| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/303/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/271/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piekary Śląskie w latach 2012-2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku art.21 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

              Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XVIII/271/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piekary Śląskie w latach 2012 – 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale III, podrozdział „Prognoza zmian w wielkości mieszkaniowego zasobu Miasta Piekary Śląskie” otrzymuje brzmienie:

Zmiany w wielkości zasobu mieszkaniowego mogą następować poprzez:

a) zwiększenie zasobu w związku z adaptacją budynków niemieszkalnych na cele mieszkaniowe,

b) zwiększenie zasobu w związku z przejęciami budynków (darowizny, zakup, itp.) lub budową,

c) zmniejszenie zasobu poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców oraz w drodze przetargu,

d) zmniejszenie zasobu poprzez wyłączenie z eksploatacji lokali lub budynków ze względu na nieodpowiedni stan techniczny,

e) zwrot właścicielom nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu Miasta.

Ad a) Zwiększenie mieszkaniowego zasobu Miasta Piekary Śląskie w latach 2012 – 2016 może nastąpić tylko poprzez zmianę sposobu użytkowania budynków i lokali. Rozważa się, w tym okresie przebudowę budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Gen J. Ziętka 60. W efekcie może zostać oddanych do użytku ok. 50 lokali mieszkalnych.

Ad b) W związku z sytuacją budżetu miasta rozważa się możliwości budowy lub zakupu nowych nieruchomości z przeznaczeniem na powiększenie mieszkaniowego zasobu Miasta.

Ad c) Mieszkaniowy zasób Miasta Piekary Śląskie będzie ulegał systematycznemu zmniejszaniu
w związku z przyjętymi zasadami sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Piekary Śląskie, które zostały szczegółowo określone w następujących aktach prawa miejscowego:

- Uchwale Nr L/487/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu lub wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Piekary Śląskie oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z późniejszymi zmianami;

- Zarządzeniu Nr ORo.0151-702/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dni 30 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0151-116/2006 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu stanowiące własność Gminy Piekary Śląskie oraz określającego zasady udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu określającego zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu stanowiące własność Gminy Piekary Śląskie oraz określającego zasady udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z późniejszymi zmianami.

Ponadto przyjmuje się, że lokale mieszkalne będą sprzedawane w drodze przetargu na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r., Dz.U. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), zwłaszcza w budynkach gdzie większa część lokali nie stanowi zasobu gminy.

Biorąc pod uwagę sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2007 – 2011, którą przedstawiono
w tabeli 8, oraz w związku, z tym że sprzedaż lokali mieszkalnych uzależniona jest od ilości złożonych przez najemców wniosków jak również możliwości finansowych najemców lokali, w latach
2012–2016 planuje się sprzedaż lokal mieszkalnych na poziomie 25 lokali rocznie (tabela 9).

LATA

2007

2008

2009

2010

2011 (do IX)

RAZEM

Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych

22

31

836

787

857

299

Tabela 8. Sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2007 – 2011 (IX). (6W tym sprzedaż zbiorowa, wszystkich lokali w budynku na rzecz ich najemców).

LATA

2012

2013

2014

2015

2016

RAZEM

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych

25

25

25

25

25

125

Tabela 9. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2012 – 2016.

Ad d) W 2011 roku przeprowadzona została kontrola okresowa, wszystkich budynków stanowiących własność bądź współwłasność Miasta Piekary Śląskie, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia – o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

L.P.

Adres budynku

Liczba lokali
w budynku

Przewidywany rok
wyłączenia z użytkowania

UWAGI

1

Kościuszki 21

22

2015

socjalny

2

Londnera 20

11

2016

socjalny

3

Londnera 22

14

2015

socjalny

4

Londnera 24

18

2014

socjalny

5

Londnera 26

16

2012

socjalny

6

Bytomska 161

1

2012

oficyna

7

Przyjaźni 87

4

2016

socjalny

8

Kalwaryjska 53

1

2013

socjalny oficyna

RAZEM

87

Tabela 10. Wykaz budynków przeznaczonych do wyłączenia z użytkowania ze względu na stan techniczny.

W efekcie kontroli w części obiektów budowlanych stwierdzono możliwość powstania,w nieokreślonej przyszłości, stanu zagrożenia dla ich użytkowników. Wobec tego, w przypadku nieopłacalności remontu, może zaistnieć konieczności wyłączenia ich z użytkowania. Mieszkaniowy zasób miasta może wtedy ulec zmniejszeniu o 87 lokali, w tym 81 lokali socjalnych.

Ad e) W przypadku budynków o nieuregulowanym stanie prawnym, będących w samoistnym posiadaniu Gminy Piekary Śląskie podjęte zostały działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości:

- ul. Szymanowskiego 1a i 1b – stanowią własność Skarbu Państwa. Obiekty mieszkalne położone są na niewydzielonym geodezyjnie obszarze o pow. 9.896 m2, w części znajdującym sięw faktycznym zarządzie Polskich Kolei Państwowych. Po wydzieleniu zabudowanego terenu będącego w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, będzie można zwrócić się do Wojewody Śląskiego o wydanie deklaratoryjnej decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności wydzielonej zabudowanej działki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami),

- ul. Tarnogórska 49 – znajduje się częściowo na gruncie Gminy Piekary Śląskie, częściowo Skarbu Państwa –złożony został wniosek do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie z mocy prawa nabycia powyższego terenu do gminnego zasobu nieruchomości,

- ul. Harcerska 2 – budynek posadowiony na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa –złożony został wniosek do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie z mocy prawa nabycia powyższego terenu do gminnego zasobu nieruchomości,

- ul. Roździeńskiego 73 – budynek posadowiony jest na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa,

- ul. Biskupa Bednorza 45, 47 – budynek posadowiony jest na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa, ul. Bytomska 182 – znajdującej się częściowo na gruncie Gminy Piekary Śląskie, a częściowo Skarbu Państwa - obecnie przygotowywane są wnioski do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie z mocy prawa nabycia działki stanowiącej własność Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości,

- ul. Nankera 179 – w lipcu 2009 r. Gmina Piekary Śląskie wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przedmiotowej nieruchomości przez zasiedzenie, postępowanie sądowe jest w toku,

- ul. Oświęcimska 1 – w styczniu 2010 r. Gmina Piekary Śląskie wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przedmiotowej nieruchomości przez zasiedzenie, postępowanie sądowe jest w toku,

- ul. Kalwaryjska 63 – w grudniu 2010 r. Gmina Piekary Śląskie wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przedmiotowej nieruchomości przez zasiedzenie, postępowanie jest w toku,

- ul. Kochanowskiego 14 – w grudniu 2010 r. Gmina Piekary Śląskie wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przedmiotowej nieruchomości przez zasiedzenie, postępowanie jest w toku,

- ul. Przyjaźni 87 –przygotowywany jest wniosek do właściwego miejscowo sądu o stwierdzenie nabycia własności przedmiotowej nieruchomości przez zasiedzenie,

- ul. Piekarska 108 – w 2013 r. Gmina Piekary Śląskie zrealizuje konieczne przesłanki – samoistne nieprzerwane trzydziestoletnie posiadanie i wystąpi z odpowiednim wnioskiem o zasiedzenie,

- ul. Jagiellońska 58 – w 2014 r. Gmina Piekary Śląskie zrealizuje konieczne przesłanki – samoistne nieprzerwane trzydziestoletnie posiadanie i wystąpi z odpowiednim wnioskiem o zasiedzenie.

W związku z podjętymi działaniami, mającymi na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu Miasta Piekary Śląskie oraz brakiem nowych wniosków spadkobierców poprzednich właścicieli nieruchomości o ich zwrot, nie przewiduje się zwrotu nieruchomości na rzecz jej poprzedniego właściciela.

Przyczyna zmiany wielkości zasobu

2012

2013

2014

2015

2016

Razem

Adaptacja budynków i lokali

0

0

0

+ 20

+ 30

+ 50

Przejęcie lub budowa budynków i lokali

0

0

0

0

0

0

Sprzedaż lokali

- 25

- 25

- 25

- 25

- 25

- 125

Wyłączenie z eksploatacji

- 17

- 1

- 18

- 36

- 15

- 87

Zwrot właścicielom

0

0

0

0

0

0

Łącznie

- 42

- 26

- 43

- 41

- 10

- 162

Tabela 11. Prognoza zmian wielkości zasobu komunalnego Gminy (w szt. lokali).

2) W Rozdziale IV dodaje się podrozdział –„Prognoza stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale 2012-2016”, który otrzymuje następujące brzmienie:

Na podstawie przewidywanych zmian w wielkości mieszkaniowego zasobu Miasta Piekary Śląskie oraz ogólnego planu remontów na lata 2012-2016, przewiduje się zmiany stanu technicznego budynków i budowli.              
Prognozę stanu technicznego budynków i budowli przedstawia tabela nr 18 a.,

Stan techniczny A

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba budynków

12

7

5

4

1

0

Liczba mieszkań, w tym:

199

136

94

76

11

0

lokale socjalne

90

57

49

36

8

0

pozostałe lokale

109

79

45

40

3

0

Stan techniczny B

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba budynków

57

60

62

62

63

62

Liczba mieszkań, w tym:

694

740

781

781

810

806

lokale socjalne

340

358

365

365

365

363

pozostałe lokale

354

382

416

416

445

443

Stan techniczny C

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba budynków

111

109

109

109

109

109

Liczba mieszkań, w tym:

2559

2457

2457

2452

2447

2442

lokale socjalne

23

23

23

23

23

23

pozostałe lokale

2536

2434

2434

2429

2424

2419

Stan techniczny D

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba budynków

32

30

28

28

28

28

Liczba mieszkań, w tym:

711

735

608

598

588

578

lokale socjalne

0

0

0

0

0

0

pozostałe lokale

711

735

608

598

588

578

Stan techniczny E

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba budynków

2

6

8

8

9

9

Liczba mieszkań, w tym:

63

116

218

208

218

238

lokale socjalne

0

0

0

0

0

0

pozostałe lokale

63

116

218

208

218

238

RAZEM

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba budynków

214

212

212

211

210

208

Liczba mieszkań, w tym:

4226

4184

4158

4115

4074

4064

lokale socjalne

453

438

437

424

396

386

pozostałe lokale

3773

3746

3721

3691

3678

3678

Tabela 18a. Prognoza stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na lokale socjalne i

pozostałe lokale 2012-2016”

3) W Rozdziale VI zmienia się pkt. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

9. 1. Obniżki czynszu najmu za lokale mieszkalne udzielane są na wniosek najemców posiadających niskie dochody, w przypadku gdy stawka czynszu za zajmowany lokal odpowiadać będzie co najmniej 3% wartości odtworzeniowej budynku obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

2. Najemcy udziela się obniżki czynszu w wysokości:

a) do 15 % w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

b) do 20 % w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.;

4) Rozdział VII otrzymuje brzmienie:

Rozdział VII. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Piekary Śląskie, przewidywane zmiany w sposobie i zasadach zarządzania zasobem.              

Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Piekary Śląskie prowadzi działający w formie samorządowego zakładu budżetowego, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul Żwirki 23, utworzony Decyzją Nr 1/91 Zarządu Miasta Piekary Śląskie z dnia 21.06.1991 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 z dnia 21 stycznia 1991 roku.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie nr XLIX/478/06 z dnia 26.01.2006 r.
Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (z późniejszymi zmianami) nakłada na Zakład Gospodarki Mieszkaniowej obowiązek zarządzania i administrowania nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi stanowiącymi własność Miasta Piekary Śląskie oraz nieruchomościami będącymi w samoistnym posiadaniu Miasta, określając wykonywane zadania.

Zakład wykonuje wszelkie czynności zarządzania lokalami mieszkalnymi i budynkami w zakresie eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych oraz modernizacyjni zasobów mieszkaniowych, a także usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym.

Zakres zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej obejmuje również zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi powstałymi w budynkach stanowiących wcześniej własność Miasta Piekary Śląskie, w których dominujący udział posiada Miasto Piekary Śląskie, lub których właściciele nie podjęli decyzji o zmianie sposobu zarządzania nieruchomością wspólną.

Zakres działań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej obejmuje:

1. Czynności administracyjne, a w szczególności:

a) Przejmowanie do eksploatacji nieruchomości na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i innych dokumentów wynikających z przepisów prawa;

b) Zawieranie, zmiana, rozwiązywanie umów dotyczących dostaw mediów i świadczenia usług komunalnych, usług związanych z utrzymaniem porządku i czystości oraz funkcjonowaniem urządzeń technicznych w użytkowanych nieruchomościach;

c) Bieżące prowadzenie dla każdego lokalu oddzielnie tzw. „teczki lokalu” zawierającej, z zachowaniem ciągłości korespondencji, wszelkie dokumenty dotyczące kolejnych najemców;

d) Kontrola przestrzegania przez najemców, umów najmu lokali mieszkalnych.

e) Wykonywanie wszelkich czynności administracyjnych istotnych z punktu widzenia utrzymania zarządzanych nieruchomości w stanie niepogorszonym.

2. Czynności eksploatacyjne, a w szczególności utrzymanie porządku i czystości w obrębie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych obciążonych prawem użytkowania.

3. Czynności technicznego utrzymania nieruchomości, w szczególności utrzymanie stanu technicznego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia.

4. Czynności finansowe, a w szczególności:

a) Pobieranie od najemców i innych użytkowników lokali mieszkalnych, najemców lokali użytkowych, dzierżawców nieruchomości należności z tytułu czynszu i opłat;

b) Uiszczanie zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, dotyczących wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto Piekary Śląskie posiada udziały.

Zakład Gospodarki wykonuje zadania odpłatnie, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych przez Gminę Piekary Śląskie.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody,w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

W kolejnych latach objętych programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piekary Śląskie nie przewiduje się zmian w sposobie i zasadach zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta.

5) W Rozdziale X dodaje się pkt. 6 w następującym brzmieniu:

6. Na podstawie ogólnego planu remontów mieszkaniowego zasobu Miasta Piekary Śląskie nie przewiduje się zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali mieszkalnych..

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »