| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.12.2012 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Pawłowice zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego polegającego na remoncie ul. Bąkowskiej w Jarząbkowicach, którego wykonanie planuje się w ramach zadania p.n: " Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu drogi gminnej ul. Rolniczej i drogi powiatowej ul. Bąkowskiej w Jarząbkowicach " w roku 2013

 

zawarte pomiędzy:  
Powiatem Pszczyńskim,   zwanym w   dalszej treści porozumienia „Powiatem”, reprezentowanym przez  
Zarząd Powiatu Pszczyńskiego   z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3-go Maja 10 w   osobach:  
Pawła Sadzy- Starosty Powiatu Pszczyńskiego  
Henryka Kolarczyka- Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego  
działającym w   oparciu o   uchwałę nr XXI/189/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 26 września 2012 r. w   sprawie powierzenia Gminie Pawłowice zadania publicznego z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego  
a  
Gminą Pawłowice   , zwaną w   dalszej treści porozumienia „Gminą”, z   siedzibą 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, którą reprezentuje:  
Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice  
działającą w   oparciu o   uchwałę nr XX/240/2012 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 25 września 2012r. w   sprawie przejęcia zadania z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia  
łącznie zwanymi w   dalszej treści „stronami”  
 

§ 1.  

1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie do realizacji Gminie Pawłowice zadania z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego polegającego na remoncie ul. Bąkowskiej w   Jarząbkowicach, którego wykonanie planuje się w   ramach zadania p.n:     Poprawa układu komunikacyjnego w   ciągu drogi gminnej ul. Rolniczej i   drogi powiatowej ul. Bąkowskiej w   Jarząbkowicach     w roku 2013.  

2.   Gmina Pawłowice złoży wniosek o   pozyskanie środków finansowych na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w   ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.  

3.   W przypadku nie przyznania środków z   Programu wym. w   ust. 2   niniejsze porozumienie ulega rozwiązaniu z   dniem opublikowania wyników naboru wniosków.  

§ 2.  

1.   Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 800   000,00 zł   (słownie:   osiemset tysięcy 00/100 złotych),  

2.   Powiat udzieli Gminie dotację celową na wykonanie zadania w   kwocie 560 000,00 zł   (słownie:   pięćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)   . Pozostałą kwotę stanowić będzie dotacja pozyskana przez Gminę z   budżetu państwa w   ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.  

3.   Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania o   udzielenie zamówienia publicznego w   celu określenia ostatecznego kosztu zadania. O   wynikach postępowania Gmina poinformuje Powiat. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wartość zadania ulegnie zmniejszeniu zastrzega się konieczność przeliczenia powyższych kwot.  

§ 3.  

1.   Środki finansowe stanowiące dotację celową Powiat przekaże na rachunek bankowy Gminy na pisemny wniosek Wójta Gminy Pawłowice w   terminie do 14 dni od jego złożenia.  

2.   Ostateczne rozliczenie dotacji celowej Gmina przedłoży do Powiatu w   ciągu miesiąca od dnia zakończenia odbioru końcowego zadania, jednak nie później niż do 30 listopada 2013r.  

3.   Poprzez ostateczne rozliczenie rozumie się przedłożenie: kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki, opatrzonych adnotacją „opłacono z   dotacji Powiatu Pszczyńskiego w   zakresie kwoty … przeznaczonej na finansowanie zadania …”, „zapłacono przelewem dnia…”, kopii dowodów zapłaty faktur oraz protokołów odbioru robót.  

4.   Niewykorzystane środki z   realizacji zadania zostaną zwrócone na rachunek Powiatu w   terminie 15   dni od złożenia ostatecznego rozliczenia.  

§ 4.  

W sprawach rozliczenia, wykorzystania i   zwrotu udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn.zm.), a   w   szczególności art. 251 i   252 cytowanej ustawy.  

§ 5.  

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas określony   do dnia 31.12.2013 r.  

§ 6.  

1.   Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

2.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.  

3.   Niniejsze porozumienie spisano w   4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   dla każdej ze stron.  

POWIAT                                                                                                     GMINA  

 

 

STAROSTA  


Paweł   Sadza


WICESTAROSTA  


Henryk   Kolarczyk

WÓJT  


mgr inż.   Damian   Galusek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inwestycje w Kurortach

Serwis nieruchomościowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »