| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr IM.7010.4.1.2012 Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Gliwickiego zarządzania drogą powiatową Nr 2980S w zakresie pełnienia funkcji inwestora

zawarte pomiędzy:  

Zarządem Powiatu Gliwickiego   reprezentowanym przez:  

1.   Michała Nieszporka - Starostę Powiatu Gliwickiego  

2.   Waldemara Dombka - Wicestarostę Powiatu Gliwickiego,  

zwanym dalej "Przekazującym"  

a  

Prezydentem Miasta Knurów - Adamem Ramsem,  

zwanym dalej "Przejmującym"  

Na podstawie:  

-   art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późniejszymi zmianami),  

-   uchwały Nr XXV/142/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z   dnia 27 września 2012 r. w   sprawie przekazania Gminie Knurów zadania publicznego w   zakresie zarządzania drogą powiatową Nr   2980S,  

-   uchwały Nr XXIII/363/12 Rady Miasta Knurów z   dnia 19 września 2012 r. w   sprawie przyjęcia od Powiatu Gliwickiego zadania publicznego z   zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 2980S,  

zawiera się Porozumienie następującej treści:  

§   1

1.   Przekazujący działając jako zarządca drogi powiatowej   Nr 2980S przekazuje, a   Przejmujący działając jako zarządca dróg gminnych przejmuje nieodpłatnie zarządzania drogą powiatową Nr   2980S w   celu realizacji zadania "Przebudowa ul. Aleja Piastów w   Knurowie" zwanego dalej "Inwestycją", obejmującego wykonanie nw. robót w   pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2980S:  

-   wykonanie nowego skrzyżowania drogi gminnej Nr 370035S (ul. Aleja Piastów w   Knurowie) z   drogą powiatową Nr 2980S na wysokości ul. Kołłątaja, w   tym poszerzenie drogi powiatowej w   obrębie projektowanego skrzyżowania,  

-   zamknięcie skrzyżowania drogi gminnej Nr 370035S z   drogą powiatową Nr 2980S w   rejonie wiaduktu PKP,  

-   przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 370035S (ul. Aleja Piastów w   Knurowie) z   drogą powiatową Nr 2980S na wysokości ul. Kilińskiego,  

-   przebudowa skrzyżowania ul. Parkowej z   drogą powiatową Nr 2980S.  

2.   Przekazujący zezwala na dysponowanie pasem drogowym drogi powiatowej Nr 2980S, zlokalizowanej na terenie Gminy Knurów na działce nr 284/78 (obręb Szczygłowice) w   granicach objętych projektem budowlanym, stanowiącym załącznik do decyzji Starosty Gliwickiego Nr 42/12 (WAB.6740.2.194.2011) z   dnia 18.01.2012 r. o   udzieleniu pozwolenia na budowę dla potrzeb realizacji Inwestycji.  

3.   Przejmujący przejmuje obowiązki Przekazującego w   zakresie funkcji inwestora na okres prowadzenia robót w   pasie drogi powiatowej Nr 2980S w   ramach Inwestycji. Pozostałe obowiązki zarządcy drogi powiatowej Nr 2980S będzie pełnił Przekazujący.  

§   2

Zarządzanie drogą w   zakresie określonym w   § 1   przekazane jest na czas określony i   obowiązuje:  

-   od dnia przekazania placu budowy dla potrzeb realizacji Inwestycji,  

-   do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót związanych z   realizacją Inwestycji, lecz nie dłużej niż do dnia 30.11.2013 r.  

§   3

Zasady finansowania realizacji Inwestycji ustalone zostaną w   odrębnym porozumieniu.  

§   4

W przypadku nie uzyskania przez Gminę dofinansowania na realizację Inwestycji w   ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", niniejsze Porozumienie ulega rozwiązaniu.  

§   5

1.   W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy o   drogach publicznych oraz kodeksu cywilnego.  

2.   Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, pod dwa dla każdej ze stron.  

§   6

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

PRZEKAZUJĄCY                                                           PRZEJMUJĄCY  

 

 

Starosta  


Michał   Nieszporek


Wicestarosta  


Waldemar   Dombek

Prezydent  


Adam   Rams

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »