| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/452/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. Nr   142, poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 7   ust 3   a   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz.U. z   2012 r. poz. 391) oraz w   związku z   rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz. 299), na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska Mikołowa    
uchwala:  

§   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1.   Dysponować co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym, który:  

1)   spełnia standardy techniczne oraz sanitarno - porządkowe określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z   2002 r. Nr 193, poz. 1617),  

2)   stanowi własność lub znajduje się w   użytkowaniu przedsiębiorcy (np. najem, użyczenie, dzierżawa, leasing),  

3)   jest oznakowany w   sposób trwały i   widoczny umożliwiający łatwą identyfikację podmiotu świadczącego usługę, poprzez umieszczenie na nim nazwy przedsiębiorcy oraz numeru telefonu.  

2.   Dysponować nieruchomością przeznaczoną na bazę techniczną:  

1)   wyposażoną w   miejsca garażowe lub postojowe dla pojazdów w   liczbie odpowiadającej liczbie użytkowanych pojazdów oraz w   stanowiska bieżącej obsługi i   naprawy pojazdów, nie stanowiące uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i   sanitarne,  

2)   spełniającą wszelkie wymagania określone w   odrębnych przepisach m.in. w   przepisach prawach budowlanego, ochrony środowiska i   innych niezbędnych w   tym zakresie przepisów,  

3)   posiadającą zaplecze biurowe wyposażone w   sprzęt informatyczny wraz z   oprogramowaniem pozwalającym na przekazywanie do gminy drogą elektroniczną danych wymaganych obowiązującymi przepisami.  

3.   Przestrzegać wymogi w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami odnośnie:  

1)   mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych zgodnie z   wymaganiami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z   2002 r. Nr 193, poz. 1617),  

2)   wyposażenia pracowników w   stosowne środki i   odzież ochrony osobistej,  

3)   wykorzystanie sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego wycieków olejów, smarów itp.  

4.   Przekazywać   nieczystości ciekłe do stacji zlewnej położonej najbliżej obsługiwanej nieruchomości oraz spełniającej zapisy zawarte w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 17 października 2002 r. w       sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z   2002 r. Nr 188, poz. 1576).  

5.   Posiadanie wymaganych pojazdów, o   których mowa w   ust.1 należy udokumentować:  

1)   dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania techniczne,  

2)   aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów (w przypadku, gdy pojazd nie jest własnością przedsiębiorcy),  

3)   dokumentacją zdjęciową wykonaną w   taki sposób, aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i   nadwozie pojazdu oraz „logo" przedsiębiorcy.  

6.   W przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów oraz warsztatów naprawczych, o   których mowa w   ust. 2   pkt 1   należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z   usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w   zakresie mycia i   naprawy pojazdów.  

7.   Posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym wyciągiem z   księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.  

8.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 5   - 7   uznaje się za aktualne w   przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę (w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega również ogłoszeniu w   prasie lokalnej i   na tablicy ogłoszeń.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »