| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4   i art. 18 ust.2 pkt 9   lit. „d” i   art. 58 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 257 i   art. 264 ust.4 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157 poz. 1240) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i   Rozwoju Gminy.  

Rada Gminy Bojszowy  

uchwala  

§   1.   W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XII/65/2011 z   dnia 28.12. 2011r. w   sprawie budżetu na 2012r. dokonać następujących zmian:  

1.   Zmienić plan finansowy dochodów budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z   zał. nr 1  

2.   Zmienić plan finansowy wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z   zał. nr 2  

3.   Źródłem pokrycia zmniejszonych dochodów w   kwocie 184   878,00zł. oraz zwiększonych wydatków w   kwocie 129   672,56zł. będą przychody z   tytułu wolnych środków w   kwocie 314   550,56zł. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z   kredytów z   lat poprzednich.  

4.   Ustalić limit zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w   wysokości 2   000   000,00 zł.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2012.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/89/2012    
Rady Gminy Bojszowy    
z dnia 27 czerwca 2012 r.  
 

Dochody w   zł.  

 

Dz.  

Rozdz.  

Wyszczególnienie  

Kwota  

 

 

 

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

 

 

 

 

 

756  

 

Dochody od osób prawnych, od osób  
fizycznych i   od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z   ich poborem  

132   738,00  

317   616,00  

 

 

 

 

 

 

 

Dochody ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

dochody bieżące:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

- udziały w   pod. dochodowym  

 

317   616,00  

 

 

- subwencje  

132   738,00  

 

 

 

 

 

 

Razem zwiększenie/zmniejszenie dochodów  

132   738,00  

317   616,00  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVI/89/2012    
Rady Gminy Bojszowy    
z dnia 27 czerwca 2012 r.  
 

Wydatki w   zł.  

 

Dz.  

Rozdz.  

Wyszczególnienie  

Kwota  

 

 

 

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

010  

 

Rolnictwo i   łowiectwo  

15   000,00  

 

 

 

 

 

 

 

01010  

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

15   000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wydatki bieżące:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

wydatki jednostek budżetowych  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

- wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

15   000,00  

 

 

 

 

 

 

600  

 

Transport i   łączność  

 

63   328,00  

 

 

 

 

 

 

60016  

Drogi publiczne gminne  

 

63   328,00  

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

wydatki bieżące:  

 

 

 

 

w tym  

 

 

 

 

wydatki jednostek budżetowych  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

- wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

 

63   328,00  

 

 

 

 

 

750  

 

Administracja publiczna  

8   000,00  

 

 

 

 

 

 

 

75075  

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

8   000,00  

 

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wydatki bieżące:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

wydatki jednostek budżetowych  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

- wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

8   000,00  

 

 

 

 

 

 

754  

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  


260   000,00  

 

 

 

 

 

 

 

75412  

Ochotnicze straże pożarne  

260   000,00  

 

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wydatki majątkowe:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

- wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

260   000,00  

 

 

 

 

 

 

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

 

160   000,00  

 

 

 

 

 

 

90003  

Oczyszczanie miast i   wsi  

 

160   000,00  

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wydatki majątkowe:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

- Wydatki na zakup i   objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i   innych instytucji finansowych  

 
160   000,00  

921  

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

70   000,56  

 

 

 

 

 

 

 

92195  

Pozostała działalność  

70   000,56  

 

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wydatki bieżące:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

wydatki jednostek budżetowych  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

- wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

70   000,56  

 

 

 

 

 

 

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków  

353   000,56  

223   328,00  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »