| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/592/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/296/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach z późn. zm

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm), art. 66 ust. 4   ustawy z   dnia 29 września 1994r. o   rachunkowości (t.j. Dz.U. z   2009r. Nr 152 poz. 1223 z   póżn. zm.)  

Rada Miasta Mysłowice  
uchwala:  

§   1.   W   statucie SP ZOZ Szpitala Nr 2   im. dr Tadeusza Boczonia w   Mysłowicach, stanowiącym załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/296/11 Rady Miasta Mysłowice z   dnia 27 października 2011r. z   późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 10 otrzymuje brzmienie:  

I.   I. Zadania wymienione w   § 9   zakład realizuje poprzez wchodzące w   jego skład przedsiębiorstwa:  

1.   Zespół Oddziałów Szpitalnych  

2.   Zespół Poradni Specjalistycznych.  

II.   W skład Zespołu Oddziałów Szpitalnych wchodzą:  

1)   Oddział wewnętrzny,  

2)   Oddział okulistyczny,  

3)   Oddział chirurgii ogólnej,  

4)   Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej,  

5)   Oddział rehabilitacyjny,  

6)   Dział anestezjologiczny,  

7)   Blok operacyjny I   (dla oddziału chirurgii ogólnej i   chirurgii urazowo-ortopedycznej),  

8)   Blok operacyjny II (dla oddziału okulistycznego)  

9)   Izba przyjęć,  

10)   Sterylizatornia,  

11)   Apteka szpitalna  

III.   W skład Zespołu Poradni Specjalistycznych wchodzą:  

1)   Poradnia chirurgii ogólnej,  

2)   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,  

3)   Poradnia gastroenterologiczna,  

4)   Poradnia okulistyczna,  

5)   Poradnia otolaryngologiczna,  

6)   Poradnia rehabilitacyjna,  

7)   Poradnia medycyny sportowej,  

8)   Poradnia medycyny pracy,  

9)   Poradnia ogólna lekarza poz,  

10)   Dział rehabilitacji,  

11)   Pracownie diagnostyczne:  

-   RTG,  

-   Medyczne laboratorium diagnostyczne,  

-   Endoskopowa,  

-   USG,  

-   Prób wysiłkowych i   Holtera".  

2.   § 14 ust. 4   pkt 4.2) otrzymuje brzmienie: ,

Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa podlegają:  

a)   Asystent Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i   Jakości,  

b)   Epidemiologia,  

c)   Zespół Oddziałów Szpitalnych  

d)   Zespół Poradni Specjalistycznych".  

3.   § 19 ust 1   pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

c)   przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,  

d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o   zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z   Dyrektorem Zakładu.  

4.   § 19 ust 1   pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego i   inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   realizacji planu finansowego i   inwestycyjnego,  

c)   zaciągania kredytów bankowych lub dotacji,  

d)   podziału zysku,  

e)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

f)   regulaminu organizacyjnego.  

5.   W rozdz. IV statutu dodaje się § 32, który otrzymuje brzmienie "Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Zakładu, dokonuje Prezydent Miasta Mysłowice".  

4.   § 32 w   rozdziale V otrzymuje numer kolejny 33.  

5.   Załącznik Nr 1   do statutu SP ZOZ Szpitala Nr 2   im. dr Tadeusza Boczonia w   Mysłowicach otrzymuje brzmienie określone w   załączniku nr 1   do niniejszej Uchwały.  

6.   Załącznik Nr 2   do statutu SP ZOZ Szpitala Nr 2   im. dr Tadeusza Boczonia w   Mysłowicach otrzymuje brzmienie określone w   załączniku nr 2   do niniejszej Uchwały.  

§   2.   W pozostałym zakresie treść Uchwały nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice  


Grzegorz   Łukaszek

,


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/592/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/592/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »