| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.13.2012 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie realizacji zadania pod nazwą "Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Parkowej i drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej do granicy powiatu"

1.   Strony niniejszego porozumienia powołując się na:  

-   uchwałę Nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z   dnia 25 września 2012r w   sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu  

-   uchwałę Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z   dnia 25 września 2012r w   sprawie przejęcia zadania z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia  

-   uchwałę XXI/188/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 26 września 2012r w   sprawie powierzenia Gminie Goczałkowice-Zdrój zadania publicznego z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego ustalają, że zadanie z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego polegające na przebudowie drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej do granicy powiatu realizować będzie Gmina Goczałkowice-Zdrój (Lider projektu) poprzez:  

a)   przygotowanie dokumentacji i   wystąpienie z   wnioskiem o   udzielenie dotacji w   ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”,  

b)   realizację przebudowy zgodnie z   dokumentacją projektową przekazaną przez Partnera.  

2.   Zadanie, o   którym mowa w   pkt 1   realizowane będzie pod nazwą „Poprawa układu komunikacyjnego w   Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Parkowej i   drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej do granicy powiatu”  

§   2.  

1.   Planowany koszt całkowity realizacji projektu, o   którym mowa w   § 1   wynosi 2   201   543,29 zł (dwa miliony dwieście jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 29/100) brutto i   obejmuje koszty przygotowania do realizacji, prac budowlanych oraz koszty nadzoru inwestorskiego projektu.  

2.   Na realizację projektu objętego porozumieniem Lider otrzyma od Partnera dotację celową w   wysokości 840   000,00 zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych).  

3.   Partner przekaże Liderowi środki finansowe przeznaczone na realizację projektu określonego w   § 1, pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji o   dofinansowaniu zadania w   ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.  

4.   Ostateczna wartość projektu inwestycyjnego wymienionego w   § 1   zostanie określona po przeprowadzeniu postępowań o   udzielenie zamówienia publicznego.  

5.   Jeżeli w   wyniku przeprowadzonych postępowań o   udzielenie zamówienia publicznego kwota wymieniona w   § 2   ust.1 ulegnie zmniejszeniu to udział finansowy Lidera projektu w   tak określonej wartości również ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.  

§   3.  

1.   Lider zobowiązuje się do złożenia wniosku wraz z   niezbędnymi dokumentami o   dofinansowanie projektu w   ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” w   wymaganym terminie.  

2.   Lider zobowiązuje się do przygotowania i   realizacji projektu objętego zakresem niniejszego porozumienia.  

3.   Za całość projektu przed Instytucją Wdrażającą odpowiada Lider.  

4.   Strony zobowiązują się realizować całość projektu przy wzajemnym współdziałaniu i   pomocy.  

5.   Lider powiadomi Partnera o   dacie odbioru końcowego, w   którym Partner zobowiązuje się uczestniczyć.  

§   4.  

Lider jako Główny Beneficjent jest odpowiedzialny za zarządzanie finansowe projektem.  

§   5.  

1.   Lider będzie dostarczał niezbędne informacje o   realizacji projektu do Instytucji Wdrażającej oraz Partnerowi.  

2.   Wszystkie decyzje Lidera będą podejmowane za wiedzą Partnera, a   w przypadku decyzji finansowych po uzgodnieniu z   Partnerem.  

§   6.  

Porozumienie zawiera się na czas realizacji projektu pn.„Poprawa układu komunikacyjnego w   Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Parkowej i   drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej do granicy powiatu” tj. do dnia 31 grudnia 2013r.  

§   7.  

Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   8.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   9.  

Niniejsze porozumienie sporządzono w   5 jednobrzmiących egzemplarzach, z   czego po 2   dla każdej ze stron oraz 1   dla celów publikacji.  

§   10.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

POWIAT                                                                                                                   GMINA  

 

STAROSTA  


Paweł   Sadza


WICESTAROSTA  


Henryk   Kolarczyk

WÓJT GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ  


Gabriela   Placha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »