| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/512/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust. 1   pkt 1, ust. 2  
i   ust 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn.: z   2001 r. nr   142, poz.   1592 z   późn. zm.), art. 67 ust. 4   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz.   U. nr 88, poz.   985 z   późn. zm.) oraz w   związku z   wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z   dniem 28   czerwca 2012 r. pełniącej funkcje organów Miasta Bytom oraz art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2011 r. nr   197, poz. 1172 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42  
ust.   4 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz.   U. nr 112, poz. 654 z   późn. zm.)  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1   w Bytomiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za   Prezydenta Miasta.  

§   3.   Traci moc uchwała nr XXXIII/460/12 Pełniącego Funkcje Organów Miasta Bytom działającego za   Radę Miejską z   dnia 29 czerwca 2012 r. w   sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1   w Bytomiu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda

 


Załącznik do Uchwały Nr XLI/512/12    
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską    
z dnia 10 września 2012 r.  
 

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki   Zdrowotnej  
Szpitala Specjalistycznego Nr 1   w Bytomiu  

Rozdział 1.  

Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Szpital działa pod nazwą: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Nr 1   w Bytomiu”, zwany dalej Szpitalem, dla którego podmiotem tworzącym jest Miasto Bytom.  

2. Skrócona nazwa Szpitala brzmi: „Szpital Specjalistyczny Nr 1   w Bytomiu”.  

3.   Szpital jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, funkcjonującym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.  

4. Szpital posiada osobowość prawną i   jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i   zawodowych, fundacji i   publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.  

5. Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

§   2.   Szpital działa w   szczególności na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z   późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz przepisów wykonawczych do ustawy;  

2)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z   2008 r. nr 164, poz. 1027 z   późn. zm.);  

3)   niniejszego Statutu nadanego przez Radę Miejską w   Bytomiu.  

§   3.   Siedziba Szpitala mieści się w   Bytomiu.  


 

Rozdział 2.  

Cele i   zadania Szpitala  

§   4.   1. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i   promocja zdrowia.  

2. Szpital prowadzi również działalność naukową, badawczą i   dydaktyczną.  

3. Szpital realizuje zadania obronne z   zakresu powszechnego obowiązku obrony oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z   odrębnych przepisów.  

§   5.   1. Szpital poprzez swój Dział Administracyjno-Gospodarczy, prowadzi działalność inną niż działalność lecznicza, na zasadach określonych w   ustawie, polegającą na: najmie, dzierżawie ruchomych i   nieruchomych aktywów trwałych, wynajmie powierzchni dla celów reklamowych oraz prowadzeniu usług parkingowych.  

2. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w   ustawie, w   przepisach odrębnych lub w   umowie cywilno-prawnej.  

3. Prowadzenie działalności, o   której mowa w   ust. 1   i ust. 2, nie może ograniczać dostępności i   poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów.  


 

Rozdział 3.  

Organy i   struktura organizacyjna Szpitala  

§   6.   Organami Szpitala są:  

1) Dyrektor;  

2) Rada Społeczna.  

§   7   .   1. Działalnością Szpitala kieruje Dyrektor jako jednoosobowy organ zarządzający Szpitalem i   reprezentujący go na zewnątrz.  

2. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy niezastrzeżone przepisami prawa dla innych organów.  

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.  

4.   Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o   odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych, określonych w   odrębnych przepisach.  

5.   Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące bieżącej organizacji i   funkcjonowania Szpitala i   ponosi za nie odpowiedzialność, a   w szczególności:  

1) sprawuje bieżący nadzór nad wykonaniem statutowych zadań Szpitala;  

2) organizuje pracę podległego personelu;  

3) opracowuje plany pracy;  

4) wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje, upoważnienia oraz polecenia;  

5) zatrudnia i   zwalnia podległy personel Szpitala oraz ustala zasady wynagradzania;  

6) ustala regulamin organizacyjny Szpitala i   przedstawia go do zaopiniowania radzie społecznej Szpitala;  

7) Dyrektor zawiera umowy cywilnoprawne z   osobami świadczącymi usługi na rzecz Szpitala.  

6. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem, w   tym za całokształt działalności finansowej.  

7. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy Zastępców Dyrektora.  

8. W   przypadku nieobecności Dyrektora, Szpital reprezentuje wyznaczony przez niego jeden z   Zastępców Dyrektora.  

§   8.   1. Organizację wewnętrzną Szpitala oraz zadania jednostek i   komórek organizacyjnych ustala Dyrektor Szpitala w   regulaminie organizacyjnym.  

2. Wykaz jednostek i   komórek organizacyjnych Szpitala, w   których prowadzona jest działalność lecznicza określa załącznik   do Statutu.  

§   9.   Rada Społeczna Szpitala realizuje zadania określone w   ustawach a   w szczególności w   ustawie o   działalności leczniczej.  

§   10.   1. Kadencja Rady Społecznej trwa sześć lat, przy czym członkowie Rady Społecznej powoływani są na jedną wspólną kadencję. Rada Społeczna, której kadencja dobiegła końca, sprawuje swoje obowiązki do czasu powołania Rady Społecznej następnej kadencji.  

2. Rada Społeczna Szpitala składa się z   pięciu do ośmiu osób.  

3.W skład Rady Społecznej Szpitala wchodzą:  

1) jako przewodniczący Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona;  

2) jako członkowie:  

a) przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

b) przedstawiciel Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w   Katowicach,  

c) przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w   Bytomiu, w   liczbie od dwóch do pięciu osób.  

§   11.   1. Członek Rady Społecznej jest odwoływany przed upływem kadencji w   razie:  

1) utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych;  

2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.  

2. Członkostwo w   Radzie Społecznej wygasa w   razie:  

1) śmierci członka Rady Społecznej;  

2) zrzeczenia się członkostwa w   Radzie Społecznej.  

3. W   miejsce odwołanego członka Rady Społecznej, jak i   w przypadku wygaśnięcia członkostwa, Rada Miejska w   Bytomiu powołuje nowego członka Rady Społecznej.  


 

Rozdział 4.  

Forma gospodarki finansowej  

§   12.   Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  


 

Rozdział 5.  

Postanowienia końcowe  

§   13.   Zmiany w   Statucie wprowadza się w   trybie jak przy jego nadaniu.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda

 


Załącznik  
do Statutu Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej    
Szpitala Specjalistycznego Nr 1   w Bytomiu  
 

WYKAZ JEDNOSTEK I   KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1   W BYTOMIU  

 

I. ODDZIAŁY I   PRACOWNIE  
1. Oddział Neurologii  


40 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  


41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

2. Oddział Laryngologii  

20 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

3. Oddział Urologii  

30 łóżek  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

4. Oddział Reumatologii i   Rehabilitacji  

24 łóżka  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

5. Oddział Chorób Wewnętrznych i   Diabetologii  

40 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

6. Oddział Kardiologii ze stanowiskami                                                       intensywnego nadzoru  

28 łóżek, w   tym 4   łóżka intensywnego nadzoru                                 kardiologicznego  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

7. Oddział Chirurgii Ogólnej i   Gastroenterologii  

25 łóżek  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

8. Oddział Okulistyki  

30 łóżek  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

9. Oddział Hematologii  

30 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  
i 8   miejsc dziennych  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

10. Oddział Udarowy  

16 łóżek, w   tym 4   łóżka intensywnej opieki medycznej  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

11. Oddział Chirurgii Onkologicznej  

20 łóżek  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

12. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i   Hepatologii Zakaźnej  

60 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

41-902 Bytom, al. Legionów 49  

13. Oddział Anestezjologii  

3 łóżka  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

14. Centralny Blok Operacyjny  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

15. Izba Przyjęć  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

16. Izba Przyjęć Szpitala Zakaźnego  

41-902 Bytom, al. Legionów 49  

17. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

              a) Pracownia Mikrobiologiczna  

41-902 Bytom, al. Legionów 49  

              b) Pracownia Mikrobiologiczna  

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10  

18. Zakład Diagnostyki Obrazowej  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

              a) Pracownia RTG  

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 7  

19. Dział Rehabilitacji Medycznej z   Pracownią Masażu Leczniczego i   Pracownią Laseroterapii  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

20. Zakład Patomorfologii  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

21. Pracownia USG  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

22. Pracownia EEG  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

23. Pracownia Endoskopii Chirurgicznej  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

24. Pracownia Angiografii Fluoresceinowej  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

25. Pracownia Elektromiografii i   Potencjałów Wywołanych  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

26. Pracownia Ultrasonokardiografii  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

27. Pracownia Holterowska  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

28. Pracownia Prób Wysiłkowych  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

29. Pracownia Endoskopii Laryngologicznej  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

30. Pracownia Endoskopii Urologicznej  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

31. Pracownia Spirometrii  

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10  

32. Pracownia Testów Skórnych  

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10  

33. Punkt Pobrań  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

34. Sterylizatornia  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

35. Bank Krwi  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

36. Apteka Szpitalna  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

 

 

II. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY                                             63 łóżka, w   tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej  

41-902 Bytom, al. Legionów 49  

 

 

III. BYTOMSKIE CENTRUM REHABILITACJI DLA DZIECI I   MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  

41-933 Bytom,  
ul. Strzelców Bytomskich 248a  

IV. PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE  
1. Poradnia Chirurgiczna  


41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

2. Poradnia Urologiczna  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

3. Poradnia Okulistyczna  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

4. Poradnia Hematologiczna  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

5. Poradnia Reumatologiczna  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

6. Poradnia Rehabilitacji Leczniczej  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

7. Poradnia Diabetologiczna  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

8. Poradnia Neurologiczna  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

9. Poradnia Laryngologiczna  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

10. Poradnia Kardiologiczna  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

11. Poradnia Medycyny Pracy  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

12. Poradnia Endokrynologiczna  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

13. Poradnia Gastrologiczna  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

14. Poradnia Alergologiczna  

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10  

15. Poradnia Chirurgii Onkologicznej  

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7  

16. Poradnia Chorób Zakaźnych  

41-902 Bytom, al. Legionów 49  

17. Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby  

41-902 Bytom, al. Legionów 49  

18. Poradnia Gruźlicy i   Chorób Płuc  

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10  

19. Poradnia Gruźlicy i   Chorób Płuc dla Dzieci  

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10  

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/512/12
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską
z dnia 10 września 2012 r.

W   związku z   uchyleniem ustawy o   zakładach opieki zdrowotnej przez ustawę o   działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) koniecznym stało się nadanie Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1   w   Bytomiu.  

Statut określa ustrój podmiotu leczniczego oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania. Zgodnie z   art. 42 ustawy o   działalności leczniczej, w   przedłożonym Statucie Szpitala określono, między innymi: siedzibę podmiotu, jego cele i   zadania oraz organy i   strukturę organizacyjną, w   tym: zadania, czas trwania kadencji i   okoliczności odwołania członków rady społecznej, a   także formę gospodarki finansowej.  

Zgodnie z   zapisami uchwały nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 27 października 2010   r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w   Bytomiu w   sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1   w Bytomiu został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z   przeprowadzonych konsultacji sporządzony został protokół.  

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i   zgodnie z   art. 42 ust. 4   przywołanej wyżej ustawy należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w   Bytomiu.  

             

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »