| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.12.2012 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Pawłowice zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego polegającego na remoncie ul. Bąkowskiej w Jarząbkowicach, którego wykonanie planuje się w ramach zadania p.n: " Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu drogi gminnej ul. Rolniczej i drogi powiatowej ul. Bąkowskiej w Jarząbkowicach " w roku 2013

 

zawarte pomiędzy:  
Powiatem Pszczyńskim,   zwanym w   dalszej treści porozumienia „Powiatem”, reprezentowanym przez  
Zarząd Powiatu Pszczyńskiego   z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3-go Maja 10 w   osobach:  
Pawła Sadzy- Starosty Powiatu Pszczyńskiego  
Henryka Kolarczyka- Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego  
działającym w   oparciu o   uchwałę nr XXI/189/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 26 września 2012 r. w   sprawie powierzenia Gminie Pawłowice zadania publicznego z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego  
a  
Gminą Pawłowice   , zwaną w   dalszej treści porozumienia „Gminą”, z   siedzibą 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, którą reprezentuje:  
Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice  
działającą w   oparciu o   uchwałę nr XX/240/2012 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 25 września 2012r. w   sprawie przejęcia zadania z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia  
łącznie zwanymi w   dalszej treści „stronami”  
 

§ 1.  

1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie do realizacji Gminie Pawłowice zadania z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego polegającego na remoncie ul. Bąkowskiej w   Jarząbkowicach, którego wykonanie planuje się w   ramach zadania p.n:     Poprawa układu komunikacyjnego w   ciągu drogi gminnej ul. Rolniczej i   drogi powiatowej ul. Bąkowskiej w   Jarząbkowicach     w roku 2013.  

2.   Gmina Pawłowice złoży wniosek o   pozyskanie środków finansowych na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w   ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.  

3.   W przypadku nie przyznania środków z   Programu wym. w   ust. 2   niniejsze porozumienie ulega rozwiązaniu z   dniem opublikowania wyników naboru wniosków.  

§ 2.  

1.   Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 800   000,00 zł   (słownie:   osiemset tysięcy 00/100 złotych),  

2.   Powiat udzieli Gminie dotację celową na wykonanie zadania w   kwocie 560 000,00 zł   (słownie:   pięćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)   . Pozostałą kwotę stanowić będzie dotacja pozyskana przez Gminę z   budżetu państwa w   ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.  

3.   Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania o   udzielenie zamówienia publicznego w   celu określenia ostatecznego kosztu zadania. O   wynikach postępowania Gmina poinformuje Powiat. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wartość zadania ulegnie zmniejszeniu zastrzega się konieczność przeliczenia powyższych kwot.  

§ 3.  

1.   Środki finansowe stanowiące dotację celową Powiat przekaże na rachunek bankowy Gminy na pisemny wniosek Wójta Gminy Pawłowice w   terminie do 14 dni od jego złożenia.  

2.   Ostateczne rozliczenie dotacji celowej Gmina przedłoży do Powiatu w   ciągu miesiąca od dnia zakończenia odbioru końcowego zadania, jednak nie później niż do 30 listopada 2013r.  

3.   Poprzez ostateczne rozliczenie rozumie się przedłożenie: kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki, opatrzonych adnotacją „opłacono z   dotacji Powiatu Pszczyńskiego w   zakresie kwoty … przeznaczonej na finansowanie zadania …”, „zapłacono przelewem dnia…”, kopii dowodów zapłaty faktur oraz protokołów odbioru robót.  

4.   Niewykorzystane środki z   realizacji zadania zostaną zwrócone na rachunek Powiatu w   terminie 15   dni od złożenia ostatecznego rozliczenia.  

§ 4.  

W sprawach rozliczenia, wykorzystania i   zwrotu udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn.zm.), a   w   szczególności art. 251 i   252 cytowanej ustawy.  

§ 5.  

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas określony   do dnia 31.12.2013 r.  

§ 6.  

1.   Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

2.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.  

3.   Niniejsze porozumienie spisano w   4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   dla każdej ze stron.  

POWIAT                                                                                                     GMINA  

 

 

STAROSTA  


Paweł   Sadza


WICESTAROSTA  


Henryk   Kolarczyk

WÓJT  


mgr inż.   Damian   Galusek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »