| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/7/R/2012 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 24 września 2012r.

sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Goczałkowice - Zdrój zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie uchwały Nr XVII/218/12 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 23.02.2012 r.  
w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w   zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w   Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr XII/63/2011 z   dnia 25.10.2011 r. w   sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Goczałkowice-Zdrój i   innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia grup lub punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zawarte pomiędzyreprezentowaną przez Panaareprezentowaną przez Panią  

§   1.   1.   Gmina Goczałkowice - Zdrój powierza gminie Pszczyna, na czas określony, zadanie publiczne w   zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a   gmina Pszczyna je przejmuje.  

2.   Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w   sprawie nauki religii w   roku szkolnym 2012/2013 dla   16 uczniów   pobierających naukę w   szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Suszec, gminę Goczałkowice - Zdrój, Miasto Katowice oraz Powiat Pszczyński wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia w   wymiarze 8/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w   Szkole Podstawowej nr 1   w Pszczynie im. Książąt Pszczyńskich 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 1.  

3.   Lekcje religii realizowane są w   Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zlokalizowanym w   Pszczynie przy ul. Sokoła 7.  

4.   Nauka religii w   punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).  

§   2.   Koszty zatrudnienia nauczyciela, o   którym mowa w   § 1, a   które ponosi gmina Pszczyna obejmują § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

§   3.   1.   Kalkulacja kosztów, o   których mowa w   § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.  

2.   Gmina Goczałkowice – Zdrój zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w   § 1, w   kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów  

ze szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Goczałkowice - Zdrój, w   roku szkolnym 2012/2013 tj.w wysokości:  

a)   145,84 zł   za miesiąc wrzesień 2012 r. (za okres od 07.09.2012 r.  

do 30.09.2012 r.);  

b)   181,30 zł   miesięcznie w   2012 r. x 3   miesiące =   543,90 zł   (za okres  

od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.).  

3.   Gmina Goczałkowice - Zdrój zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o   której mowa w   ust. 2, na rachunek Urzędu Miejskiego w   Pszczynie:   50 1050 1070 1000 0001 0136 6540   jednorazowo za okres od 07.09.2012 r. do 31.12.2012 r. do dnia   30.11.2012 r.  

W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust. 3   zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   4.   1.   Kwoty wskazane w   § 3   ust. 2   ulegną zmianie w   przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.  

2.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2012 r.  

3.   Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w   terminie do dnia 15.01.2013 r.  

4.   Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w   formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w   punkcie katechetycznym, w   rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.  

5.   W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa  

w § 4   ust. 4, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Goczałkowice - Zdrój dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 31.01.2013 r. W   przypadku  

nie uregulowania płatności w   powyższym terminie gmina Goczałkowice - Zdrój zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

6.   W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa  

w § 4   ust. 4, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 31.01.2013 r. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   5.   1.   Porozumienie precyzuje rozliczenie i   pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii   Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego   w roku szkolnym 2012/2013  

tj. na okres  

2.   Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.  

3.   Ze strony gminy Goczałkowice - Zdrój za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Pan Krzysztof Turoń, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, 43-230 Goczałkowice - Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 212-70-55.  

§   6.   W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w   szczególności przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych oraz przepisy ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   7.   1.   Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

2.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

na wniosek gminy Pszczyna.  

3.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania, z   mocą obowiązującą od dnia 07.09.2012 r.  

§   8.   Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach,po dwa dla każdej ze stron.  

 

Wójt Gminy Goczałkowice - Zdrój  


Gabriela   Placha

Burmistrz Pszczyny  


Dariusz   Skrobol

 


Załącznik do Porozumienia Nr PZE/7/R/2012
Burmistrza Pszczyny i Wójta Gminy Goczałkowice - Zdrój
z dnia 24 września 2012 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.  

Nauczyciel religii – zatrudniony w   Szkole Podstawowej Nr 1   w Pszczynie (kontraktowy)  

Wymiar zatrudnienia:   8/18  

Koszt miesięczny:  

 

 

wrzesień 2012 r.  

październik – grudzień2012 r.  

Stawka zasadnicza  

828,78 zł  

1 036,00 zł  

Wysługa 6%  

49,70 zł  

62,16 zł  

Motywacyjny  

25,00 zł  

25,00 zł  

Łącznie:  

903,48 zł  

1 123,16 zł  

§ 4010  

903,48 zł  

1 123,16 zł  

§ 4040  

0,00 zł  

0,00 zł  

§ 4110  

155,31 zł  

193,07 zł  

§ 4120  

22,14 zł  

27,52 zł  

§ 4440  

85,80 zł  

106,66 zł  

Łącznie:  

1 166,73 zł  

1 450,41 zł  

ilość dzieci pobierających naukę / w   tym ilość uczniów z   gminy Goczałkowice - Zdrój  

16/2  

16/2  

miesięczna kwota dotacji do przekazania  

145,84 zł  

181,30 zł  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »