| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/128/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art.40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.), art. 50 ust. 6   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej ( j.t. Dz.U. z   2009 roku Nr 175, poz. 1362 z   późn.zm.)  

Rada Miasta Imielin  
uchwala:  

§   1.   1.   Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i   ustaleniu, że zachodzą przesłanki określone w   art. 50 ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej.  

2.   Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i   ustaleniu, że zachodzą przesłanki określone w   art. 50 ust. 2   ustawy o   pomocy społecznej.  

§   2.   1.   Zwolnione od opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są osoby samotne i   samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w   art. 8   ust. 1   pkt 1   ustawy o   pomocy społecznej oraz osoby w   rodzinie, w   której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w   rodzinie określonego w   art. 8   ust. 1   pkt 2   ustawy o   pomocy społecznej.  

2.   Osoby nie spełniające warunków wskazanych w   ust. 1   ponoszą opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w   wysokości określonej w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Cena za godzinę usługi stanowiąca podstawę ustalenia opłaty wskazanej w   § 2   ust. 2   ustalana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w   Imielinie, a   podmiotami realizującymi usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

2.   Cena wskazana w   ust. 1   nie może przekraczać 10% kwoty najniższej emerytury ustalanej na podstawie ustawy o   emeryturach i   rentach z   Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

§   4.     Należności z   tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze osoby zobowiązane wnoszą na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Imielinie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi.  

§   5.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach udokumentowanych wywiadem środowiskowym, jeżeli uiszczenie opłat wskazanych w   § 2   ust. 2   stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, można częściowo lub całkowicie zwolnić od opłat.  

§   6.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.  

§   7.     Traci moc Uchwała Nr IV/20/2007 Rady Miasta Imielin z   dnia 26 stycznia 2007 roku w   sprawie zasad przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

§   8.     Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.     Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 01 listopada 2012 roku.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin  


Bernadeta   Ficek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/128/2012
Rady Miasta Imielin
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »