| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/476/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXIV/644/05 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy (z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 4, art. 20 ust.1,2,3, art. 21 ust.1 pkt 2, ust. 3   ustawy z   dnia 21.06.2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z   2005r. Nr 31 poz. 266) oraz art. 40 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8.03.1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   póżn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i   Ochrony Środowiska  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

W uchwale Rady Miasta Tychy nr 0150/XXXIV/644/05 z   dnia 28 kwietnia 2005r. w   sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy (z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany:  

1/ § 1   otrzymuje nowe brzmienie:  

"§ 1. Miasto Tychy tworzy warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej poprzez:  

-   gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym,  

-   powiększanie mieszkaniowego zasobu Miasta m.in. w   drodze nabywania, budowy, nadbudowy budynków mieszkalnych, oraz przebudowy powierzchni niemieszkalnych na cele mieszkalne,  

-   tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego zgodnie z   opracowaną strategią,  

-   wynajmowanie lokali mieszkalnych od innych podmiotów, zgodnie z   obowiązującymi zapisami wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy. "  

2/ w   § 2   ust. 2   otrzymuje nowe brzmienie:  

"2. Lokale mieszkalne wchodzące w   skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy dzieli się na:  

1.   lokale mieszkalne w   rozumieniu art. 2   ust.1 pkt 4   ustawy z   dnia 21.06.2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego, ( z   późn. zm.) wynajmowane na czas nieoznaczony,  

2.   lokale socjalne w   rozumieniu art. 2   ust.1 pkt 5   ustawy o   której mowa w   pkt 1   ,  

3.   lokale mieszkalne związane ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w   szkołach i   placówkach oświatowych na terenie miasta Tychy, wynajmowane na czas oznaczony,  

4.   pomieszczenia tymczasowe w   rozumieniu art. 2   ust. 1   pkt 5a ustawy z   dnia 21.06.2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego, ( z   późn. zm.) - wynajmowane na czas określony nie dłużej niż 6   miesięcy."  

3/ § 3   ust. 1   otrzymuje nowe brzmienie:  

1.   Wszystkie lokale należące do mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy wynajmowane są na zasadach określonych niniejszą uchwałą, z   zastrzeżeniem pomieszczeń tymczasowych o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 4   oraz lokali socjalnych w   przypadkacho których mowa w   § 9   pkt 1   i 2. ,

4/ § 6a otrzymuje nowe brzmienie:  

§   6a   Lokale mieszkalne wybudowane lub powstałe w   ramach inwestycji prowadzonych przy udziale podmiotu prywatnego lub towarzystwa budownictwa społecznego w   oparciu o   obowiązujące przepisy, wynajmuje się osobom lub rodzinom, które spełniają warunki wynikające z   niniejszej uchwały oraz posiadają średni dochód na 1   członka rodziny w   okresie 12 miesięcy poprzedzających datę rozpatrywania wniosku w   wysokości nie przekraczającej:  

-   w gospodarstwie jednoosobowym - 300% najniższej emerytury  

-   w gospodarstwie wieloosobowym - 250% najniższej emerytury  

                                                                      w przeliczeniu na 1   osobę. ,

5/ dopisuje się § 9a w   brzmieniu:  

9a.   Pomieszczenia tymczasowe o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 4   wynajmowane są osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych, w   oparciu o   zasady określone w   ustawie o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego z   uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, możliwości lokalowych Gminy Miasta Tychy a   przede wszystkim z   zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy. ,

6/ § 14 ust. 5   otrzymuje nowe brzmienie:  

5.   Warunkiem dokonania zamiany lokali mieszkalnych określonych w   ust. 4   pkt 1, 2   i 4   jest brak zaległości czynszowych z   tytułu najmu lokalu a   w przypadku dokonania zamiany lokalu komunalnego na inny lokal wybudowany przy udziale podmiotu prywatnego lub towarzystwa budownictwa społecznego jest spełnienie kryterium dochodowego określonego w   § 6a oraz regularne uiszczanie należności czynszowych za dotychczas zajmowany lokal w   okresie ostatniego roku przed dokonaniem zamiany. ,

7/ dopisuje się § 36a w   brzmieniu:  

§   36a   W   przypadku konieczności pozyskania dodatkowych powierzchni na zajęcia szkolne lub przedszkolne - na wniosek Dyrektora placówki oświatowej, może nastąpić pomniejszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Tychy, znajdującego się na terenie placówki oświatowej. .

§   2  

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Prezydent Miasta.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »