| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/447/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 23 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXII/723/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice

Na podstawie: art. 21 ust.1 pkt 2   Ustawy o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o   zmianie Kodeksu cywilnego z   dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z   2001 r. Nr 71, poz. 733 z   późniejszymi zmianami), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w   Gliwicach  
uchwala:  

§   1.  

W Uchwale Rady Miejskiej nr XXII/723/2009 z   dnia 19 lutego 2009 r. w   sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 11 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:  

Zamiana z   Wynajmującym  

1.   Najemcy lokali należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice, z   którymi zawarte są umowy najmu na czas nieoznaczony i   nie posiadają zaległości z   tytułu opłat związanych z   korzystaniem z   lokalu mogą   ubiegać się o   zamianę mieszkania na inny lokal mieszkalny, który został zwolniony i   jest w   dyspozycji Wynajmującego w   przypadku:  

a)   całkowitej niezdolności do pracy:  

-   najemcy lub  

-   współmałżonka najemcy lub  

-   ich dziecka  

spowodowanej znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności potwierdzonej przez orzeczenie o   stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie orzecznika ZUS. Gdy   orzeczenie dotyczy dzieci to   można dokonać zamiany mieszkania, jeżeli dzieci stale zamieszkują i   są zameldowane na   pobyt stały w   jednym lokalu mieszkalnym razem z   najemcą.  

b)   choroby, inwalidztwa i   wyjątkowej sytuacji rodzinnej. Dotyczy to tylko i   wyłącznie wniosków osób, które do chwili wejścia w   życie niniejszej zmiany do Uchwały, ubiegały się o   zamianę lokalu w   drodze wyłączenia spod ogólnie obowiązujących zasad najmu na   podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta.  

2.   Osoby będące najemcami lokali mieszkalnych należących do   mieszkaniowego zasobu Miasta mogą ubiegać się o   najem lokalu odpowiadającego ich   potrzebom w   drodze wyłączenia lokalu spod ogólnie obowiązujących zasad najmu lokali mieszkalnych. Wyłączenia lokalu dokonuje Prezydent Miasta lub upoważniona przez niego osoba, po     uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i   Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w   Gliwicach, dla której opinie w   sprawie wniosków przedkłada Zespół do Spraw Mieszkaniowych.  

3.   Wnioski osób, które do chwili wejścia w   życie niniejszej zmiany do Uchwały, ubiegały się o   zamianę lokalu w   drodze wyłączenia spod ogólnie obowiązujących zasad najmu na   podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta, zostaną ponownie zweryfikowane w   celu wyłonienia wniosków, o   których mowa w   pkt 1   ppkt a.  

4.   Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu jest zdanie uprzednio zajmowanego lokalu Wynajmującemu w   stanie nadającym się do natychmiastowego zasiedlenia z   zastrzeżeniem pkt 5   w terminie trzech miesięcy od podpisania umowy najmu.  

5.   W przypadku, gdy osoba zdająca lokal nie   wywiąże się z   przygotowania lokalu do   zasiedlenia, wówczas Wynajmujący obciąży kosztami wykonanego remontu osobę zdającą lokal mieszkalny. Szczegółowe zasady dokonania zamiany określone zostaną w   regulaminie zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta ;

2)   W §   16   pkt 2   słowa „do 15 stycznia” zastępuje się słowami „do 15 lutego”.  

3)   W §   16   pkt 5   słowa „do 31 stycznia” zastępuje się słowami „do ostatniego dnia lutego”.  

4)   W §   17   pkt 1   za słowami „Wnioski mieszkaniowe” dodaje się słowa „osób figurujących na   liście rocznej”.  

5)   W § 17   pkt 2   otrzymuje nowe poniższe brzmienie:  

Niedokonanie aktualizacji w   wyznaczonym terminie lub dokonanie aktualizacji w   sposób niekompletny, jak również przekroczenie kryterium dochodowego lub niespełnienie warunku wymienionego w   § 3   pkt 1   Uchwały spowoduje, że wniosek nie będzie brany pod uwagę przy tworzeniu projektu listy rocznej, jak również spowoduje odstąpienie od realizacji wniosku czyli uniemożliwi zawarcie umowy najmu i   będzie stanowiło podstawę do skreślenia wniosku z   listy rocznej, o   której mowa w   § 16 pkt 6   Uchwały. ;

6)   § 20 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:  

1.   Ustala się następującą kolejność zawierania umów najmu lokali mieszkalnych:  

a)   z osobami umieszczonymi na liście, o   której mowa w   § 18 Uchwały czyli wykwaterowanie,  

b)   z osobami ubiegającymi się o   zamianę lokalu w   drodze wyłączenia spod ogólnie obowiązujących zasad najmu na     podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice spełniającym kryteria, o   których mowa w   § 11 pkt 1   ppkt a,w przypadku kilku wniosków na dany lokal zostanie on wskazany osobie, która pierwsza złożyła wniosek o   zamianę,  

c)   z osobami umieszczonymi na liście, o   której mowa w   § 16 pkt 6   Uchwały, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, a   w przypadku wniosków o   równej liczbie punktów o   kolejności decyduje data złożenia kompletnego wniosku.  

d)   z osobami ubiegającymi się o   zamianę lokalu w   drodze wyłączenia spod ogólnych zasad najmu na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice , o   których mowa w   § 11 pkt 1   ppkt b.  

2.   Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu dostosowanego dla   potrzeb osób niepełnosprawnych przysługuje osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z   zasobu Miasta Gliwice posiadającym orzeczenie o   znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności spowodowane upośledzeniem narządu ruchu. ;

7)   § 22 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:  

1.   Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu z   osobą, z   którą umowę rozwiązano ze względu na występujące zaległości płatnicze związane z   zajmowaniem lokalu, o   ile zostało spłacone zadłużenie podstawowe, odsetki oraz koszty procesu sądowego.  

2.   Wynajmujący może na wniosek osoby, wobec której orzeczona została eksmisja z   lokalu wchodzącego w   skład mieszkaniowego zasobu miasta, wyrazić zgodę na ponowne zawarcie umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu, pod warunkiem spłaty zadłużenia z   tytułu zajmowania lokalu, kosztów procesu sądowego i   egzekucji.  

3.   W przypadku zgonu dotychczasowego najemcy, Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu z   małżonkiem nie będącym współnajemcą lokalu, dziećmi dotychczasowego najemcy i   jego współmałżonka, innymi osobami wobec których zmarły był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz   osobą, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu ze zmarłym pod warunkiem, że osoby te spełniają łącznie poniższe przesłanki:  

a)   są na stałe zameldowane i   stale zamieszkiwały z   najemcami w   lokalu przez okres nie krótszy niż 5   lat do chwili jego śmierci,  

b)   nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub   nieruchomości oraz nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,  

c)   dokonają spłaty zadłużenia podstawowego z   tytułu zajmowania lokalu, odsetek oraz kosztów procesu sądowego .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 2   listopada 2012 roku.  

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w   Gliwicach  


Kajetan   Gornig

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »