| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/66/199/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Suszec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. g oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się zasady wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów i   akcji w   spółkach przez Wójta Gminy Suszec.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   spółce – należy przez to rozumieć spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w   której gmina może posiadać udziały lub akcje,  

2)   udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje,  

3)   Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Suszec,  

4)   Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Suszec.  

§   3.   1.   Wójt może wnosić do spółek, w   zamian za obejmowane udziały:  

1)   wkłady pieniężne,  

2)   wkłady niepieniężne ( aporty).  

2.   Wniesienie wkładów wymaga uzyskania opinii następujących komisji Rady Gminy Suszec:  

1)   Komisji Finansów, Budżetu, Inwestycji i   Rozwoju Gospodarczego,  

2)   Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Ładu i   Porządku.  

3.   Wniesienie wkładów pieniężnych wymaga zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w   budżecie Gminy Suszec.  

4.   Wniesienie wkładu niepieniężnego, wymaga wyceny wnoszonego wkładu przez rzeczoznawcę majątkowego.  

5.   Wójt może wnosić udziały do spółek:  

1)   już istniejących z   udziałem Gminy,  

2)   do których Gmina przystępuje,  

3)   tworzonych przez Gminę.  

6.   Przed podjęciem decyzji o   wniesieniu wkładu pieniężnego lub niepieniężnego do spółki w   zamian za udziały, wymagane jest przeprowadzenie analizy tego wniesienia pod kątem zasadności oraz celowości, skutków wynikających z   wniesienia wkładu dla interesu Gminy.  

§   4.   1.   Wójt może wycofać udziały w   spółce w   drodze umorzenia po uzyskaniu opinii następujących komisji Rady Gminy Suszec:  

1)   Komisji Finansów, Budżetu, Inwestycji i   Rozwoju Gospodarczego,  

2)   Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Ładu i   Porządku.  

2.   Umorzenie udziałów następuje zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych.  

§   5.   1.   Wójt może zbywać udziały w   spółkach po zasięgnięciu opinii następujących komisji Rady Gminy Suszec:  

1)   Komisji Finansów, Budżetu, Inwestycji i   Rozwoju Gospodarczego,  

2)   Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Ładu i   Porządku.  

2.   Zbycie udziałów następuje w   trybie ustawy z   dnia 30 sierpnia 1996r. o   komercjalizacji i   prywatyzacji.  

3.   Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w   spółce, Wójt dokonuje analizy zbycia udziałów pod kątem zasadności oraz celowości, skutków zbycia wkładu dla interesu Gminy.  

4.   Zbycie udziałów powodujące wystąpienie Gminy ze spółki wymaga zgody Rady Gminy Suszec.  

§   6.   O wniesieniu, wycofaniu oraz zbyciu udziałów Wójt informuje Radę Gminy Suszec.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec  


Andrzej   Urbanek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »