiędzy:  

Zarządem Powiatu Gliwickiego   reprezentowanym przez:  

1.   Michała Nieszporka - Starostę Powiatu Gliwickiego  

2.   Waldemara Dombka - Wicestarostę Powiatu Gliwickiego,  

zwanym dalej "Przekazującym"  

a  

Prezydentem Miasta Knurów - Adamem Ramsem,  

zwanym dalej "Przejmującym"  

Na podstawie:  

-   art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późniejszymi zmianami),  

-   uchwały Nr XXV/142/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z   dnia 27 września 2012 r. w   sprawie przekazania Gminie Knurów zadania publicznego w   zakresie zarządzania drogą powiatową Nr   2980S,  

-   uchwały Nr XXIII/363/12 Rady Miasta Knurów z   dnia 19 września 2012 r. w   sprawie przyjęcia od Powiatu Gliwickiego zadania publicznego z   zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 2980S,  

zawiera się Porozumienie następującej treści:  

§   1

1.   Przekazujący działając jako zarządca drogi powiatowej   Nr 2980S przekazuje, a   Przejmujący działając jako zarządca dróg gminnych przejmuje nieodpłatnie zarządzania drogą powiatową Nr   2980S w   celu realizacji zadania "Przebudowa ul. Aleja Piastów w   Knurowie" zwanego dalej "Inwestycją", obejmującego wykonanie nw. robót w   pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2980S:  

-   wykonanie nowego skrzyżowania drogi gminnej Nr 370035S (ul. Aleja Piastów w   Knurowie) z   drogą powiatową Nr 2980S na wysokości ul. Kołłątaja, w   tym poszerzenie drogi powiatowej w   obrębie projektowanego skrzyżowania,  

-   zamknięcie skrzyżowania drogi gminnej Nr 370035S z   drogą powiatową Nr 2980S w   rejonie wiaduktu PKP,  

-   przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 370035S (ul. Aleja Piastów w   Knurowie) z   drogą powiatową Nr 2980S na wysokości ul. Kilińskiego,  

-   przebudowa skrzyżowania ul. Parkowej z   drogą powiatową Nr 2980S.  

2.   Przekazujący zezwala na dysponowanie pasem drogowym drogi powiatowej Nr 2980S, zlokalizowanej na terenie Gminy Knurów na działce nr 284/78 (obręb Szczygłowice) w   granicach objętych projektem budowlanym, stanowiącym załącznik do decyzji Starosty Gliwickiego Nr 42/12 (WAB.6740.2.194.2011) z   dnia 18.01.2012 r. o   udzieleniu pozwolenia na budowę dla potrzeb realizacji Inwestycji.  

3.   Przejmujący przejmuje obowiązki Przekazującego w   zakresie funkcji inwestora na okres prowadzenia robót w   pasie drogi powiatowej Nr 2980S w   ramach Inwestycji. Pozostałe obowiązki zarządcy drogi powiatowej Nr 2980S będzie pełnił Przekazujący.  

§   2

Zarządzanie drogą w   zakresie określonym w   § 1   przekazane jest na czas określony i   obowiązuje:  

-   od dnia przekazania placu budowy dla potrzeb realizacji Inwestycji,  

-   do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót związanych z   realizacją Inwestycji, lecz nie dłużej niż do dnia 30.11.2013 r.  

§   3

Zasady finansowania realizacji Inwestycji ustalone zostaną w   odrębnym porozumieniu.  

§   4

W przypadku nie uzyskania przez Gminę dofinansowania na realizację Inwestycji w   ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", niniejsze Porozumienie ulega rozwiązaniu.  

§   5

1.   W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy o   drogach publicznych oraz kodeksu cywilnego.  

2.   Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, pod dwa dla każdej ze stron.  

§   6

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

PRZEKAZUJĄCY                                                           PRZEJMUJĄCY  

 

 

Starosta  


Michał   Nieszporek


Wicestarosta  


Waldemar   Dombek

Prezydent  


Adam   Rams

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »