| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/256/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Pawłowice

Na podstawie art. 18 ust. 1   i ust. 2   pkt. 1   oraz art. 22 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 Ustawy o   działalności pożytku publicznegoi wolontariacie w   związku z   Uchwałą nr XXXV/393/2010 Rady Gminy Pawłowice z   dnia6 lipca 2010 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej oraz Komisję Gospodarki i   Mienia Komunalnego  

Rada Gminy Pawłowice  
uchwala:  

§   1.   Dokonać zmiany Statutu przyjętego uchwałą Rady Gminy Pawłowice Nr XVI/110/96  
z dnia 09.02.1996 w   sprawie   zmiany i   uchwalenia   jednolitego tekstu statutu Gminy Pawłowice z   późniejszymi zmianami przyjętymi uchwałami Rady Gminy Pawłowice:  

-   Nr II/13/98 z   06.11.1998 w   sprawie zmian w   Statucie Gminy Pawłowice;  

-   Nr VI/50/99 z   05.03.1999 w   sprawie zmian w   Statucie Gminy Pawłowice;  

-   Nr XVI/148/2000 z   04.02.2000 w   sprawie zmian i   przyjęcia   jednolitego tekstu Statutu Gminy Pawłowice;  

-   Nr XXX/320/2001 z   22.06.2001 w   sprawie zmian w   Statucie Gminy Pawłowice;  

-   Nr XXXIII/356/2001 z   26.10.2001 w   sprawie zmian w   Statucie Gminy Pawłowice;  

-   Nr V/69/2003 z   21.03.2003 w   sprawie zmian w   Statucie Gminy Pawłowice  

-   i uchwalenia tekstu jednolitego);  

w ten sposób że:  

1.   § 10 pkt. 4   otrzymuje brzmienie:„ O   posiedzeniach Rady Gminy, terminachi tematyce mieszkańcy są powiadamiani poprzez umieszczenie informacjiw Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie informacjina tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy.”;  

2.   § 14 pkt. 11 otrzymuje brzmienie: „ Sesje Rady Gminy są jawne i   mogą być transmitowane bezpośrednio przez Internet lub przy użyciu innych środków technicznych.”;  

3.   § 14 pkt.32 otrzymuje brzmienie: „Z przebiegu sesji Rady Gminy sporządza się w   terminie do 14 dni roboczych od dnia posiedzenia Radyprotokół. Protokół obejmuje zapis z   przebiegu obrad.”;  

4.   § 14 pkt. 33 otrzymuje brzmienie:„ Do protokołu dołącza się: listę obecności, listę zaproszonych gości, teksty przyjętych uchwał, oświadczenia, sprawozdania, wnioski i   interpelacje oraz inne dokumenty związane z   przebiegiem sesji.W przypadku cyfrowej rejestracji przebiegu obrad Rady do protokołu dołącza się nagranie”.;  

5.   § 16 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez  
przewodniczącego rady w   miarę potrzeb – nie rzadziej niż 1   raz na kwartał. Zawiadomienia radnego dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na wniosek radnego pisemnie.  
Do zawiadomienia o   zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z   projektami uchwał.”;  

6.   W § 16 dodaje się pkt. 4   o brzmieniu: „Radny obowiązany jest powiadomić biuro rady o   każdej zmianie miejsca swego zamieszkania oraz wskazać adres, w   tyme-mailowy, pod jaki kierowana ma być adresowana do niego korespondencja.”;  

7.   W § 17 dodaje się pkt. 6   o brzmieniu: „6. Posiedzenia Komisji Gospodarkii Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej mogą odbywać się wspólnie w   przypadku omawiania tych samych tematów. Część wspólną posiedzenia komisji prowadzi Wiceprzewodniczący Rady Gminy lub wyznaczony przez Przewodniczącego Rady radny.”;  

8.   § 19 ust. 1   pkt. 5   Otrzymuje brzmienie: „5. Wykonywanie kontroli zleconych przez radę.”;  

9.   § 31 otrzymuje brzmienie: „Pkt. 1   wykreśla się, dotychczasowe pkt. 2,3,4 otrzymują numery 1,2,3.”;  

10.   § 38 pkt. 2   otrzymuje brzmienie:” Zasady i   tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych z   dnia 20.07.2000 r.  
( Dz. U   nr 197 poz. 1172).”;  

11.   § 38 Pkt. 3   otrzymuje brzmienie: „Przepisy, o   których mowa w   pkt.1 ogłasza się ponadto w   sposób miejscowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w   prasie lokalnej wBiuletynie Informacji Publicznej.”;  

12.   § 45 otrzymuje brzmienie: „Jednostki pomocnicze Gminy mają prawo gospodarować środkami finansowymi w   ramach funduszu sołeckiego,o ile fundusz taki zostanie uchwalony przez Radę.”;  

13.   § 52 otrzymuje brzmienie: ”Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.”;  

14.   § 54 wykreśla się pkt. 2, dotychczasowe pkt. 3,4,5 otrzymują numery 2,3,4;  

15.   § 55 otrzymuje brzmienie: „Budżet Gminy uchwalany jest na podstawie ustawyo finansach publicznych z   dnia 27.08.2009 r.( Dz. U. Nr 157 poz. 1240z późniejszymi zmianami). Procedurę i   tryb pracy nad projektem budżetu określa rada w   odrębnej uchwale.”;  

16.   Paragrafy: 26, 29, 32, 33, 34, 35, 42, 46, 56 wykreśla się, pozostałe paragrafy otrzymują odpowiednią kolejność.;  

17.   W załączniku nr 4   do Statutu Gminy Pawłowice Zasady jawności obrad organów Gminy i   dostępu do dokumentów:  

Dział I   – Jawność posiedzeń organów Gminy i   komisji rady otrzymuje brzmienie:  

Działalność organów Gminy jest jawna – w   związku z   tym mieszkańcysą powiadamiani o   posiedzeniach rady gminy poprzez wywieszenie informacjio terminach i   tematyce posiedzeń w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy; .

18.   W załączniku nr 5   do statutu Gminy Pawłowice Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice Dział Zasady działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice:  

1.   Pkt. II. 4   i pkt.V.2) wykreśla się: „lub Przewodniczącego Rady”;  

2.   Pkt. V. 3) wykreśla się.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
i wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Franciszek   Dziendziel

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Dudkiewicz

Doradca podatkowy, agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »