| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/256/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Pawłowice

Na podstawie art. 18 ust. 1   i ust. 2   pkt. 1   oraz art. 22 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 Ustawy o   działalności pożytku publicznegoi wolontariacie w   związku z   Uchwałą nr XXXV/393/2010 Rady Gminy Pawłowice z   dnia6 lipca 2010 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej oraz Komisję Gospodarki i   Mienia Komunalnego  

Rada Gminy Pawłowice  
uchwala:  

§   1.   Dokonać zmiany Statutu przyjętego uchwałą Rady Gminy Pawłowice Nr XVI/110/96  
z dnia 09.02.1996 w   sprawie   zmiany i   uchwalenia   jednolitego tekstu statutu Gminy Pawłowice z   późniejszymi zmianami przyjętymi uchwałami Rady Gminy Pawłowice:  

-   Nr II/13/98 z   06.11.1998 w   sprawie zmian w   Statucie Gminy Pawłowice;  

-   Nr VI/50/99 z   05.03.1999 w   sprawie zmian w   Statucie Gminy Pawłowice;  

-   Nr XVI/148/2000 z   04.02.2000 w   sprawie zmian i   przyjęcia   jednolitego tekstu Statutu Gminy Pawłowice;  

-   Nr XXX/320/2001 z   22.06.2001 w   sprawie zmian w   Statucie Gminy Pawłowice;  

-   Nr XXXIII/356/2001 z   26.10.2001 w   sprawie zmian w   Statucie Gminy Pawłowice;  

-   Nr V/69/2003 z   21.03.2003 w   sprawie zmian w   Statucie Gminy Pawłowice  

-   i uchwalenia tekstu jednolitego);  

w ten sposób że:  

1.   § 10 pkt. 4   otrzymuje brzmienie:„ O   posiedzeniach Rady Gminy, terminachi tematyce mieszkańcy są powiadamiani poprzez umieszczenie informacjiw Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie informacjina tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy.”;  

2.   § 14 pkt. 11 otrzymuje brzmienie: „ Sesje Rady Gminy są jawne i   mogą być transmitowane bezpośrednio przez Internet lub przy użyciu innych środków technicznych.”;  

3.   § 14 pkt.32 otrzymuje brzmienie: „Z przebiegu sesji Rady Gminy sporządza się w   terminie do 14 dni roboczych od dnia posiedzenia Radyprotokół. Protokół obejmuje zapis z   przebiegu obrad.”;  

4.   § 14 pkt. 33 otrzymuje brzmienie:„ Do protokołu dołącza się: listę obecności, listę zaproszonych gości, teksty przyjętych uchwał, oświadczenia, sprawozdania, wnioski i   interpelacje oraz inne dokumenty związane z   przebiegiem sesji.W przypadku cyfrowej rejestracji przebiegu obrad Rady do protokołu dołącza się nagranie”.;  

5.   § 16 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez  
przewodniczącego rady w   miarę potrzeb – nie rzadziej niż 1   raz na kwartał. Zawiadomienia radnego dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na wniosek radnego pisemnie.  
Do zawiadomienia o   zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z   projektami uchwał.”;  

6.   W § 16 dodaje się pkt. 4   o brzmieniu: „Radny obowiązany jest powiadomić biuro rady o   każdej zmianie miejsca swego zamieszkania oraz wskazać adres, w   tyme-mailowy, pod jaki kierowana ma być adresowana do niego korespondencja.”;  

7.   W § 17 dodaje się pkt. 6   o brzmieniu: „6. Posiedzenia Komisji Gospodarkii Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej mogą odbywać się wspólnie w   przypadku omawiania tych samych tematów. Część wspólną posiedzenia komisji prowadzi Wiceprzewodniczący Rady Gminy lub wyznaczony przez Przewodniczącego Rady radny.”;  

8.   § 19 ust. 1   pkt. 5   Otrzymuje brzmienie: „5. Wykonywanie kontroli zleconych przez radę.”;  

9.   § 31 otrzymuje brzmienie: „Pkt. 1   wykreśla się, dotychczasowe pkt. 2,3,4 otrzymują numery 1,2,3.”;  

10.   § 38 pkt. 2   otrzymuje brzmienie:” Zasady i   tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych z   dnia 20.07.2000 r.  
( Dz. U   nr 197 poz. 1172).”;  

11.   § 38 Pkt. 3   otrzymuje brzmienie: „Przepisy, o   których mowa w   pkt.1 ogłasza się ponadto w   sposób miejscowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w   prasie lokalnej wBiuletynie Informacji Publicznej.”;  

12.   § 45 otrzymuje brzmienie: „Jednostki pomocnicze Gminy mają prawo gospodarować środkami finansowymi w   ramach funduszu sołeckiego,o ile fundusz taki zostanie uchwalony przez Radę.”;  

13.   § 52 otrzymuje brzmienie: ”Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.”;  

14.   § 54 wykreśla się pkt. 2, dotychczasowe pkt. 3,4,5 otrzymują numery 2,3,4;  

15.   § 55 otrzymuje brzmienie: „Budżet Gminy uchwalany jest na podstawie ustawyo finansach publicznych z   dnia 27.08.2009 r.( Dz. U. Nr 157 poz. 1240z późniejszymi zmianami). Procedurę i   tryb pracy nad projektem budżetu określa rada w   odrębnej uchwale.”;  

16.   Paragrafy: 26, 29, 32, 33, 34, 35, 42, 46, 56 wykreśla się, pozostałe paragrafy otrzymują odpowiednią kolejność.;  

17.   W załączniku nr 4   do Statutu Gminy Pawłowice Zasady jawności obrad organów Gminy i   dostępu do dokumentów:  

Dział I   – Jawność posiedzeń organów Gminy i   komisji rady otrzymuje brzmienie:  

Działalność organów Gminy jest jawna – w   związku z   tym mieszkańcysą powiadamiani o   posiedzeniach rady gminy poprzez wywieszenie informacjio terminach i   tematyce posiedzeń w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy; .

18.   W załączniku nr 5   do statutu Gminy Pawłowice Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice Dział Zasady działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice:  

1.   Pkt. II. 4   i pkt.V.2) wykreśla się: „lub Przewodniczącego Rady”;  

2.   Pkt. V. 3) wykreśla się.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
i wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Franciszek   Dziendziel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »