| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/228/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 11 września 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia  
8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.   j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w   związku z   art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach  (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391),  

Rada Miejska w   Ogrodzieńcu  

uchwala  

§   1.   Ustalić wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych  stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i   Gminy Ogrodzieniec.  

§   3.   Traci moc uchwała  Nr XLIV/317/2009 Rady Miejskiej w   Ogrodzieńcu z   dnia 6   października 2009 r. w   sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu  nieczystości ciekłych.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Lipka-Stępniewska

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/228/2012    
Rady Miejskiej w   Ogrodzieńcu    
z dnia 11 września 2012 r.  
 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O   UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I   TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  

§   1.   Wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego  

1.   Określa się następujące wymagania dotyczące pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych  

1)   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia powinien posiadać co najmniej jeden pojazd asenizacyjny przeznaczony  do prowadzenia działalności.  

2)   Pojazd asenizacyjny, o   którym mowa w   punkcie 1) powinien spełniać wymagania określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002  
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.  

3)   Pojazd powinien być oznakowany w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i   numeru telefonu przedsiębiorcy.  

2.   Przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza transportowa powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym  
i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z   przepisów Prawa budowlanego i   Prawa wodnego.  

§   2.   Wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych  

Przedsiębiorca powinien dysponować miejscem do mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych spełniającym wymagania wynikające z   przepisów Prawa budowalnego  
i Prawa wodnego lub dysponować umową z   uprawnionym przedsiębiorcą na wykonywanie tego typu usług.  

§   3.   Wymagania w   zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych  

Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Lipka-Stępniewska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »