| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 95/XII/2012 Rady Gminy Irządze

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Irządzach

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) - Rada Gminy Irządze uchwala Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Irządzach.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Irządzach zwany dalej "Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Zakład działa na podstawie

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych na podstawie tej ustawy,

2) innych aktów normatywnych dotyczących podmiotów leczniczych

3) niniejszego statutu

4) przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 3. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Irządze

§ 4. Siedziba Zakładu mieści się w Irządzach nr 122.

§ 5. Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 6. Zakład podlega wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą przez Wojewodę Śląskiego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział 2. Cele i zadania zakładu

§ 7. Celem Zakładu jest działalność lecznicza w formie świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, badań diagnostycznych oraz profilaktyka i promocja zdrowia.

§ 8. Do zadań Zakładu należą świadczenia z zakresu:

1) podstawowej opieki zdrowotnej

2) specjalistycznej opieki zdrowotnej

3) pielęgniarskiej opieki długoterminowej

4) higieny szkolnej

5) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy

6) opieka lekarska i pielęgniarska nad przewlekle i obłożnie chorymi

7) medycyny pracy

8) prowadzenie czynnego poradnictwa, szerzenie oświaty zdrowotnej oraz działalności profilaktycznej.

Rozdział 3. Organy zakładu i struktura organizacyjna

§ 9. Organami Zakładu są:

1) Kierownik

2) Rada Społeczna

§ 10. 1) Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Irządze zgodnie z obowiązującymi przepisami

2) Kierownik stoi na czele Zakładu, kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz.

3) Kierownik kieruje Zakładem przy pomocy głównego księgowego.

4) Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

5) Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

6) Kierownik spełnia wymogi kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami.

§ 11. Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych oraz szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Irządzach ustalony przez Kierownika.

§ 12. 1) Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Gminy Irządze oraz organem doradczym Kierownika Zakładu.

2) Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

3) Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy Irządze.

4) Po upływie kadencji Rady Społecznej, dotychczasowa Rada wykonuje swoje uprawnienia statutowe do czasu powołania nowej Rady.

5) Przed upływem kadencji Rady Społecznej, Rada Gminy Irządze odwołuje jej członka w przypadku:

a) rezygnacji z funkcji

b) wniosku podmiotu, na podstawie którego został powołany

c) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

d) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

6) W przypadku odwołania członka rady społecznej albo jego śmierci przed upływem kadencji Rada Gminy Irządze powołuje nowego członka na okres do końca tej kadencji. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy do końca kadencji Rady Społecznej pozostało mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia odwołania albo śmierci poprzedniego jej członka.

§ 13. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – Wójt Gminy Irządze,

2) przedstawiciel Wojewody Śląskiego

3) 7 członków wybranych przez Radę Gminy Irządze

§ 14. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Radzie Gminy Irządze wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

e) regulaminu organizacyjnego,

f) uchwalenia Regulaminu swojej działalności.

2) przedstawianie Kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku.

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

§ 15. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Gminy Irządze w terminie 14 dni.

Rozdział 4. Gospodarka finansowa zakładu

§ 16. Gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Irządzach opiera się na zasadach określonych w szczególności w: - ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.),- ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),- ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.),

§ 17. Kierownik sporządza roczne sprawozdanie finansowe wraz z rachunkiem wyników, które podlega weryfikacji i zatwierdzeniu stosownie do odrębnych przepisów.

§ 18. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) Zakład może uzyskiwać środki finansowe

a) z odpłatnej działalności leczniczej,

b) z odpłatnej działalności w zakresie medycyny pracy

c) od zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji

d) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego

e) wynajmu wolnych powierzchni będących w jego dyspozycji

f) najmu, dzierżawy wyposażenia, narzędzi i urządzeń

g) dzierżawy gruntu

2) Zakład może otrzymywać dotacje na:

a) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,

b) pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

c) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej

d) dodatkowe zadania nałożone przez podmiot tworzący,

e) cele budżetowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 19. 1) Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Irządzach uchwala Rada Gminy Irządze.

2) Zmiany w Statucie przeprowadza się według tych samych procedur co jego nadanie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki


Załącznik do Uchwały Nr 95/XII/2012
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Irządzach

1) poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

2) gabinet zabiegowy

3) gabinet pielęgniarki szkolnej w Gimnazjum w Irządzach nr 126

4) gabinet pielęgniarki środowiskowej

5) gabinet położnej środowiskowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »