| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pietrowice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 art. 40 ust. 1   i 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.z 2011r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)  

Rada Gminy Pietrowice Wielkie  
uchwala:  

§   1.   1.   Określić przystanki komunikacyjne udostępnione operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób oraz warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pietrowice Wielkie.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

3.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych określa załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Henryk Joachim   Marcinek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/140/2012    
Rady Gminy Pietrowice Wielkie    
z dnia 26 lipca 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest  
Gmina Pietrowice Wielkie  

 

Lp.  

miejscowość  

ulica  

nr działki  

własność  

1.  

Samborowice  

Długa  

669/4  

Gmina  

2.  

Samborowice  

Opawska ( Dom Kultury)  

600/7  

Gmina  

3.  

Pietrowice Wielkie  

Żymierskiego  

352/2  

Gmina  

4.  

Pietrowice Wielkie  

Konopnicka  

521/1  

Gmina  

5.  

Krowiarki  

Powstańców Śląskich  

76 km6  

Gmina  

6.  

Amandów  

Wiejska  

82/1  

Gmina  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVII/140/2012    
Rady Gminy Pietrowice Wielkie    
z dnia 26 lipca 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pietrowice Wielkie.  

1.   Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, zwani dalej „przewoźnikami”.  

2.   Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:  

1)   aktualny odpis z   rejestru przedsiębiorców albo z   ewidencji działalności gospodarczej,  

2)   kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób,  

3)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i   przyjazdów oraz długości linii podane w   kilometrach i   odległości między przystankami na terenie Gminy Pietrowice Wielkie  

4)   mapę z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Gminy Pietrowice Wielkie,  

5)   wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem nazw i   ich lokalizacji,  

6)   w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Pietrowice Wielkie – miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i   końcowym.  

3.   Wnioski należy składać w   Urzędzie Gminy w   Pietrowicach Wielkich.  

4.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych jest bezpłatne.  

5.   Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku gdy:  

1)   uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowane w   szczególności zbyt małą pojemnością zatoki przystankowej albo miejscem na jezdni, przeznaczonym do zatrzymywania pojazdów,  

2)   z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z   powodów opisanych w   ust. 6.  

6.   Umowa na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w   przypadku stwierdzenia:  

1)   nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, skutkującego utrudnieniami w   korzystaniu z   przystanków przez innych przewoźników,  

2)   wygaśnięcia lub pozbawienia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

3)   stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez blokowanie wjazdu na  
przystanek innym przewoźnikom,  

4)   niepowiadomienia Gminy o   zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z   których przewoźnik korzysta,  

5)   zaprzestania działalności przewozowej,  

6)   naruszenia warunków i   zasad korzystania z   przystanków, określonych w   niniejszej uchwale.  

7.   Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Pietrowice Wielkie z   1 miesięcznym wyprzedzeniem o   planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w   dokumentach załączonych do wniosku lub zaprzestaniu działalności przewozowej.  

8.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Dopuszcza się możliwość postojów, wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i   końcowych, o   ile nie zostały wyznaczone w   tym celu inne miejsca.  

9.   Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Pietrowice Wielkie umieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.  

10.   Wykonanie i   umieszczanie tabliczek rozkładu jazdy, a   także dbałość o   ich czytelność i   wygląd estetyczny należy do przewoźnika. Wzór tabliczki i   sposób mocowania należy uzgodnić w   Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »