| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZOW.0719/2-5-1/12/AP Burmistrza Kłobucka; Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 8 października 2012r.

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36

Strony zawierają Porozumienie w   wykonaniu przepisów art. 17 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (jt. Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz.1362 z   późn. zm.), art. 74 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz zgodnie z   uchwałą Nr 544/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 27 grudnia 2004 r. oraz uchwałą Nr 374/XXXIV/2006 Rady Miejskiej w   Kłobucku z   dnia 14 lutego 2006 r.  

§   1.   Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, że:  

1)   Pani B.B. PESEL 73121112680 zam. gmina Kłobuck, zwróciła się z   prośbą o   pomoc w   formie rehabilitacji w   Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i   Jego Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w   Częstochowie, ul. Jasnogórska 36, zwanym dalej „Ośrodkiem”, dla swojego niepełnosprawnego dziecka – E.B. PESEL 99021508060,  

2)   dokumentacja medyczna potwierdza zasadność i   potrzebę rehabilitacji dziecka w   Ośrodku,  

3)   kierownik Ośrodka wyraził zgodę i   określił liczbę godzin rehabilitacji w   wymiarze dwóch godzin tygodniowo w   okresie od 15 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.,  

4)   pobyt w   Ośrodku w   następnych okresach będzie wynikał z   kolejnych decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Kłobucku a   liczba godzin rehabilitacji będzie określona przez Kierownika Ośrodka.  

§   2.   Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Ośrodek, w   wysokości określonej Zarządzeniem Nr 86/11 z   dnia 2   grudnia 2011 r., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w   Częstochowie, a   Miasto do niezwłocznego informowania o   każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość tych wydatków, w   szczególności o   opuszczeniu przez dziecko Ośrodka przed terminem wygaśnięcia Porozumienia.  

§   3.   1.   Wysokość odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w   Ośrodku, wynosi w   dacie zawarcia niniejszego Porozumienia – 29,10 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 10/100).  

2.   O zmianie wysokości odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w   Ośrodku, ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie, Miasto zobowiązane jest pisemnie poinformować Gminę w   terminie 7   dni od daty jego ogłoszenia.  

3.   Rozliczenie ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty powstałej w   wyniku zmiany odpłatności następować będzie w   terminie jednego miesiąca od wejścia w   życie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie. W   tym przypadku stronom umowy nie przysługują odsetki ustawowe.  

§   4.   1.   Strony ustalają, że ponoszenie wydatków objętych Porozumieniem następować będzie w   drodze miesięcznych płatności dokonywanych na rzecz Miasta, w   terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Częstochowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Kłobucku, na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Częstochowa 78 1050 1142 1000 0022 7232 0124.  

2.   Za datę przekazania należności uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu środków.  

§   5.   Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o   których mowa w   § 4   Porozumienia, uprawnia Miasto do   naliczania i   żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.  

§   6.   W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z   Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dochodzić będzie zapłaty długu na drodze sądowej.  

§   7.   Porozumienie obowiązuje nie dłużej niż do ukończenia przez E.B PESEL 99021508060 18. roku życia.  

§   8.   W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o   pomocy społecznej i   aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.  

§   9.   Spory związane z   realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Miasta.  

§   10.   Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.  

 

Burmistrz Gminy Kłobuck  


Krzysztof   Nowak

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Przemysław   Koperski

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy

Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i   Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy  


Adrian   Staroniek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »