| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.53.2012 Rady Gminy Lyski

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 6j ust. 1   pkt 1, art. 6c ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   uchwałą Nr LVII/35/2010 Rady Gminy Lyski z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o   których mowa w   art. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Gminy Lyski  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Lyski.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.  

§   3.  

Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Lyski oraz publikuje w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lyski  


inż.   Krystian   Widenka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »