| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/359/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 5 września 2012r.

w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591. z   późn. zm.) w   związku z   art. 7   ust. 3   i 3a, ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz.U. z   2010r. Nr 234, poz. 1536 z   późń. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta.  

Rada Miejska w   Dąbrowie Górniczej uchwala:  

§   1.   Ustalić zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały, wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o   udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie:  

-   opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

-   ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

-   prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

-   prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części.  

§   2.   Wymagania określone w   załączniku do niniejszej uchwały nie zwalniają przedsiębiorcy z   obowiązków spełnienia innych wymagań wynikających z   odrębnych przepisów prawa.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XLIV/806/09 Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej z   dnia 2   grudnia 2009 roku w   sprawie: warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych (Dz.Urz. Woj. Śl., Nr 53, poz. 807 z   dnia 26.03.2010r).  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej  


Agnieszka   Pasternak

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/359/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 5 września 2012 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O   UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA: OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I   TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W   ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ PROWADZENIE GRZEBOWISK LUB SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I   ICH CZEŚCI.  

Rozdział 1.
Wymagania, jaskie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

1.   Wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego.  

1)   Określa się następujące wymagania dla pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, którymi powinien dysponować przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia:  

a)   pojazd lub pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania techniczne określone w   przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz powinny dodatkowo posiadać wyposażenie określone w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z   2002r. Nr. 193, poz. 1617),  

b)   pojazdy powinny być oznakowane w   sposób trwały i   umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu).  

2)   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia powinien dysponować baza transportową, umożliwiającą:  

a)   parkowanie, garażowanie, serwisowanie pojazdów przeznaczonych do wywozu nieczystości ciekłych,  

b)   mycie, dezynfekowanie pojazdów asenizacyjnych,  

c)   w przypadku braku możliwości spełnienia powyższych wymagań na terenie bazy transportowej przedsiębiorca obowiązany jest przedstawić umowę na świadczenie w/w usług przez podmiot spełniający powyższe wymagania na wnioskowany okres prowadzenia działalności.  

2.   Wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych.  

1)   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia powinien zapewnić następujące wymagania sanitarne:  

a)   mycie i   dezynfekcję pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

b)   prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych w   sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i   zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu,  

c)   świadczenie usług w   sposób niepowodujący zanieczyszczenia powierzchni ziemi i   wód.  

2)   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia powinien spełniać następujące wymagania porządkowe:  

a)   przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić ciągłość świadczenia usług,  

b)   przedsiębiorca jest zobowiązany do świadczenia usług niezwłocznie, jednak nie później niż w   ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od właściciela nieruchomości z   terenu gminy Dąbrowa Górnicza, z   którym ma podpisaną umowę.  

3.   Wymagania w   zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.  

1)   Nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości z   terenu gminy Dąbrowa Górnicza należy przekazywać do stacji zlewnych posiadających stosowne zezwolenia.  


4.   Pozostałe wymagania.  

1)   Złożenia wniosku zgodnie z   art.8 ust.1, 1a, 1b oraz 2a ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012r. poz. 391).  

Rozdział 2.
Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o   zezwolenie na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  

1)   Zezwolenie na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami może być wydane na wniosek przedsiębiorcy.  

2)   Od przedsiębiorcy ubiegającego się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza wymaga się:  

a)   posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

b)   posiadania atestowanych środków przeznaczonych do chwytania i   obezwładniania oraz transportowania bezdomnych zwierząt,  

c)   posiadania środka transportu, spełniającego wymogi zawarte w   Rozporządzeniu Rady WE 1/2005 z   dnia 22 grudnia 2004r,  

d)   zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej w   przypadku pochwycenia zwierzęcia okaleczonego lub chorego,  

e)   dysponowania odpowiednio przygotowanym personelem,  

f)   zapewnienia w   razie potrzeby odbioru zwłok zwierząt i   przekazanie ich podmiotowi zajmującemu się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych,  

g)   zapewnienia całodobowej dyspozycyjności wykonywania usług.  

3)   Powyższe wymagania należy poświadczyć odpowiednimi dokumentami, w   szczególności:  

a)   świadectwa zatwierdzenia środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwierząt,  

b)   tytułem prawnym do dysponowania pojazdem,  

c)   pisemnym potwierdzeniem podmiotu zajmującego się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych do gotowości odbioru zwłok.  

Rozdział 3.
Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o   zezwolenie na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.  

1)   Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt przez przedsiębiorców może być wydane na wniosek przedsiębiorcy.  

2)   Schronisko dla bezdomnych zwierząt, które będzie prowadzone przez przedsiębiorcę ubiegającego się o   zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności, winno spełniać wymogi, o   których mowa w   ustawie z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z   2003r. Nr. 106, poz. 1002. z   późn. zm.) oraz w   Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i   Rozwoju Wsi z   dnia 23 czerwca 2004r. w   sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z   2004r. Nr. 158. Poz. 1657).  

Rozdział 4.
Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o   zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części.  

1)   Przedsiębiorca ubiegający się o   zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych winien posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wyposażoną w   obiekty budowlane i   środki techniczne (pojazd, urządzenia, itp.) odpowiednie, w   ilości i   jakości do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i   ochrony środowiska.  


2)   Przedsięwzięcie powinno być zgodne z   planem zagospodarowania przestrzennego, a   w przypadku jego braku inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji o   warunkach zabudowy.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej  


Agnieszka   Pasternak

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szukampracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »