| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/452/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. Nr   142, poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 7   ust 3   a   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz.U. z   2012 r. poz. 391) oraz w   związku z   rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz. 299), na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska Mikołowa    
uchwala:  

§   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1.   Dysponować co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym, który:  

1)   spełnia standardy techniczne oraz sanitarno - porządkowe określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z   2002 r. Nr 193, poz. 1617),  

2)   stanowi własność lub znajduje się w   użytkowaniu przedsiębiorcy (np. najem, użyczenie, dzierżawa, leasing),  

3)   jest oznakowany w   sposób trwały i   widoczny umożliwiający łatwą identyfikację podmiotu świadczącego usługę, poprzez umieszczenie na nim nazwy przedsiębiorcy oraz numeru telefonu.  

2.   Dysponować nieruchomością przeznaczoną na bazę techniczną:  

1)   wyposażoną w   miejsca garażowe lub postojowe dla pojazdów w   liczbie odpowiadającej liczbie użytkowanych pojazdów oraz w   stanowiska bieżącej obsługi i   naprawy pojazdów, nie stanowiące uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i   sanitarne,  

2)   spełniającą wszelkie wymagania określone w   odrębnych przepisach m.in. w   przepisach prawach budowlanego, ochrony środowiska i   innych niezbędnych w   tym zakresie przepisów,  

3)   posiadającą zaplecze biurowe wyposażone w   sprzęt informatyczny wraz z   oprogramowaniem pozwalającym na przekazywanie do gminy drogą elektroniczną danych wymaganych obowiązującymi przepisami.  

3.   Przestrzegać wymogi w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami odnośnie:  

1)   mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych zgodnie z   wymaganiami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z   2002 r. Nr 193, poz. 1617),  

2)   wyposażenia pracowników w   stosowne środki i   odzież ochrony osobistej,  

3)   wykorzystanie sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego wycieków olejów, smarów itp.  

4.   Przekazywać   nieczystości ciekłe do stacji zlewnej położonej najbliżej obsługiwanej nieruchomości oraz spełniającej zapisy zawarte w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 17 października 2002 r. w       sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z   2002 r. Nr 188, poz. 1576).  

5.   Posiadanie wymaganych pojazdów, o   których mowa w   ust.1 należy udokumentować:  

1)   dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania techniczne,  

2)   aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów (w przypadku, gdy pojazd nie jest własnością przedsiębiorcy),  

3)   dokumentacją zdjęciową wykonaną w   taki sposób, aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i   nadwozie pojazdu oraz „logo" przedsiębiorcy.  

6.   W przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów oraz warsztatów naprawczych, o   których mowa w   ust. 2   pkt 1   należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z   usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w   zakresie mycia i   naprawy pojazdów.  

7.   Posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym wyciągiem z   księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.  

8.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 5   - 7   uznaje się za aktualne w   przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę (w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega również ogłoszeniu w   prasie lokalnej i   na tablicy ogłoszeń.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »