| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/476/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXIV/644/05 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy (z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 4, art. 20 ust.1,2,3, art. 21 ust.1 pkt 2, ust. 3   ustawy z   dnia 21.06.2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z   2005r. Nr 31 poz. 266) oraz art. 40 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8.03.1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   póżn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i   Ochrony Środowiska  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

W uchwale Rady Miasta Tychy nr 0150/XXXIV/644/05 z   dnia 28 kwietnia 2005r. w   sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy (z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany:  

1/ § 1   otrzymuje nowe brzmienie:  

"§ 1. Miasto Tychy tworzy warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej poprzez:  

-   gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym,  

-   powiększanie mieszkaniowego zasobu Miasta m.in. w   drodze nabywania, budowy, nadbudowy budynków mieszkalnych, oraz przebudowy powierzchni niemieszkalnych na cele mieszkalne,  

-   tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego zgodnie z   opracowaną strategią,  

-   wynajmowanie lokali mieszkalnych od innych podmiotów, zgodnie z   obowiązującymi zapisami wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy. "  

2/ w   § 2   ust. 2   otrzymuje nowe brzmienie:  

"2. Lokale mieszkalne wchodzące w   skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy dzieli się na:  

1.   lokale mieszkalne w   rozumieniu art. 2   ust.1 pkt 4   ustawy z   dnia 21.06.2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego, ( z   późn. zm.) wynajmowane na czas nieoznaczony,  

2.   lokale socjalne w   rozumieniu art. 2   ust.1 pkt 5   ustawy o   której mowa w   pkt 1   ,  

3.   lokale mieszkalne związane ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w   szkołach i   placówkach oświatowych na terenie miasta Tychy, wynajmowane na czas oznaczony,  

4.   pomieszczenia tymczasowe w   rozumieniu art. 2   ust. 1   pkt 5a ustawy z   dnia 21.06.2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego, ( z   późn. zm.) - wynajmowane na czas określony nie dłużej niż 6   miesięcy."  

3/ § 3   ust. 1   otrzymuje nowe brzmienie:  

1.   Wszystkie lokale należące do mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy wynajmowane są na zasadach określonych niniejszą uchwałą, z   zastrzeżeniem pomieszczeń tymczasowych o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 4   oraz lokali socjalnych w   przypadkacho których mowa w   § 9   pkt 1   i 2. ,

4/ § 6a otrzymuje nowe brzmienie:  

§   6a   Lokale mieszkalne wybudowane lub powstałe w   ramach inwestycji prowadzonych przy udziale podmiotu prywatnego lub towarzystwa budownictwa społecznego w   oparciu o   obowiązujące przepisy, wynajmuje się osobom lub rodzinom, które spełniają warunki wynikające z   niniejszej uchwały oraz posiadają średni dochód na 1   członka rodziny w   okresie 12 miesięcy poprzedzających datę rozpatrywania wniosku w   wysokości nie przekraczającej:  

-   w gospodarstwie jednoosobowym - 300% najniższej emerytury  

-   w gospodarstwie wieloosobowym - 250% najniższej emerytury  

                                                                      w przeliczeniu na 1   osobę. ,

5/ dopisuje się § 9a w   brzmieniu:  

9a.   Pomieszczenia tymczasowe o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 4   wynajmowane są osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych, w   oparciu o   zasady określone w   ustawie o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego z   uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, możliwości lokalowych Gminy Miasta Tychy a   przede wszystkim z   zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy. ,

6/ § 14 ust. 5   otrzymuje nowe brzmienie:  

5.   Warunkiem dokonania zamiany lokali mieszkalnych określonych w   ust. 4   pkt 1, 2   i 4   jest brak zaległości czynszowych z   tytułu najmu lokalu a   w przypadku dokonania zamiany lokalu komunalnego na inny lokal wybudowany przy udziale podmiotu prywatnego lub towarzystwa budownictwa społecznego jest spełnienie kryterium dochodowego określonego w   § 6a oraz regularne uiszczanie należności czynszowych za dotychczas zajmowany lokal w   okresie ostatniego roku przed dokonaniem zamiany. ,

7/ dopisuje się § 36a w   brzmieniu:  

§   36a   W   przypadku konieczności pozyskania dodatkowych powierzchni na zajęcia szkolne lub przedszkolne - na wniosek Dyrektora placówki oświatowej, może nastąpić pomniejszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Tychy, znajdującego się na terenie placówki oświatowej. .

§   2  

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Prezydent Miasta.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »