| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/66/199/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Suszec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. g oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się zasady wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów i   akcji w   spółkach przez Wójta Gminy Suszec.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   spółce – należy przez to rozumieć spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w   której gmina może posiadać udziały lub akcje,  

2)   udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje,  

3)   Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Suszec,  

4)   Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Suszec.  

§   3.   1.   Wójt może wnosić do spółek, w   zamian za obejmowane udziały:  

1)   wkłady pieniężne,  

2)   wkłady niepieniężne ( aporty).  

2.   Wniesienie wkładów wymaga uzyskania opinii następujących komisji Rady Gminy Suszec:  

1)   Komisji Finansów, Budżetu, Inwestycji i   Rozwoju Gospodarczego,  

2)   Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Ładu i   Porządku.  

3.   Wniesienie wkładów pieniężnych wymaga zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w   budżecie Gminy Suszec.  

4.   Wniesienie wkładu niepieniężnego, wymaga wyceny wnoszonego wkładu przez rzeczoznawcę majątkowego.  

5.   Wójt może wnosić udziały do spółek:  

1)   już istniejących z   udziałem Gminy,  

2)   do których Gmina przystępuje,  

3)   tworzonych przez Gminę.  

6.   Przed podjęciem decyzji o   wniesieniu wkładu pieniężnego lub niepieniężnego do spółki w   zamian za udziały, wymagane jest przeprowadzenie analizy tego wniesienia pod kątem zasadności oraz celowości, skutków wynikających z   wniesienia wkładu dla interesu Gminy.  

§   4.   1.   Wójt może wycofać udziały w   spółce w   drodze umorzenia po uzyskaniu opinii następujących komisji Rady Gminy Suszec:  

1)   Komisji Finansów, Budżetu, Inwestycji i   Rozwoju Gospodarczego,  

2)   Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Ładu i   Porządku.  

2.   Umorzenie udziałów następuje zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych.  

§   5.   1.   Wójt może zbywać udziały w   spółkach po zasięgnięciu opinii następujących komisji Rady Gminy Suszec:  

1)   Komisji Finansów, Budżetu, Inwestycji i   Rozwoju Gospodarczego,  

2)   Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Ładu i   Porządku.  

2.   Zbycie udziałów następuje w   trybie ustawy z   dnia 30 sierpnia 1996r. o   komercjalizacji i   prywatyzacji.  

3.   Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w   spółce, Wójt dokonuje analizy zbycia udziałów pod kątem zasadności oraz celowości, skutków zbycia wkładu dla interesu Gminy.  

4.   Zbycie udziałów powodujące wystąpienie Gminy ze spółki wymaga zgody Rady Gminy Suszec.  

§   6.   O wniesieniu, wycofaniu oraz zbyciu udziałów Wójt informuje Radę Gminy Suszec.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec  


Andrzej   Urbanek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »