| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Tworóg

z dnia 2 października 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy XV/220/2000 z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu

Na podstawie art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 17, poz. 95; z   2011 r. Nr 117, poz. 676)  

Rada Gminy Tworóg  
postanawia ogłosić:  

stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Rady Gminy XV/220/2000 z   dnia 2   marca 2000r w   sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Tworogu uwzględniający zmiany wprowadzone:  

1)   uchwałą Nr XIX/268/2000 Rady Gminy Tworóg z   dnia 21 września 2000   r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Tworogu;  

2)   uchwałą Nr XXVIII/403/2001 Rady Gminy Tworóg z   dnia 11 października 2001   r. w   sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Tworogu;  

3)   uchwałą Nr X/137/2003 Rady Gminy Tworóg z   dnia 29 września 2003   r. w   sprawie zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Tworogu;  

4)   uchwałą Nr XXII/269/2004 Rady Gminy Tworóg z   dnia 30 grudnia 2004   r. w   sprawie zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Tworogu;  

5)   uchwałą Nr XXVIII/283/2008 Rady Gminy Tworóg z   dnia 25 sierpnia 2008   r. w   sprawie zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Tworogu;  

6)   uchwałą Nr XVII/132/2012 Rady Gminy Tworóg z   dnia 27 luty 2012   r. w   sprawie zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Tworogu.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg  


Maria   Łukoszek

 


Załącznik do Obwieszczenia    
Rady Gminy Tworóg    
z dnia 2   października 2012 r.  
 

Uchwała Nr XV/220/2000  
Rady Gminy Tworóg  
z dnia 2   marca 2000 r.  

sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

Zdrowotnej w   Tworogu  

/tekst jednolity/  

I     Postanowienia Ogólne  

§   1.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Tworogu, ul. Zamkowa 6" zwany dalej "Zakładem" działa na podstawie:  

1.   Ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 nr 112, poz. 654) zwana dalej „ustawą”  

2.   Niniejszego statutu uchwalonego i   zatwierdzonego przez Radę Gminy Tworóg.  

3.   Innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej i   państwowych jednostek organizacyjnych.  

4.   Przepisów ustawy z   dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z   późn. zm.)  

§   2.  

Siedziba Zakładu mieści się w   Tworogu przy ulicy Zamkowej 6  

§   3.  

Obszar działania Zakładu wynikający ze statusu publicznego zakładu opieki zdrowotnej obejmuje obszar gminy Tworóg,  

§   4.  

Organem założycielskim i   sprawującym nadzór merytoryczny i   finansowy nad Zakładem jest Rada Gminy Tworóg.  

§   5.  

1.   Zakład ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   Zakład podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

3.   Zakład uzyskuje osobowość prawną z   chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.  

II     Cel i   przedmiot działania  

§   6.  

Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie podstawowych i   specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.  

§   7.  

Do zadań Zakładu należy:  

1.   Udzielanie świadczeń z   zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj.  

-   internistycznych ,  

-   pediatrycznych ,  

-   zabiegów pielęgniarskich ,  

-   środowiskowej opieki pielęgniarskiej ,  

-   medycyny szkolnej .  

2.   Świadczenie indywidualnych porad specjalistycznych w   ramach lecznictwa ambulatoryjnego w   zakresie specjalności:  

-   ginekologii i   położnictwa ,  

-   laryngologii ,  

-   neurologii ,  

-   okulistyki ,  

-   rehabilitacji medycznej ,  

-   dermatologii .  

3.   Profilaktyka zdrowotna , w   tym szczepienia ochronne.  

4.   Świadczenia diagnostyczne - EKG i   analityka medyczna.  

5.   Wykonywanie czynności z   zakresu zaopatrzenia w   środki pomocnicze.  

6.   Analiza stanu zdrowia ludności, ustalanie potrzeb w   zakresie opieki zdrowotnej.  

7.   Medycyna pracy .  

8.   Rehabilitacja medyczna – logopedia .  

9.   Badania kierowców .  

§   8.  

Wykonując statutowe działania Zakład współdziała z:  

1.   Wojewódzką Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w   Katowicach.  

2.   Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w   Tworogu.  

3.   Organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i   zakładami pracy działającymi na terenie gminy.  

4.   Innymi zakładami opieki zdrowotnej.  

III     Organy i   organizacja Zakładu  

§   9.  

Organami zakładu są:  

1.   Dyrektor.  

2.   Rada Społeczna.  

§   10.  

1.   Dyrektora Zakładu powołuje i   odwołuje Wójt Gminy Tworóg zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

2.   Dyrektor spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w   odrębnych przepisach.  

3.   Dyrektor kieruje Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz i   jest przełożonym pracowników Zakładu oraz wykonuje czynności z   zakresu prawa pracy za pracodawcę  

§   11.  

Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:  

1.   Zastępcy Dyrektora  

2.   Kierownika Działu Metodyczno -Organizacyjnego .  

3.   Pielęgniarki Koordynującej i   Nadzorującej.  

§   12.  

1.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje Rada Gminy Tworóg.  

2.   Kadencja Rady Społecznej trwa do zakończenia kadencji Rady Gminy Tworóg. Rada Społeczna zachowuje swe mandaty do czasu ukonstytuowania się nowej Rady Gminy i   wyboru nowej Rady Społecznej SPZOZ.  

3.   Odwołanie Rady Społecznej lub jej członka przed upływem kadencji następuje na pisemny wniosek wójta  

4.   Ustanie członkostwa w   Radzie Społecznej następuje również w   przypadku pisemnego złożenia rezygnacji lub śmierci członka Rady Społecznej  

§   13.  

Rada Społeczna składa się z   5 osób.  

§   14.  

1.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciel organizacji związkowej.  

2.   W posiedzeniach Rady Społecznej ma prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciel samorządów zawodów medycznych.  

§   15.  

Do zadań Rady Społecznej należy w   szczególności:  

1.   Przedstawienie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   regulaminuorganizacyjnego  

b)   zbycie środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i   sprzętu medycznego  

c)   związanych z   przekształceniem, lub likwidacją Zakładu, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności  

d)   przyznawania nagród Dyrektorowi Zakładu  

e)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno prawnej o   zarządzanie Zakładem z   Dyrektorem Zakładu  

2.   Przedstawienie Dyrektorowi Zakładu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego i   inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   realizacji planu finansowego i   inwestycyjnego,  

c)   kredytów bankowych i   dotacji,  

d)   podziału zysków.  

3.   Opiniowanie wniosku w   sprawach czasowego zaprzestania działalności leczniczej  

4.   Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu  

5.   Dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu z   wyłączeniem spraw podległych nadzorowi medycznemu  

6.   Przedstawienie Radzie Gminy Tworóg, w   której imieniu wykonuje swoje zadania innych zadań określonych w   ustawach i   statucie zakładu  

§   16.  

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.  

§   17.  

Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Gminy Tworóg w   terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.  

§   18.  

1.   Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą:  

1.1. Komórki organizacyjne podległe Dyrektorowi Zakładu:  

a)   Zastępca Dyrektora  

b)   Pielęgniarka koordynująca i   nadzorująca,  

c)   Kierownik Działu Metodyczno -Organizacyjnego,  

d)   Poradnia Ogólna,  

e)   Poradnia dla Dzieci,  

f)   Poradnia dla Kobiet  

g)   Poradnia Laryngologiczna,  

h)   Poradnia Neurologiczna,  

i)   Poradnia Rehabilitacji Medycznej,  

j)   Poradnia Okulistyczna,  

k)   Poradnia Dermatologiczna,  

l)   Punkt Szczepień,  

m)   Gabinet Zabiegowy,  

n)   Laboratorium Analityczne,  

o)   Stanowiska d/s Medycyny Szkolnej,  

p)   Pracownia Medycyny Pracy i   Badań Specjalistycznych (w tym badań kierowców)  

q)   Gabinet Pielęgniarki i   Położnej Środowiskowo - rodzinnej  

r)                 Gabinety Medycyny Szkolnej, zlokalizowane w   miejscowościach:  

-   42-690 Tworóg, ul. Szkolna 15  

-   42-690 Brynek, Park 8  

-   42-690 Brynek, Park 4  

-   42-690 Boruszowice, ul. Szkolna 2  

-   42-693 Krupski Młyn, ul. J. Krasickiego 4  

-   42-690 Wojska, ul. Zakładowa 8  

-   42-690 Wojska, ul. Szkolna 12  

1.2. Komórki organizacyjne podległe Kierownikowi Działu Metodyczno –Organizacyjnego:  

a)   pracownicy administracyjni,  

b)   pracownicy księgowości,  

c)   kasjer.  

1.3. Komórki organizacyjne podległe Pielęgniarce koordynującej i   nadzorującej:  

a)   średni personel medyczny,  

b)   obsługa gospodarcza.  

2.   Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 1   do niniejszego Statutu.  

3.   Regulamin organizacyjny poszczególnych komórek ustala Dyrektor Zakładu, a   zatwierdza Rada Społeczna.  

IV     Gospodarka finansowa  

§   19.  

1.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową w   oparciu o:  

a)   ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 nr 112, poz. 654)  

b)   ustawę z   dnia 29 września 1994 roku o   rachunkowości (Dz. U. nr 76/2002 poz.694 z   późn. zm.)  

c)   ustawę z   dnia 27.08.2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.)  

d)   rozporządzenie Ministra Zdrowia z   dnia 19 kwietnia 2002 r. „W sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych, sposobów rozliczania tych środków oraz sprawowania kontroli nad prawidłowością ich wykorzystania (Dz. U. z   2002 r. Nr 69 poz. 642 z   późn. zm. )  

2.   Zakład może uzyskiwać środki finansowe:  

2.1 z   odpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych kontraktów:  

a)   z Narodowym Funduszem Zdrowia  

b)   z organami samorządów gmin,  

c)   z innymi podmiotami np: stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, zakładami pracy itd.  

2.2 z   prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu pomieszczeń i   sprzętu medycznego oraz prowadzeniu sklepu medycznego,  

2.3 z   darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego  

2.4 z   dotacji budżetowych przyznanych przez organ założycielski,  

2.5 z   realizacji zadań i   programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia  

3.   Za usługi medyczne nie finansowane ze środków publicznych – warunki szczegółowe określa regulamin organizacyjny  

4.   Wartość majątku określają:  

a)   fundusz założycielski,  

b)   fundusz Zakładu.  

5.   Zakład decyduje samodzielnie o   podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.  

6.   Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie.  

V     Postanowienia końcowe  

§   20.  

Zmiany w   statucie wprowadza się według tej samej procedury, co jego nadanie.  

§   21.  

Statut wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Załącznik Nr 1   do Statutu  
Schemat organizacyjny Zakładu  
 

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »