| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.13.2012 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie realizacji zadania pod nazwą "Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Parkowej i drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej do granicy powiatu"

1.   Strony niniejszego porozumienia powołując się na:  

-   uchwałę Nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z   dnia 25 września 2012r w   sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu  

-   uchwałę Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z   dnia 25 września 2012r w   sprawie przejęcia zadania z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia  

-   uchwałę XXI/188/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 26 września 2012r w   sprawie powierzenia Gminie Goczałkowice-Zdrój zadania publicznego z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego ustalają, że zadanie z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego polegające na przebudowie drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej do granicy powiatu realizować będzie Gmina Goczałkowice-Zdrój (Lider projektu) poprzez:  

a)   przygotowanie dokumentacji i   wystąpienie z   wnioskiem o   udzielenie dotacji w   ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”,  

b)   realizację przebudowy zgodnie z   dokumentacją projektową przekazaną przez Partnera.  

2.   Zadanie, o   którym mowa w   pkt 1   realizowane będzie pod nazwą „Poprawa układu komunikacyjnego w   Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Parkowej i   drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej do granicy powiatu”  

§   2.  

1.   Planowany koszt całkowity realizacji projektu, o   którym mowa w   § 1   wynosi 2   201   543,29 zł (dwa miliony dwieście jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 29/100) brutto i   obejmuje koszty przygotowania do realizacji, prac budowlanych oraz koszty nadzoru inwestorskiego projektu.  

2.   Na realizację projektu objętego porozumieniem Lider otrzyma od Partnera dotację celową w   wysokości 840   000,00 zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych).  

3.   Partner przekaże Liderowi środki finansowe przeznaczone na realizację projektu określonego w   § 1, pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji o   dofinansowaniu zadania w   ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.  

4.   Ostateczna wartość projektu inwestycyjnego wymienionego w   § 1   zostanie określona po przeprowadzeniu postępowań o   udzielenie zamówienia publicznego.  

5.   Jeżeli w   wyniku przeprowadzonych postępowań o   udzielenie zamówienia publicznego kwota wymieniona w   § 2   ust.1 ulegnie zmniejszeniu to udział finansowy Lidera projektu w   tak określonej wartości również ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.  

§   3.  

1.   Lider zobowiązuje się do złożenia wniosku wraz z   niezbędnymi dokumentami o   dofinansowanie projektu w   ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” w   wymaganym terminie.  

2.   Lider zobowiązuje się do przygotowania i   realizacji projektu objętego zakresem niniejszego porozumienia.  

3.   Za całość projektu przed Instytucją Wdrażającą odpowiada Lider.  

4.   Strony zobowiązują się realizować całość projektu przy wzajemnym współdziałaniu i   pomocy.  

5.   Lider powiadomi Partnera o   dacie odbioru końcowego, w   którym Partner zobowiązuje się uczestniczyć.  

§   4.  

Lider jako Główny Beneficjent jest odpowiedzialny za zarządzanie finansowe projektem.  

§   5.  

1.   Lider będzie dostarczał niezbędne informacje o   realizacji projektu do Instytucji Wdrażającej oraz Partnerowi.  

2.   Wszystkie decyzje Lidera będą podejmowane za wiedzą Partnera, a   w przypadku decyzji finansowych po uzgodnieniu z   Partnerem.  

§   6.  

Porozumienie zawiera się na czas realizacji projektu pn.„Poprawa układu komunikacyjnego w   Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Parkowej i   drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej do granicy powiatu” tj. do dnia 31 grudnia 2013r.  

§   7.  

Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   8.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   9.  

Niniejsze porozumienie sporządzono w   5 jednobrzmiących egzemplarzach, z   czego po 2   dla każdej ze stron oraz 1   dla celów publikacji.  

§   10.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

POWIAT                                                                                                                   GMINA  

 

STAROSTA  


Paweł   Sadza


WICESTAROSTA  


Henryk   Kolarczyk

WÓJT GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ  


Gabriela   Placha

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »