| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr MN.0232.6.2012 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Mykanów

z dnia 5 października 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa wykonywania zadania własnego Gminy Mykanów dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Miasto Częstochowa przez Gminę Mykanów wykonywania zadania własnego gminy, dotyczącego utrzymania wysypisk i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych na   podstawie art. 74 i   art. 7   ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t.   Dz. U. z   2001 r. Nr   142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.3 ust. 2, pkt 2   lit. a   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu porządku i   czystości w   gminach (j.t. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz na podstawie Uchwały Nr   301/XIX/2012 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 16 lutego 2012 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z   Gminą Mykanów w   przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z   zakresu utrzymania wysypisk i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz Uchwały Nr 100/IX/2011 Rady Gminy Mykanów z   dnia 29 grudnia 2011 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w   przedmiocie powierzenia wykonywania zadania własnego Gminy Mykanów dotyczącego gospodarki odpadami w   zakresie utrzymania wysypisk i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a   w szczególności poprzez:  

-   budowę, utrzymanie i   eksploatację instalacji oraz urządzeń do odzysku i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych,  

-   podejmowanie działań mających na celu długoterminowe zabezpieczenie możliwości unieszkodliwiania odpadów poprzez poddanie ich procesom przekształceń biologicznych i   fizycznych w   celu doprowadzenia ich do   stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i   środowiska,  

-   koordynowanie działań w   celu doprowadzenia do powstania systemu gospodarowania odpadami w   sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska, w   tym ograniczający ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji, zmniejszenie całkowitej ilości składowanych odpadów poprzez wydzielenie poszczególnych frakcji możliwych do   zagospodarowania i   odzysku, wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.  

Porozumienie zawierane jest w   związku z   realizacją inwestycji w   obszarze infrastruktury służącej zagospodarowaniu odpadów przez podmiot wewnętrzny Miasta Częstochowy, tj. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z   ograniczoną odpowiedzialnością w   Sobuczynie, współfinansowanych ze   środków europejskich, a   w tym w   ramach Projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” nr POIS.02.01.00-00-002/08 w   ramach działania 2.1 – „Kompleksowe przedsięwzięcia z   zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” priorytetu II – Gospodarka odpadami i   ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i   Środowisko 2007 – 2013.  


§   1.  

Na podstawie niniejszego porozumienia Gmina Mykanów powierza a   Gmina Częstochowa przyjmuje do   wykonania zadanie własne Gminy Mykanów określone w   art. 7   ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   zakresie utrzymania wysypisk i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  

§   2.  

1.   W imieniu Gminy Miasto Częstochowa zadanie, o   którym mowa w   § 1, realizowane będzie przez spółkę komunalną: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z   ograniczoną odpowiedzialnością z   siedzibą w   Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w   Katowicach pod nr KRS 0000051670, której Akta Rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w   Częstochowie XVII Wydział KRS, NIP 573-22-44-750, REGON 150370893, kapitał zakładowy 25.859.500,00 złotych w   całości opłacony.  

2.   Docelowym miejscem wykonywania zadania, o   którym mowa w   § 1, będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów i   Składowisko odpadów ul. Konwaliowa 1   w Sobuczynie dalej zwane Instalacją Regionalną w   Sobuczynie.  

3.   Do Instalacji Regionalnej w   Sobuczynie przyjmowane będą wszystkie odpady komunalne, zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 27 września 2001 r. w   sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z   2001 r. Nr 112, poz. 1206) oraz posiadanymi decyzjami administracyjnymi, tj:  

1)   20 01 01 Papier i   tektura,  

2)   20 01 02 Szkło,  

3)   20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,  

4)   20 01 10 Odzież,  

5)   20 01 11 Tekstylia,  

6)   20 01 38 Drewno inne wymienione niż w   20 01 37,  

7)   20 01 39 Tworzywa sztuczne,  

8)   20 01 40 Metale,  

9)   20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w   sposób selektywny,  

10)   20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,  

11)   20 02 02 Gleba i   ziemia, w   tym kamienie,  

12)   20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji,  

13)   20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,  

14)   20 03 02 Odpady z   targowisk,  

15)   20 03 03 Odpady z   czyszczenia ulic i   placów,  

16)   20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,  

17)   20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,  

18)   20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,  

19)   20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w   innych podgrupach,  

20)   15 01 01 Opakowania z   papieru i   tektury,  

21)   15 01 02 Opakowania z   tworzyw sztucznych,  

22)   15 01 03 Opakowania z   drewna,  

23)   15 01 04 Opakowania z   metali,  

24)   15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,  

25)   15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,  

26)   15 01 07 Opakowania ze szkła,  

27)   15 01 09 Opakowania z   tekstyliów.  

§   3.  

Strony zgodnie postanawiają, że realizacja warunków porozumienia będzie oparta w   szczególności na:  

1)   ustawie z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  

2)   ustawie z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 236),  

3)   ustawie z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz. U. z   2012 r. poz. 391),  

4)   ustawie z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (j.t. Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

5)   Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 – przyjętym Uchwałą nr 217 Rady Ministrów z   dnia 24 grudnia 2010 r. w   sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” wraz z   późniejszymi aktualizacjami,  

6)   Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego – przyjętym Uchwałą nr IV/25/1/2012Sejmiku Województwa Sląskiego z   dnia 24 sierpnia 2012 r. z   późniejszymi aktualizacjami,  

7)   Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w   zakresie reguł dofinansowania z   programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w   ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w   gospodarce odpadami z   dnia 23 lipca 2012 r. (MRR/H/24(3)07/2012).  

§   4.  

Gmina Miasto Częstochowa zobowiązana jest do:  

1)   prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi w   zakresie unieszkodliwiania strumieni odpadów określonych w   §   2 ust. 3   niniejszego porozumienia, dostarczonych do Instalacji Regionalnej w   Sobuczynie,  

2)   dochowania należytej staranności w   zakresie ustalenia wysokości pobieranych opłat za unieszkodliwianie i   składowanie odpadów w   oparciu o   aktualne dane dotyczące:  

a)   przychodów z   tytułu realizacji usług publicznych,  

b)   kosztów realizacji zobowiązania świadczenia usług publicznych zgodnie z   bezwzględnie obowiązującymi normami prawa w   przedmiocie rachunkowości i   przejrzystości finansowej,  

c)   uzyskanych przysporzeń ze środków publicznych.  

§   5.  

Gmina Mykanów zobowiązuje się realizować wszystkie obowiązki wynikające z   obowiązujących przepisów prawa regulujących gospodarkę odpadami, a   w   szczególności ustawy o   odpadach i   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

§   6.  

Porozumienie zawiera się na czas określony do 31 grudnia 2012 r.  

§   7.  

Wszelkie zmiany w   porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   8.  

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć w   związku z   realizacją niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Gminy Miasta Częstochowy.  


.  

§   9.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Mirosław   Soborak

Wójt Gminy Mykanów  


Krzysztof   Smela

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »